Nyheter

76 miljarder lägre lön – för likvärdiga arbeten

Den officiella statistiken över löneskillnaderna mellan kvinnor och män räcker inte, enligt konsultnätverket Lönelotsarna. Nu presenterar de en egen rapport.

Publicerad

Lönerna i kvinnodominerade yrken var totalt 76 miljarder kronor lägre 2015 jämfört med lönerna i mans­dominerade yrken. Trots att jäm­förel­sen gäller likvärdiga arbeten. Det visar en ny rapport från Lönelotsarna, ett konsultnätverk som arbetar med löne­bildningsfrågor.

– Sådana här strukturella skillnader kan man komma åt med en lönekartläggning, säger Anita Harriman på Lönelotsarna. Hon har tidigare jobbat på dåvarande Jämställdhetsombudsmannen, Jämo, och är en av tre författare bakom rapporten.

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken och presenterar årligen olika mått på hur stor löneskillnaden är mellan kvinnor och män. Anita Harriman anser att myndighetens statistik inte räcker.

– Vi har gått längre och jämfört likvärdiga yrken. Vi är konfunderade över att det inte har gjorts tidigare. Gör man som vi så ser man ett tydligt mönster.

Lönelotsarnas rapport under­söker den så kallade strukturella löne­skillnaden. Det är den som inte kan förklaras med sakliga skäl, utan kan bero på att mäns och kvinnors arbete ofta värderas olika, påpekar Anita Harriman.

– Många arbeten är könsmärkta.

Rapporten visar att lönerna i kvinno­dominerade yrken genom­gående är lägre än i mansdominerade. Skillnaderna i lön mellan lik­värdigt arbete i kvinnodominerade yrken jämfört med manligt dominerade yrken varierar med mellan 200 kronor i månaden och 12 400 kronor.

– Det finns ett tydligt mönster i löne­skillnaderna mellan kvinnor och män, säger Anita Harriman.

Skillnaden är störst i den grupp där övervikten av de kvinnodominerade yrkena, som specialistutbildade sjuksköterskor och socialsekreterare, jämförs med mansdominerade yrken som finansanalytiker och organisationsutvecklare. Rapportförfattarna konstaterar att arbete med människor värderas lägre än arbete med text och siffror. Av de yrken som har lägst genomsnittslön i varje jämförelsegrupp är samtliga kvinnodominerade. I nio av de elva grupperna jobbar de med människor.

Rapporten visar också att genomsnittslönerna förändras om könsfördelningen ändras.

– Det här borde Medlingsinstitutet, som ansvarar för att följa lönerna, ta reda på mer om, säger Anita Harriman.

I genomsnitt är lönerna i de kvinno­dominerade yrkena 28 600 kronor, i de mansdominerade 33 900. Skillnaden är i genomsnitt 5 300 kronor. Att skillnaden summerar till 76 miljarder beror på att lönesummor från 2,3 miljoner anställda är med i analysen, enligt rapporten.

Lönelotsarna har också undersökt löneskillnaderna för lika arbete. Den rapporten presenteras i sommar.

– De har alltså samma yrke, men även här ser vi att det är skillnader till kvinnors nackdel. Vi ser det här mönstret och varje liten prick pekar åt samma håll, säger Anita Harriman.

Hon välkomnar årliga lönekartläggningar, men för att de 76 miljarderna ska omfördelas måste parterna ta ett större ansvar.

– Vi har just haft en avtalsrörelse. Där fanns inget fokus på kvinnors löner.

Även tillsynsmyndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, måste vara mer aktiv, enligt Anita Harriman.

– Det är märkligt att det inte sker en bättre tillsyn. Vi jämför med Arbetsmiljöverket. Där finns det också lagkrav och en ständig tillsyn med kännbara sanktioner om man bryter mot lagen. Det behövs för att det ska hända något med lönediskrimineringen.

Så här jämfördes lönerna

Jämförelse mellan kvinnodominerat och mansdominerat likvärdigt arbete i privat och offentlig regi. Likvärdigheten har bedömts med hjälp av bland annat Diskriminerings­ombudsmannens lönekartläggningsverktyg. Faktorer som utbildning, ansvar och arbetsförhållanden har gett yrkena olika poäng.

Exempel på yrken som bedöms som likvärdiga är barnmorskor och civilingenjörer, grundskollärare och it-specialister, under­sköterskor och servicetekniker. Yrkena har sedan fördelats i elva grupper efter poängsumman. Yrken inom ett visst poängintervall betraktas som likvärdiga. Genomsnittslönen för varje kvinnodominerat yrke har sedan jämförts med genomsnittslönen för varje mansdominerat. Den officiella lönestrukturstatistiken för totalt 2,3 miljoner anställda i åldrarna 25–66 år i 239 yrken har använts.

Källa: Lönelotsarnas rapport 76 miljarder, prislappen för den strukturella löneskillnaden