Nyheter

Trygghetsavtal för staten klart

Parterna undertecknar avtalet. Anna Steen (Saco-S), Åsa Erba Stenhammar (Fackförbundet ST), Anna Falck (Arbetsgivarverket) Matilda Nyström Arnek, (Arbetsgivarverket) och Helene Thornberg (Seko). Foto: ST
Parterna undertecknar avtalet. Anna Steen (Saco-S), Åsa Erba Stenhammar (Fackförbundet ST), Anna Falck (Arbetsgivarverket) Matilda Nyström Arnek, (Arbetsgivarverket) och Helene Thornberg (Seko). Foto: ST

NYA LAS. Förbunden inom OFR/S,P,O, Saco-s och Seko å ena sidan och Arbetsgivarverket å den andra har enats om hur trygghetsöverenskommelsen ska utformas inom staten.

Publicerad

Uppgörelsen innebär, enligt fackförbundet ST, att anställda i statlig sektor får likvärdiga möjligheter för studier som tidigare avtalats i privat sektor, att anställningstryggheten i Las anpassas efter förhållanden i staten, samt att möjligheterna att visstidsanställa begränsas.

– Vi har nu äntligen lyckats få bort bestämmelsen om att myndigheter kan visstidsanställa personer för kortare perioder utan tydliga skäl. Det gör att vi kommer få färre visstidsanställda och fler tillsvidareanställningar inom staten, vilket är något vi arbetat för länge, kommenterar Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Motpart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket.

– Efter intensiva och konstruktiva förhandlingar är det nu med stor tillfredställelse som jag kan konstatera att vi har kommit överens. Vi har nått en uppgörelse som bland annat innebär ökad flexibilitet för våra arbetsgivare och möjligheter till ekonomisk förstärkning vid studier, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck.

Förhandlingarna kring överenskommelsen i staten slutfördes efter att Las-uppgörelsen på den privata sidan var färdigförhandlad. Men eftersom flera av delarna i Las-uppgörelsen redan implementerats i lagen om nya Las riskerade förhandlingarna på det statliga området att bli besvärliga, enligt förbunden.  

Ett sådant område var anställningstryggheten, där fler undantag från turordningsreglerna i samband med uppsägningar hotade att få stora konsekvenser på mindre myndigheter, enligt förbunden.

–  Ändringarna i Lagen om anställningsskydd var ett tydligt exempel på att det inte går att överföra förhållanden på den privata sidan till statlig sektor, kommenterar Lars Fresker, förbundsordförande Officersförbundet.

Han menar att den utökade möjligheten att göra undantag från turordningen skulle ha fått alltför stora konsekvenser på mindre myndigheter.

–  Vi har nu stoppat det så kallade 3-undantaget från att gälla på myndigheter med färre än 50 anställda, säger Lars Fresker.

OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) uppger att det varit av yttersta vikt att avtalet ska ge samma möjligheter till omställningsstöd och kompetensutveckling för de anställda inom staten som det avtal som slutits mellan parterna på den privata sidan. Förhandlingsrådet anser att med denna överenskommelse kommer också statligt anställda att få förutsättningar till kompetensutveckling och finansierade studier.

– Vår ambition har varit att balansen mellan parterna på det statliga avtalsområdet ska bibehållas, och att överenskommelsen ska vara i paritet med avtalet i privat sektor. Det har vi lyckats väl med. Vi har nu fått till stånd förändringar som gör att även statligt anställda får samma möjligheter som övriga arbetsmarknaden till omställning mitt i livet, säger Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet.

Parterna på det statliga avtalsområdet hoppas att med detta avtal har visat att den svenska modellen med partsgemensamma överenskommelser fungerar, och att staten fortsatt kommer vara en attraktiv arbetsgivare med goda villkor för de anställda.

– Det är mycket glädjande att även våra medlemmar inom den statliga sektorn precis som privatanställda kan ta del av den nya moderna arbetsmarknad som skapas genom överenskommelsen", säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.

Även ingenjörer inom förbundet Sveriges Ingenjörer som är anställda i staten omfattas genom Saco-s av den nya uppgörelsen.

– För Sveriges Ingenjörer har det varit mycket viktigt att inte skapa trösklar eller hinder för mobilitet mellan stat, privat, kommun och region och att omställningsstudiestödet i dessa överenskommelser på alla sektorer har liknande konstruktioner, säger Andreas Nyström, förhandlingschef offentlig sektor vid Sveriges Ingenjörer och vice ordförande för Saco-S.

Förbunden har tidigare uttryckt kritik mot processen av nya Las där bara delar av arbetsmarknaden har varit med när lagförslaget arbetades fram.

– Det är ingen hemlighet att vi i Seko är och har varit kritiska till såväl en ny lagstiftning kring arbetsrätten och det så kallade huvudavtalet. Men nu har politiken beslutat att förändra Las och en majoritet av fackförbunden har beslutat om ett huvudavtal för privat sektor. Då är vårt uppdrag att utifrån nya förutsättningar göra det så bra som möjligt för våra medlemmar på statlig sektor, säger Mats Ekeklint, avtalssekreterare på Seko.

Om avtalet

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Parterna inför ett nytt grundläggande stöd tillgängligt för personer med 12 månaders anställning på arbetsmarknaden som blir uppsagda av en statlig arbetsgivare. Stödet består av rådgivning, vägledning och förstärkt stöd om din arbetsgivare säger upp dig till följd av arbetsbrist, sjukdom eller att din tidsbegränsade anställning löper ut.

Omställningsstödet syftar till att underlätta för dig att få nytt arbete. Du erbjuds rådgivning och vägledning i syfte att identifiera en utbildning som matchar dina intressen, kunskaper och kompetenser utifrån arbetsmarknadens behov.

Kompetensstödet ska bidra till att du bibehålla och utveckla din anställningsbarhet. Det kan du både få under din anställning och när anställningen har upphört. 

Kollektivavtalade studiestöd

Den som arbetat i åtta år på arbetsmarknaden och det senaste året hos samma statliga arbetsgivare kan ansöka om det offentliga studiestödet som beviljas av CSN. Den som beviljas det offentliga studiestödet kan också ansöka om det kortvariga och/eller kompletterande studiestödet från Trygghetsstiftelsen. Studiestödet från Trygghetsstiftelsen är kollektivavtalat och består av tre olika stöd.

  1. Det kortvariga studiestödet kan sökas av den som har en anställning även om man inte fått ersättning från CSN. Det innebär ett studiestöd som man kan söka om man går en utbildning som omfattar högst fyra dagar.
  2. Det kompletterande studiestödet kan sökas av den som är i anställning eller omställning. Stödet innebär att man utöver det offentliga studiestödet från CSN kan få en högre ersättning då du går en utbildning som sträcker sig upp till 44 veckor.
  3. Det förlängda studiestödet är tillgängligt bara för den som kvalificerat sig till stöd enligt Omställningsavtalet, är äldre än 40 år och i omställning.

De kollektivavtalade studiestöden finansieras genom att din arbetsgivare avsätter medel till Trygghetsstiftelsen. Man kan beviljas studiestöd längst till och med det år man fyller 65 år.

Undantagvid turordning begränsas

Parterna är överens om att det så kallade tre-undantaget som säger att arbetsgivaren kan undanta tre utvalda arbetstagare från turordningskretsen vid uppsägning på grund av arbetsbrist, enbart ska tillämpas hos arbetsgivare med 50 eller fler månadsavlönade arbetstagare. Sådant undantag från turordningen får endast göras två gånger per år istället för fyra gånger år per år.

Visstidsanställning

Reglerna för visstidsanställning har setts över. Det kommer att finnas två olika varianter. En som gäller för samtliga anställningar inom staten och en som särskilt omfattar jurister vid Sveriges domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. I och med de nya visstidsanställningarna kommer inte möjligheten att visstidsanställa enligt anställningsförordningen 9 § punkt 2 att tillämpas längre.

Källa: Saco-s