experterna svarar

Inget kollektivavtal – vad ska jag tänka på?

Lag&Avtals expertpanel Pia Attoff på Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist på Almega och Dan Holke, tidigare vd på LO-TCO Rättsskydd.

Jag funderar på att ta anställning hos en arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Vad ska jag tänka på då?

EXPERTERNA SVARAR

Arbetsrättslig fundering?

Har du en fråga som gäller arbetsrätt? Få svar av Lag&Avtals experter. Skicka din fråga till:

redaktionen@lag-avtal.se  

Ett anställningsavtal är juridiskt sett ett omfattande och ganska komplicerat avtal. Kollektivavtalen kan ses som ett sorts standardavtal som reglerar vad som ska gälla i respektive bransch. Dessa avtal är ofta relativt omfattande och reglerar en rad olika situationer som kan tänkas inträffa under anställningen. Om det finns kollektivavtal på en arbetsplats så ingår alla kollektivavtalets bestämmelser i det enskilda anställningsavtalet automatiskt för den som är medlem i den kollektivavtalsslutande fackliga organisationen. Medlemmen har rätt till både ekonomiskt och allmänt skadestånd om arbetsgivaren bryter mot kollektivavtalet. Mot bakgrund av att cirka 90 procent av alla arbetstagare arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal kan enskilda anställningsavtal i Sverige ibland vara kortfattade, framförallt för arbetare, och rymmas på en sida.

För den som inte är medlem i facket gäller att arbetsgivaren gentemot facket är skyldigt att tillämpa kollektivavtalet på samtliga anställda inom avtalsområdet om inget annat framgår av avtalet. Den som inte är medlem i den fackliga organisationen får dock inga rättigheter och skyldigheter direkt av kollektivavtalet. Om inget annat avtalats kan dock reglerna i kollektivavtalet tolkas in i det enskilda anställningsavtalet som bruk och sedvänja på arbetsplatsen. Även på en arbetsplats utan kollektivavtal har praxis och sedvänja på arbetsplatsen betydelse för det enskilda anställningsavtalet om inget annat har avtalats.

Det första du måste tänka på är att det inte finns någon lagstiftning om lön i Sverige. Den måste du alltså förhandla fram själv med din arbetsgivare och utan kollektivavtal finns det i princip ingen nedre gräns för hur låg den kan vara. Först om lönen är oskäligt låg går den att ifrågasätta juridiskt. Alla andra ersättningar som du vill ska betalas bör också anges i avtalet, exempelvis om det ska betalas övertidsersättning och ob-ersättning och i så fall när och hur mycket.

Den andra stora ekonomiska frågan är att reglera ditt försäkringsskydd. Utan kollektivavtal omfattas du inte automatiskt av några försäkringar vid exempelvis olycksfall och sjukdom. Framförallt bör du reglera rätten till tjänstepension. Utan tjänstepension riskerar du att få en mycket låg pension om du inte får en så pass hög lön att du själv kan teckna en privat pensionsförsäkring. Att tänka på är också att kollektivavtalen ofta innehåller regler om extra ersättning utöver den statliga vid sjukdom och föräldraledighet som du måste avtala om själv. Många arbetsgivare som inte har kollektivavtal tecknar ofta själva avtal om till exempel pensions- och arbetsskadeförsäkringar till förmån för sina anställda. Ta gärna reda på hur sådana försäkringar står sig i jämförelse med motsvarande kollektivavtalade försäkringar.

Att tänka på är också att huvudregeln är att det som inte är reglerat i anställningsavtalet, uttryckligen eller underförstått, bestäms ensidigt av arbetsgivaren, som dock måste iaktta god sed på arbetsmarknaden och följa den omfattande lagstiftning som skyddar arbetstagare, till exempel lagen om anställningsskydd, diskriminerings-, arbetsmiljö-, arbetstids-, sjuklöne-, semesterlagen och övriga ledighetslagar.

En arbetsgivare är skyldig att lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet, som bland annat lön, arbetstider och semester, se LAS 6 c §.

På en arbetsplats kan det även finnas andra föreskrifter som regleras internt genom s.k. policies. En policy kan reglera de villkor som gäller för anställda på arbetsplatsen avseende till exempel pension, semester eller tjänstebil. Det är därför vanligt att det i anställningsavtalet även hänvisas till interna regler och policies som blir tillämpliga på anställningen.

Det förekommer även att det i det enskilda anställningsavtalet skrivs att arbetsgivaren åtar sig att följa det centrala kollektivavtalet som finns i din bransch, alltså en hänvisning till standardavtalet i branschen. Då får du alla ersättningar mm som framgår av kollektivavtalet men det får inte några andra rättsverkningar som ett kollektivavtal har. Om din blivande arbetsgivare inte vill ta in en sådan bestämmelse, eller om det kollektivavtal det hänvisas till inte reglerar alla frågor, bör du försöka reglera alla villkor och förmåner i ditt enskilda anställningsavtal, såsom lön, andra ersättningar, försäkringar, tjänstepension, eventuell extra ersättning vid sjukdom och föräldraledighet samt arbetstider.