Arbetsdomstolen

Förlust för Sveriges Hamnar i AD

RÄTTELSE. Sveriges Hamnar skulle ha förhandlat med Hamnarbetarförbundet. Det slår Arbetsdomstolen fast, men skadeståndet sänks.

Publicerad

I en oenig dom slår Arbetsdomstolen, AD, fast att arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar var skyldiga att förhandla med Svenska Hamnarbetarförbundet.

AD påpekar att domstolen ser allvarligt på situationer där en arbetsgivarorganisation inte iakttar förhandlingsskyldigheten.  Domstolen konstaterar dock att Sveriges Hamnar har sagt sig vara villig att förhandla. En förhandling har också hållits, dock inte inom föreskriven tid.

Bägge parter har dock ett gemensamt ansvar för att förhandlingarna inte blev av när de skulle, anser AD.

”Förbundet har bidragit till att förhandlingen fördröjts genom att vänta två veckor med att förklara vad förhandlingarna skulle avse.” , skriver domstolen.

AD sänker därför skadeståndet från det begärda 200 000 kronorna till 20 000 kronor.

 Svenska Hamnarbetarförbund begärde i ett mejl den 4 april 2017 förhandlingar om kollektivavtal med Sveriges Hamnar. Den 25 april svarade arbetsgivarorganisationen att den inte ansåg sig ha förhandlingsskyldighet.

Brott mot mbl, hävdade Hamnarbetarförbundet och underströk att när en facklig organisation påkallar förhandling är arbetsgivaren skyldig att delta. Förhandlingarna ska dessutom påbörjas inom tre veckor att förhandlingsframställan gjorts.

Sveriges Hamnar ville skjuta upp förhandlingarna, dels på oklar förhandlingsframställan, dels på grund av sjukdom och dels för att man var upptagna med andra förhandlingar. Hamnarbetarförbundet beskrev detta som ”ett flagrant, medvetet och provocerande brott mot den allmänna förhandlingsskyldigheten”.

Sveriges Hamnar ansåg att förhandlingsskyldigheten enligt mbl i första hand gäller för arbetsgivare. Arbetsgivarorganisationens förhandlingsskyldighet är sekundär.

Den begränsningen höll inte Hamnarbetarförbundet med om.

När förhandlingarna väl genomfördes den 14 juni hade det gått 72 dagar sedan förhandsframställningen.

Arbetsdomstolen sänker skadeståndet rejält – från yrkade 200 000 kronor till 20 000 kronor och påpekar att det begärda beloppet vida överstiger vad som brukar krävas. Eftersom skadeståndet sänkts rejält konstaterar AD förbundet ur det perspektivet är ”den huvudsakliga tappande parten”. AD anser därför att rättegångskostnaderna ska delas lika mellan parterna.

”Med hänsyn till att förbundet vunnit framgång i frågan om Sveriges Hamnar var förhandlingsskyldig får emellertid parterna anses ha vunnit och förlorat i lika mån. Vardera parten ska därför stå för sina rättegångskostnader”, skriver Arbetsdomstolen.

Tre av domstolens sju ledamöter hade en annan uppfattning. De anser att förhandlingsrätten gäller lokala förhållanden där det i första hand är det lokala facket och arbetsgivaren som ska förhandla.

Rättelse

I onsdagens utskick av Senaste nytt om arbetsrätt refererades AD:s dom 9/18, Mål A 66/17 delvis felaktigt. Därför skickar vi härmed ut en ny version av texten med korrigering och förtydligande kring domen.

Chefredaktör Christina Öst