Arbetsdomstolen

AD-dom: APM Terminals hindrade skyddsombudet

Arbetsdomstolen ger Hamnarbetarförbundet rätt om att APM Terminals hindrat skyddsombudet att göra sitt jobb och företaget tvingas betala skadestånd till skyddsombudet. Däremot har APM Terminals inte agerat i strid med medbestämmandelagen, vilket Hamnarbetarförbundet hade hävdat.

Publicerad

– Eftersom vi varit kollektivavtalsbärande part sedan mars 2019 råder det ingen tvekan om att vi ska delta i skyddsarbetet och involveras i riskanalyser. Vi är nöjda med att AD tydliggör det. Samtidigt verkar Arbetsdomstolen godta APM Terminals efterhandskonstruktion där de hävdar att det planerade arbetssättet bara var ett test och egentligen aldrig skulle genomföras. Därför blir det inte högre skadestånd. Den bedömningen förvånar mig, kommenterar Erik Helgeson, vice ordförande Svenska Hamnarbetarförbundet, i ett pressmeddelande.

Svenska Hamnarbetarförbundet hade stämt APM Terminals Gothenburg och Sveriges Hamnar för att arbetsgivaren inte bjudit in till förhandling i samband med planeringen av en ny arbetsorganisation Bolaget hade enligt stämningen inte heller underrättat skyddsombudet om förändringen.

Målet rörde arbetssituationen vid lyftkranarna vid containerhamnen. I varje arbetslag ingår 8 personer. Under våren 2019 beslutade bolaget att en av arbetsuppgifterna i laget skull bemannas med en person med lägre kompetens. Detta kan enligt förbundet orsaka ökad arbetsbelastning på de övriga i laget, sämre möjligheter till arbetsväxling och att det blir svårare att säkerställa viktiga säkerhetspositioner.

Hamnarbetarförbundet hade yrkar på 50 000 kronor i allmänt skadestånd till huvudskyddsombudet samt 50 000 till förbundet.

Men när det gället brott mot MBL ställer sig alltså Arbetsdomstolen på bolagets sida. Detta eftersom ”beslutet gällde en åtgärd av tillfällig karaktär under en begränsad tid och därför inte avsett en viktigare förändring av arbetsförhållandena för förbundets medlemmar”.

Arbetsdomstolen kom också fram till att det inte förekommit någon förändring av betydelse för arbetsmiljöförhållandena, eftersom den planerade förändringen inte genomfördes, och att underlåtenheten att underrätta huvudskyddsombudet därmed inte hindrande denne att fullgöra sina uppgifter.

Däremot slår Arbetsdomstolen fast att den planerade förändringen hade betydelse ur arbetsmiljösynpunkt och att bolaget hindrat huvudskyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter, eftersom han inte gavs möjlighet att delta i planeringen.

Arbetsdomstolen har bestämt att APM Terminals Gothenburg AB ska betala allmänt skadestånd för brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen med 25 000 kronor vardera till Hamnarbetarförbundet respektive huvudskyddsombudet.

Domstolen dömde att vardera parten ska stå för sin rättegångskostnad.