experterna

Har jag rätt till heltid?

Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTERNA. Jag och flera kolleger jobbar deltid i butik, 30 timmar i veckan. Vi har Handels kollektivavtal. Jag hörde att i nya Las är heltid norm. Innebär det att jag har rätt att kräva att få jobba heltid?

Deltidsarbete är vanligt förekommande i vissa branscher, exempelvis inom vården och detaljhandeln, medan det i andra branscher knappast förekommer alls. Grundprincipen är att det är arbetsgivaren som bestämmer hur arbetet ska organiseras inom de ramar som finns i lag och avtal. För arbetsgivaren är det viktigt att ha möjlighet att anställa på deltid, särskilt om det bara finns underlag för en sådan anställning. För arbetstagarna är det dock viktigt att kunna försörja sig på sitt arbete, vilket i många fall innebär att man vill och behöver arbeta heltid.

Många arbetar naturligtvis deltid frivilligt och för småbarnsföräldrar finns det en rätt att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel. Men många deltidsanställda vill som nämnts ha en heltidsanställning. Möjligheten att lagstifta mot ofrivilligt deltidsarbete har utretts tidigare. Tvingande regler om att anställa de som så önskar på heltid har dock visat sig svåra att utforma och har inte införts.

Men som frågeställaren har noterat framgår det numera av 4 a § lagen om anställningsskydd (Las) att en anställning är på heltid om inget annat har avtalats. Det är alltså fortfarande fullt möjligt att avtala om att anställningen ska vara på deltid. Den som påstår att anställningen inte är på heltid har dock bevisbördan för det. Hur många timmar som är heltid kan variera men framgår ofta av kollektivavtalet i branschen.

Den nya bestämmelsen syftar till att heltid ska ses som en norm för anställningsavtal på samma sätt som tillsvidareanställning. För att förstärka det har i samma paragraf införts ytterligare en ny regel med samma syfte. Om anställningsavtalet inte är på heltid ska arbetsgivaren på arbetstagarens begäran skriftligen ange skälet till det. Den informationen ska lämnas inom tre veckor från det att begäran har framställts. Syftet med regeln är i första hand att få till stånd en diskussion om möjligheten att organisera arbetet så att fler kan arbeta heltid. De skäl som arbetsgivaren anger går inte att pröva rättsligt.

Det finns sedan tidigare en bestämmelse i 25 a § Las som ger deltidsarbetande arbetstagare vissa rättigheter när det gäller att få arbeta mer tid. Regeln innebär att om en deltidsanställd arbetstagare har anmält intresse till sin arbetsgivare att arbeta mer tid, så har den deltidsanställde företrädesrätt till en sådan anställning upp till heltid. En förutsättning är dock att arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses genom den utökade arbetstiden. Det innebär att företrädesrätten ofta inte kan göras gällande om arbetsgivaren behöver den utökade arbetskraften på tider där den deltidsarbetande redan arbetar. En annan förutsättning är att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för det utökade arbetet.

Reglerna i 4 a § och 25 a § är möjliga att avtala om genom kollektivavtal. Det kan alltså finnas regler som avviker från lagen i kollektivavtal. I Detaljhandelsavtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund, som vi antar att du är bunden av, finns en regel om att parternas ambition är att normen för tillsvidareanställda ska bli heltid eller deltid med högre sysselsättningsgrad, om möjligt minst 25 timmar per vecka. Dock innehåller avtalet inga regler som ger de anställda rätt till heltid.