EXPERTERNA

Kan jag tvinga medarbetare att ha kameran påslagen?

Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild
Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

Jag är ny enhetschef på en myndighet där många jobbar på distans så vi har ofta teamsmöten med enhetens tio personer. Jag tycker dock att det är svårt att leda mötena då några av medarbetarna ofta har kameran avstängd. Jag har försökt att prata om detta men får till svar att de vill kunna ha kameran avstängd av olika anledningar. Kan jag kräva att alla ska ha kameran på?

EXPERTERNA SVARAR:

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet och organisera och bedriva verksamheten på det sätt som arbetsgivaren anser mest effektivt. Denna arbetslednings- och affärsledningsrätt ligger till grund för både de enskilda anställningsavtalen och kollektivavtalen. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet motsvaras av en skyldighet för arbetstagaren att, mot erhållande av lön, utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar. Detta innebär att arbetsgivaren inom ramen för anställningsavtalet och gällande kollektivavtal har rätt att ge instruktioner för arbetets utförande. Arbetsledningsrätten får dock inte användas i strid med gällande lagstiftning, tillämpliga kollektivavtal, personliga avtal eller god sed på arbetsmarknaden.

Vid situationer då en anställd inte vill ha kameran påslagen vid distansmöten behöver en avvägning göras mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen. Då arbetsgivaren kan kräva att arbetstagaren ska infinna sig fysiskt på arbetsplatsen får instruktionen att ha kameran på anses som mindre betungande.

Av Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Arbete vid bildskärm” (AFS 1998:5) beskrivs att användningen av bildskärmar och datorer i arbetslivet kan möjliggöra en ökad kvalitativ eller kvantitativ kontroll av de anställda, vilket kan upplevas som integritetskränkande. Det är inte heller förenligt med kraven på en god arbetsmiljö i psykiskt och socialt avseende att utnyttja datortekniken så att uppgifter om en anställd används på ett sätt som innebär att den personliga integriteten kränks.

I september 2022 fastslog en domstol i Nederländerna (Zeeland-West Brabant court, Ärendenr: 10072897 AZ VERZ 22-61) att ett amerikanskt bolag, som sagt upp en anställd som inte haft kameran på under hela arbetstiden, brutit mot artikel 8 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Bolagets instruktion att lämna kameran på under hela arbetstiden kränkte arbetstagarens rätt till respekt för sitt privatliv.

Avslutningsvis är vår bedömning att arbetsgivaren kan kräva att medarbetarna ska ha kameran på vid enstaka möten. Om en anställd ändå skulle vägra kan detta i yttersta fall betraktas som ordervägran och skulle kunna leda till att den anställde kan förlora sin anställning. Men enligt ovan nämnda dom från Nederländerna är det inte förenligt med Europakonventionen, som även är antagen som svensk lag, att kräva att de anställda ska ha kameran påslagen hela arbetstiden. Vi bedömer att ett sådant krav sannolikt inte heller av svensk domstol skulle anses förenligt med den svenska arbetsrättsliga regleringen.