Nyheter

Kan jag förbjuda bisysslan?

Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd på LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTERNA . En av företagets anställda har en bisyssla som jag tycker är olämplig. Kan jag förbjuda den?

EXPERTERNA SVARAR:

En bisyssla är en syssla vid sidan om den anställdes huvudsakliga anställning. Det kan vara en annan anställning men även styrelseuppdrag eller annan verksamhet.

Det görs skillnad på om anställningen är inom statlig eller privat sektor. 

Reglering rörande bisysslor finns i lag, vissa kollektivavtal men även i individuella anställningsavtal.

Inom den offentliga sektorn får anställd inte ha en bisyssla som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i arbetet eller som skadar myndighetens anseende. Det innebär att en offentlig arbetsgivare kan besluta att en anställd ska upphöra med eller inte åta sig en bisyssla som är oförenlig med hans arbete, jfr 7 § och 7c § LOA.

Det föreligger flera fall från Arbetsdomstolen avseende tillåtligheten av bisyssla för poliser och läkare. Av dessa följer att bedömningen måste göras i varje enskilt fall och utifrån om bisysslan innebär risk för förtroendeskada. Uppdrag som ledamot i fullmäktige vid försäkringsbolag har för polis varit tillåten bisyssla (AD 24/22). Detsamma för styrelseuppdrag för poliser i ideell fotbollsförening (AD 18/22). Däremot har polis som varit ordförande i ideell förening som arbetar med våldsutsatta personer ansetts haft en otillåten bisyssla (AD 45/18). Vidare har en ST-läkares bisyssla att hålla föreläsningar respektive arbeta för annan aktör ansetts vara otillåten bisyssla i strid med gällande kollektivavtal (AD 9/20 ).

En annan bedömning görs inom privat sektor. Huvudregeln är att bisyssla som innebär en annan anställning inte får förbjudas, se 6 i § LAS. Regeln trädde i kraft den 29 juni 2022 och är en del av genomförande i Las av EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Enligt 6 i § får en privat arbetsgivare inte förbjuda att en anställd har en annan anställning och får inte missgynna en anställd som innehar en annan anställning. Avtal som inskränker detta kan anses vara olagliga. Detta gäller även för företagsledare. 

Regleringen gäller annan anställning, inte styrelseuppdrag som är att betrakta som ett sysslomannauppdrag.

Bisysslan kan dock förbjudas om den andra anställningen är arbetshindrande, konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.

Med arbetshindrande menas att en bisyssla hindrar att den anställde inte utför sitt ordinarie arbete på ett fullgott sätt, till exempel därför att bisysslan är omfattande eller utförs på arbetstider som påverkar huvudanställningen på ett negativt sätt. Om det är så kan arbetsgivaren förbjuda den anställda att ha bisysslan.

Det är även möjligt för arbetsgivare att förbjuda bisyssla som på annat sätt kan skada dennes verksamhet till exempel genom att skada arbetsgivarens anseende eller förtroendet för verksamheten.

Om arbetsgivaren med fog förbjuder den anställde att påbörja eller fortsätta med en bisyssla och arbetstagaren inte följer beslutet, kan det vara grund att skilja den anställde från anställningen.

Under anställning omfattas den anställde av en lojalitetsplikt vilket innebär att denne inte får ha en bisyssla som konkurrerar med arbetsgivaren på ett sätt som orsakar skada eller risk för skada. Sådan konkurrerande verksamhet utgör som regel grund för avskedande.

Det ställs högre krav på lojalitet på en anställd med hög befattning. En anställd med lägre befattning som till exempel ett butiksbiträde kan oftast tillåtas att ha flera anställningar. Bedömningen ska göras utifrån den anställdes position, arbetsgivarens verksamhet och vad den andra anställningen innebär.

En arbetsgivare som missgynnar en anställd som har en bisyssla kan bli skyldig att betala ett skadestånd till den anställde.

Det är tillåtet att i kollektivavtal som träffats av central facklig organisation ha regler som avviker från 6 i §, förutsatt att det övergripande skyddet för arbetstagarna enligt artikel 14 i arbetsvillkorsdirektivet respekteras.

Sammanfattningsvis kan ett privat företag endast förbjuda annan anställning som bisyssla om den är arbetshindrande, kan anses konkurrera med företagets verksamhet och skadar företaget eller på annat sätt anses skada företaget. En anställd som trots förbud innehar en bisyssla riskerar en erinran eller att förlora sin anställning.