Arbetsdomstolen

AD: Rätt förhandla med ett hamnfack om schema

Det räckte för APM Terminals att förhandla med fackförbundet Transport när nya arbetstidsscheman skulle införas i Göteborgs hamn, trots att bolaget hade ett likalydande kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet. Det fastslår Arbetsdomstolen i en dom.

Publicerad

Huvudregeln är att det först slutna kollektivavtalet har företräde när det handlar om anställningsvillkor, fastslår domstolen. 

Arbetsdomstolen, AD, konstaterar i domen att Hamn- och stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport slöts före avtalet som arbetsgivarparterna har med Hamnarbetarförbundet.

Domstolen har tidigare slagit fast att om en verksamhet är reglerad av två konkurrerande kollektivavtal gäller huvudregeln att det först tillkomna avtalets bestämmelser har företräde när det handlar om anställningsvillkor. 

Hamnarbetarförbundet menade att den gemensamma partsavsikten var att deras kollektivavtal skulle vara jämställt och likalydande med Transports och fristående från det.  Detta skulle gälla även möjligheten att sluta lokala kollektivavtal.

”Som Arbetsdomstolen förstår Hamnarbetarförbundet menar förbundet att kollektivavtalsparterna, när avtalet träffades, var överens om att Hamnarbetarförbundets kollektivavtal innebär en skyldighet för en arbetsgivare, som är bunden av båda kollektivavtalen, att tillämpa bestämmelsen om att det krävs lokal överenskommelse även i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal” skriver domstolen i domen.

Arbetsgivarparterna har hävdat att Sveriges Hamnar under förhandlingarna med Hamnarbetarförbundet gjorde klart att avtalet med Hamnarbetarförbundet inte skulle bli tillämpligt när det gäller arbets- och anställningsvillkor. Bolaget hänvisade till principen om först tecknat avtal. Arbetsgivarna har dessutom framhållit att Sveriges Hamnar i förhållande till Transport förbundit sig till att tillämpa det avtalet. Och att det är det avtalet ska tillämpas på alla arbetare anställda hos Sveriges Hamnars medlemsföretag.

Domstolen ger här arbetsgivarna rätt och konstaterar att ett andrahandsavtal inte kan tillämpas om anställningsvillkor som gäller för alla anställda arbetstagare i hamnar som omfattas av tillämpningsområdet. Rätten att ingå förhandlingar om lokala avtal har enbart parten i förstahandsavtalet.

Hamnarbetarförbundet har dock menat att dessa meningar ströks under förhandlingarna just för att förbundets avtal skulle vara jämställt med Transports.

Arbetsgivarsidan har på det svarat att i valet mellan fortsatt konflikt och att stryka en del text, valde man det sistnämnda, eftersom det inte utgjorde någon avtalsreglering. Förhör med en styrelseledamot i Hamnarbetarförbundet och med förhandlingschefen vid Sveriges Hamnar ger inte stöd åt att parterna kom överens om att Hamnarbetarförbundets kollektivavtal skulle innebära att även det förbundet skulle ha rätt att sluta lokala kollektivavtal i enlighet med hamn- och stuveriavtalet, menar Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen tog i domen även ställning till om APM Terminals och Sveriges Hamnar brutit mot mbl genom att inte förhandla med Hamnararbetaförbundet om de ändrade arbetstidsschemana. Där ger Arbetsdomstolen Hamnararbetarförbundet rätt. Arbetsgivarna var skyldiga att göra det.

Domstolen konstaterar att bolaget var bundet av kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet. Men eftersom AD kommit fram till att bolaget inte varit skyldigt att tillämpa paragrafen om krav på lokal överenskommelse om skiftscheman i Hamnarbetarförbundets kollektivavtal, så har förbundet därför inte kunnat ta tillvara sina medlemmars intressen.  En lokal överenskommelse med Transport om ändrade arbetstidsscheman skulle få direkt betydelse även för Hamnarbetarförbundets medlemmar, eftersom schemana ska tillämpas på alla arbetstagarna. Därför finner Arbetsdomstolen att bolaget, på grund av den kollektivavtalsrelation som funnits, varit skyldigt att förhandla om ändrade arbetstidsscheman med Hamnarbetarförbundet.

Arbetsdomstolen kommer också fram till att bolaget varit skyldigt att samverka med även Hamnarbetarförbundets skyddsombud och att den personen har hindrats i att fullgöra sitt uppdrag när han inte involverades på rätt sätt i frågan om ändrade arbetstidsscheman.

APM Terminals i Göteborg ska betala 75 000 kronor för brott mot mbl till Hamnarbetarförbundet, dömer Arbetsdomstolen. Bolaget ska också betala 25 000 kronor till förbundet för brott mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.  Två ledamöter var skiljaktiga.

Läs domen i sin helhet här (PDF:

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev