Nyheter

JO-fällning gav brandmännen skadestånd

Pontus Westlund och Emil Skoglund.

Brandmännen Pontus Westlund och Emil Skoglund får 150 000 kronor vardera i skadestånd av Södertörns Brandförsvarsförbund. Förbundet medger i en förlikning att det var fel att neka dem anställning sedan de skrivit en kritisk debattartikel.

Publicerad

Lag & Avtal har tidigare skrivit om brandmännen Pontus Westlund och Emil Skoglund som nekades sommarjobb hos räddningstjänsten på Södertörn sedan de kritiserat arbetsgivaren. De hade i en debattartikel sajten nyheter24.se i november 2014 ifrågasatt rekryteringen och urvalet av brandmän till Södertörns Brandförsvarsförbund och menade bland annat att kraven på sökande var alldeles för lågt ställda.

Trots mycket goda vitsord och förtroende som timanställda under långa perioder nekades de sommarvikariat på Södertörn 2015.

Justitieombudsmannen fastslog att den egentliga orsaken till att de nekats jobb var att de yttrat sig kritiskt om verksamheten på Södertörn, dels i nämnda debattartikel, dels i ett öppet brev till chefen på Södertörn.

I ett mejl som Pontus Westlund och Emil Skoglund åberopade i sin anmälan till Justitieombudsmannen skrev vice chefen för Södertörns Brandförsvarsförbund till en av männen att han visserligen har flera av de kvalifikationer som krävs men att han inte längre är aktuell för tjänster eftersom han inte delar ”förbundets grundläggande värderingar”.

När männen senare träffade chefen och diskuterade bland annat debattartikeln spelade de in samtalet. Där säger chefen att ”ska man jobba i en organisation så bör man ju dela dess värderingar”.

Därmed hade Södertörns Brandförsvarsförbund och dess chef brutit mot det så kallade repressalieförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.

JO ansåg att agerandet hade stora likheter med en uppsägning. ”Det är sammanfattningsvis fråga om en mycket allvarlig kränkning av deras yttrande- och meddelarfrihet”, skrev JO.

När ledningen för Södertörns Brandförsvarsförbund även efter JO-beslutet fortsatte att hävda att Pontus Westlund och Emil Skoglund inte delade värderingarna på arbetsplatsen fick de nog och förberedde en stämning av brandförsvarsförbundet inför tingsrätten. I dagarna har förbundet gått med på en förlikning som ger de två brandmännen 150 000 kronor vardera.

– Det är ett relativt högt belopp för svenska förhållanden och det visar att tidigare avgöranden i Högsta domstolen om skadestånd för grundlagsbrott börjar sätta sig hos myndigheterna, säger Anna Rogalska Hedlund, ombud för de två brandmännen.

Men för Emil Skoglund och Pontus Westlund är det inte pengarna utan främst medgivandet i förlikningen om att förbundet gjort fel som gläder dem.

– Skadeståndet är ansenligt men det var erkännandet som gjorde att vi gick med på förlikningen. Detta är ett kvitto på att förbundet nu respekterar JO-beslutet, säger Emil Skoglund.

I förlikningen fastslås att Brandförsvarsförbundet ”accepterar och ställer sig bakom beslutet från JO”. Vidare medger förbundet att man endast motiverat beslutet att inte anställa de två brandmännen med att ”de haft en bristande samsyn med förbundets värdegrunder”. Och förbundet går med på att ”det har varit felaktigt att uttrycka sig på detta vis”. Slutligen anges, utöver själva betalningen, att förbundet har sett över sina rutiner angående rekryteringsprocessen och att arbete pågår för att liknande överträdelser inte ska upprepas.

Pontus Westlund skulle inte tveka att skriva en debattartikel eller yttra sig om brandförsvaret framöver om det skulle finnas behov av det.

– Man måste våga stå upp för det man tror på. Det här visar också att man inte kan behandla anställda hur som helst och att det finns en tyngd i grundlagen, säger han.

Anna Rogalska Hedlund tror att förlikningen kan få betydelse för anställda i den offentliga sektorn framöver.

– Man kan inte påtvinga personal vilka värderingar som helst. Det är stor skillnad på vad arbetsgivaren får kräva i den privata sektorn jämfört med den offentliga. Och det tycks finnas en stor okunskap om den skillnaden.

Hon menar att den värdegrund som statliga och kommunala arbetsgivare bör rätta sig efter återfinns i våra grundlagar.

– Och i det här fallet har arbetsgivaren brutit mot grundlagen. Det visar att de behöver större kunskaper om grundlagarna.

Emil Skoglund berättar att han och Pontus Westlund nu arbetar i en annan räddningstjänst i Stockholmsregionen där deras yttrandefrihet respekteras.

– Här är det högt i tak och vi blir väl behandlade. Man måste få uttrycka kritik i skattefinansierad verksamhet för att den ska kunna utvecklas, säger han.

Enligt förlikningen ska Södertörns Brandförsvarsförbund också ersätta Emil Skoglund och Pontus Westlund för deras kostnader för den rättsliga processen.