Arbetsrätt

EU-dom om uppsägningstid skapar ny tvist

Jonas Stenmo, Almega. Foto: Jörgen Appelgren
Jonas Stenmo, Almega. Foto: Jörgen Appelgren

Vid lunchtid avgjorde EU-domstolen frågan om uppsägningstider efter företagsöverlåtelser. Men tvisten mellan Unionen och Almega fortsätter nu i Arbetsdomstolen. Fack och arbetsgivare gör helt motsatta tolkningar av EU-domen.

Publicerad

Privatanställda tjänstemän som sägs upp efter företagsöverlåtelser ska räkna in anställningstiden hos sin tidigare arbetsgivare när uppsägningstiden bestäms. Det ska ske även sedan ett år har gått och de speciella övergångsbestämmelserna enligt EU-direktivet om företagsöverlåtelser löpt ut.

Unionen ser utlåtandet som en seger och ett viktigt steg när frågan slutligt ska avgöras i Arbetsdomstolen.

– Domen är glädjande och inte helt oväntad eftersom den följer generaladvokatens förslag till avgörande, säger förbundsjurist David Hellman på Unionen till Lag & Avtal.

Målet som gäller fyra äldre uppsagda tjänstemän på servicebolaget ISS ska nu återupptas i Arbetsdomstolen. Det handlar om att arbetstagare som fyllt 55 år och har minst tio års anställningstid hos arbetsgivaren har rätt till förlängd uppsägningstid.

Enligt LAS har de sex månaders uppsägningstid. Den förlängs genom bestämmelser i kollektivavtal med sex månader till sammanlagt 1 år.

David Hellman konstaterar att domen får stor betydelse.

– Det finns likalydande bestämmelser över hela arbetsmarknaden för privatanställda tjänstemän.

Bestämmelsen finns inte bara i Unionens avtal för en halv miljon medlemmar utan också på Saco-sidan.

Själva tvisten handlar om vad som händer efter en företagsöverlåtelse. Under det första året ska villkoren i den tidigare arbetsgivarens avtal gälla. Därefter tar villkoren i förvärvarens avtal över.

Men villkoren får inte försämras hur som helst. I det här fallet med likalydande regler i kollektivavtalen har försämringen enbart berott på företagsöverlåtelsen, inte på att avtal sagts upp, omförhandlats eller löpt ut. Då strider det mot EU:s överlåtelsedirektiv (2001/23/EG artikel 3), enligt dagens utslag.

Just detta med omförhandling stöder sig Almega på i sin tolkning av domen. Året innan de omtvistade uppsägningarna ägde en avtalsrörelse rum och avtalen sades både upp och omförhandlades, poängterar Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega.

– Vi tycker att domen visar att förvärvaren inte behöver beakta anställningstiden hos överlåtaren om ett nytt kollektivavtal tecknats mellan övergången och uppsägningarna, säger han till Lag & Avtal.

– Förvärven ägde rum 2005, 2008 och 2009. År 2010 hade vi en avtalsrörelse. Då sades avtalen upp och omförhandlades. Först 2011 sades de berörda anställda upp.

Jonas Stenmo konstaterar att ett avtal anses som omförhandlat även om just reglerna kring uppsägningstiden inte har ändrats i det nya avtalet. Dessutom hävdar arbetsgivarna att även om ordalydelsen i bestämmelserna är likalydande är skiljer sig det materiella innehållet.

Enligt Stenmo ska anställningstiden vara sammanhängande hos en och samma arbetsgivare för att den förlängda anställningstiden ska gälla. Den avtalade regeln är inte allmän. Det är inte år i arbetslivet som räknas, utan år hos samma arbetsgivare, enligt Stenmo.

– Unionen drar lite förhastade slutsatser. Arbetsdomstolen får pröva detta, säger Jonas Stenmo.

Den snart femåriga tvisten gäller uppsägningen av fyra äldre arbetstagare på ISS som fyllt 55 år.

De fyra hade tidigare arbetat för Apoteket och Astra Zeneca, som överlåtit sin verksamhet till ISS. De hade sammanhängande anställningstider på upp till 39 år om tiden före och efter företagsöverlåtelsen räknas samman.