Debatt

Journalistförbundet: Skyddet för visselblåsare monteras ner

Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet. Foto: Tor Johnsson
Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet. Foto: Tor Johnsson

DEBATT. Remisstiden för utredningen ”Ökad trygghet för visselblåsare” gick ut i fredags. Journalistförbundet riktar på en rad punkter allvarlig kritik mot utredningens förslag.

Sverige är känt för att värna yttrandefriheten. När det var dags att implementera EU:s visselblåsardirektiv i svensk rätt fanns en tydlig förhoppning från oss – och andra organisationer som värnar pressfriheten – om att vi skulle höja ribban och skapa ett starkare skydd. Men! Med förslaget från utredningen ”Ökad trygghet för visselblåsare” SOU 2020:38, blir det tvärt om.

Utredningen föreslår att den nuvarande visselblåsarlagen upphävs och ersätts av en ny lag. I Journalistförbundets remissvar har förbundet påpekat att förslaget innebär att det svenska visselblåsarskyddet monteras ner på flera punkter, varav vi listar några nedan.

• Rätten att lämna uppgifter till media

Mest problematiskt ur pressfrihetssynpunkt är förslaget om hur artikel 15, det vill säga rätten att offentliggöra uppgifter, ska implementeras. I nuvarande visselblåsarlagen räcker det med att en visselblåsare slagit larm internt utan att det vidtas åtgärder för att personen ska få gå till media. Men med det nya förslaget krävs att visselblåsaren slår larm internt och externt (eller bara externt) utan att åtgärder vidtas.

Regeringen måste lägga fram ett nytt förslag som tillvaratar de rättigheter för arbetstagare som redan finns i dagens visselblåsarlag – och som inte får Sverige att framstå som ett land som saknar ambitioner på pressfrihetsområdet.

Syftet med direktivet och den svenska visselblåsarlagen är att oegentligheter ska kunna avslöjas, och att företags och myndigheters verksamheter ska förbättras. Urholkas rätten att offentliggöra uppgifter på det sätt som utredningen föreslår, så försämras inte bara möjligheterna för journalister att bedriva undersökande journalistik – vi missar också chansen till att utveckla samhället till det bättre.

• Meddelarskyddet undergrävs

Förslaget innebär att meddelarskyddet urholkas. Anställda riskerar att tro att de i första hand ska lämna uppgifter via rapporteringskanalerna trots att de omfattas av meddelarskydd. Det måste vara tydligt att meddelarskyddet alltid går före den nya visselblåsarlagen. Det gäller inte minst på den privata sidan, men den har utredningen knappt tittat på. Detta trots att det riskerar att uppstå tillämpningsproblem, eftersom meddelarskyddet på den privata sidan inte är grundlagsskyddat.

• Anställdas visselblåsarskydd försämras kraftigt

Ett allmänt skydd för anställdas yttrandefrihet finns. Men förslaget innebär att den nuvarande lagens tydliga skydd för en anställd som tar upp ett missförhållande direkt med sin chef försvinner.

• Vad som får rapporteras

För att den nuvarande visselblåsarlagen ska gälla krävs ett ”allvarligt missförhållande”. Det innebär att det ska handla om ett brott med fängelse i straffskalan. Den föreslagna lydelsen ”Allmänintresse av att det kommer fram” kan ju låta som en bättre och vidare reglering, men av utredningen framgår att det snarare är en väldigt snäv definition som avses. En uppenbar försämring.

• Ingen rätt att lämna ut handlingar

Utredningen menar att det inte bör finnas någon möjlighet att lämna ”hemliga handlingar” till visselblåsarfunktionerna. Då kan inte visselblåsaren säkra bevis för det den vill föra fram. Många av de avslöjanden som var bakgrunden till direktivet, till exempel ”Panama Papers”, byggde just på läckta dokument. Utan dokumenten hade avslöjandena inte varit möjliga.

Utredningens förslag försämrar det visselblåsarskydd som redan finns i Sverige idag. Det strider mot direktivets non-regression-klausul (artikel 25). Enligt den får genomförandet av direktivet under inga omständigheter utgöra skäl för att inskränka det skydd som redan finns i medlemsstaterna.

Jag vill se ett omarbetat förslag, som stärker yttrande- och pressfriheten, och bidrar till att bygga en bättre och tryggare demokrati.

Ulrika Hyllert,
ordförande Journalistförbundet

Läs mer här –  Ökad trygghet för visselblåsare, betänkande av utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet (PDF).

Läs mer här – Journalistförbundets remisssvar (PDF).

Vill du skriva ett debattinlägg? Mejla till redaktionen.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev