Nyhetsarkiv

Generalmajor grundar stämning på repressalieförbudet

Officersförbundet stämmer Försvarsmakten för hanteringen av generalmajor Anders Brännström Foto: Patrik Österberg/IBL
Officersförbundet stämmer Försvarsmakten för hanteringen av generalmajor Anders Brännström Foto: Patrik Österberg/IBL

Officersförbundet stämmer Försvarsmakten för hanteringen av generalmajor Anders Brännström

Publicerad

och hänvisar bland annat till det grundlagsreglerade repressalieförbudet.

Anders Brännström gjorde uttalanden i DN och skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet om risken för krig och Sveriges möjligheter att möta angrepp. Enligt Officersförbundet utgjorde dessa uttalanden huvudskälen till att Anders Brännström kallades till ett möte med ÖB den 26 januari i år och där fick andra arbetsuppgifter än han tänkt sig.

På det mötet klargjordes att generalmajor Brännström inte skulle arbeta som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning men att han skulle fortsätta med att förbereda den internationella försvarsövningen Viking 18.

Officersförbundet yrkar att Försvarsmakten ska betala 250 000 kronor i skadestånd till generalmajoren för att han skiljts från sin anställning som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning alternativt att arbetsgivaren agerat i syfte att förmå generalmajoren att själv säga upp sig eller annars lämna sin anställning vid Försvarsmakten.

Officersförbundet grundar sin talan bland annat på det så kallade repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsförordningen och menar att Anders Brännströms yttrandefrihet kränks på ett allvarligt sätt.

Skulle Arbetsdomstolen finna att Försvarsmaktens agerande inte direkt syftat till att förmå generalmajoren att lämna sin anställning så ska Försvarsmakten i vart ”bedömas ha insett att den genom agerandet framkallat en svår situation för Anders Brännström och därmed en risk för att denne skulle lämna sin anställning för gott”.

I vart fall, menar förbundet, har Försvarsmakten, i bestraffningssyfte, vidtagit en otillåten disciplinär åtgärd som står i strid med medbestämmandelagen som ger rätt till skadestånd med 150 000 kronor.

I stämningsansökan skriver Officersförbundet att Anders Brännström kände ”stor förvåning och obehag” på mötet med ÖB. Han ska ha varit helt oförberedd på att inte få jobba som chef för ledningsstabens totalförsvarsavdelning.