AD har sträng syn på stölder

2014-05-20 12:19 Ann Norrby  
Arbetsdomstolen har en sträng syn på stölder. Fackliga ombud försöker mildra den genom att framhålla orsakerna till stölden. Foto: Jörgen Appelgren, Robert Kneschke / Westend61 / Corbis

Oärlighet behöver en arbetsgivare aldrig acceptera, visar många domar från AD. – Det är hårt att bli avskedad efter en enda stöld för den som har haft en lång och prickfri tjänst, säger Dan Holke på LO-TCO Rättsskydd. Svenskt Näringsliv är inne på ett annat spår – att bevisbördan är för tung.

Två pallar skrot med ett sammanlagt värde på mindre än tusen kronor var nog för att avskeda en anställd som jobbat i över 25 år. I Arbetsdomstolens praxis finns det många exempel på avskedanden som grundat sig på ännu mycket lägre belopp.

– Arbetsdomstolen har alltid haft samma stränga syn på oärlighet. Jag tycker att många skötsamma år åtminstone i enstaka fall skulle kunna tas med i bedömningen, säger Dan Holke.

Domstolen kan stödja sig på anställningsskyddslagens förarbeten. Där står: ”Inte minst med hänsyn till att anställningen i allmänhet bygger på ett mer eller mindre utpräglat förtroendeförhållande och till att det mot den bakgrunden ofta ges tillfälle för den som inte vill respektera förtroendet, är det nödvändigt med en fast attityd mot dem som gör sig skyldiga till t ex tillgreppsbrott eller andra slag av ohederlighet på arbetsplatsen.”

I de tvister om avskedanden och uppsägningar som kommer till LO-TCO Rättsskydd står oftast ord mot ord. Då får AD ägna sig att värdera bevisen.

– Om domstolen kommer fram till att den anställda stulit eller rapporterat sina tider fel, försöker vi få med de förmildrande omständigheter som kan förklara varför. Och få domstolen att ta hänsyn till dem i sin bedömning, säger Dan Holke.

Men att den anställda har varit deprimerad, har haft problem hemma eller varit sjuk ändrar sällan AD:s bedömning av ohederligheten, enligt Dan Holkes erfarenhet.

Anställningstidens längd och prognosen för hur den anställda kommer att sköta jobbet framöver ingår också i bedömningen av huruvida en uppsägning av personliga skäl är sakligt grundad. Lars Gellner på Svenskt Näringsliv är kritisk till hur stor betydelse de får.

– Jag anser att det enbart är fråga om att en anställd har brutit sitt anställningsavtal, säger Lars Gellner.

Bevisbördan som Arbetsdomstolen lägger på arbetsgivaren är väldigt tung, anser han.

Han tar som exempel domen om en vvs-montör som blev uppsagd på grund av stölden av en termometer. Att han hade tagit termometern var bevisat, det syntes på en film från övervakningskameran. Montören hävdade dock att han sedan lagt termometern på en hylla. Eftersom arbetsgivaren inte kunde bevisa att han ljög, ogiltigförklarades uppsägningen.

– Arbetsgivarna har samma bevisbörda som åklagare har i brottmål, säger Lars Gellner.

Av årets tolv domar om personliga skäl gäller tio avskedanden och två uppsägningar. En förklaring till att avskedandena är så många fler är att felaktig uppsägning blir dyrare än ett avskedande som underkänns. Den som är uppsagd och som ifrågasätter uppsägningen, får behålla jobbet tills tvisten är prövad. Och om Arbetsdomstolen kommer fram till att uppsägningen inte är sakligt grundad och arbetsgivaren inte vill ta tillbaka den uppsagda, måste arbetsgivaren också betala ett antal månadslöner till den som blivit av med jobbet.

Det är en mycket dålig regel ur arbetsgivarsynvinkel. Den måste ändras, anser Lars Gellner.

Kostnaderna i samband med uppsägningar har utretts av en av ordförandena i AD, Jonas Malmberg (se nedan). Hans förslag har ännu inte förts vidare av regeringen.

– Alliansregeringen har inte uppfyllt sitt vallöfte om att minska kostnaderna för uppsägningar, säger Lars Gellner.

Max ett års lön

  • Den som vill få sin uppsägning prövad i domstol ska kunna få lön i högst ett år, enligt ett förslag från den så kallade uppsägningstvistutredningen. Ett annat förslag är att ändra i prislistan för utköp så att företag med färre än 50 anställda ska få betala mindre i en glidande skala. Förslaget innebär att ett företag med 1–5 anställda aldrig ska behöva betala mer än 23 månadslöner till en anställd som blivit uppsagd och vars uppsägning har ogiltigförklarats.
  • Varken fackförbunden eller arbetsgivarorganisationerna är nöjda med utredningsförslagen. Vad som ska hända med dem är oklart, ärendet bereds för närvarande på regeringskansliet, enligt arbetsmarknadsdepartementet.

Annan bedömning

  • Om den som har blivit anklagad för stöld också har fällts för stölden av allmän domstol, väger den domen tungt även i AD. Men det har hänt att AD gör en egen bedömning och underkänner den allmänna domstolens slutsats. Så var det för den väktare som dömts för stöld av en italiensk domstol och därför blivit av med jobbet (dom 90/1987).

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna