nyheter

LO-kongressen balanserar lag och avtal

Årets LO-kongress hålls på Stockholm Waterfront. Arkivbilden är från kongressen 2016.

På fredag börjar LO-kongressen. Det har kommit in 280 motioner som föreslår alla möjliga slags åtgärder, ofta inom arbetsrätten: lagreformer, nya kollektivavtal. Styrelsens svar går en svår balansgång.

Publicerad Uppdaterad

Kongressen är LOs högsta beslutande organ. På fredag samlas den för trettionde gången för fyra dagar av anföranden, debatter och beslut. De fjorton fackförbunden som utgör LO samt deras underavdelningar har motionsrätt till kongressen. Totalt har det inkommit 280 motioner som sorterats under sju rubriker. 

En av dessa, ”Vårt uppdrag”, kommer att innehålla debatt och beslut om ett nytt förslag till organisationsplan. LO har haft organisationsplaner i 110 år. Men eftersom arbetsmarknaden är föränderlig brukar den ändras efter två eller tre kongressperioder. Nu är det alltså dags igen. Arbetsgruppen som har tagit fram förslaget skriver att facket är en utbudskartell på arbetets marknad. För att förhindra konkurrens och nedåtpress av priset behöver facken dela upp marknaden mellan sig och då används organisationsplanen. En av de stora förändringarna i detta förslag gäller Kommunalarbetareförbundet som vill renodla sitt avtals- och organisationsområde. Därmed föreslås att stora delar av det tidigare Lantarbetareförbundets område ”överlåts” till fem andra LO-förbund.

Under rubriken ”Våra arbetsplatser” finns ett 80-tal motioner som rör arbetsrätten. 15 motioner handlar om arbetstidsfrågor. Till exempel föreslår Transportarbetareförbundet att kongressen beslutar att LO ska verka för lagstadgad 30-timmarsvecka. Flera andra förbund och förbundsavdelningar har likartade motioner.

Redan på tidigare kongresser har LO beslutat om en långsiktig målsättning om 30-timmarsvecka, ett mål som står fast, enligt styrelsen. Men under tiden har enskilda LO-förbund avtalat var för sig i olika branscher om alltifrån kortare ordinarie arbetstid till olika former av flexpensionslösningar som kan innebära ett kortare arbetsliv. Därmed bör Transports motion anses vara besvarad, anser styrelsen.

Kommunals stockholmsavdelning är inte lika tydligt inriktad på lagstadgad arbetstidsförkortning. Men man anser att frågan är lika viktig ”oavsett om det rör en lokförare, en lastbilschaufför, en målare, en undersköterska etcetera”. Kongressen bör därför besluta ”att samtliga förbund i kommande avtalsrörelser prioriterar frågan om förkortad ordinarie arbetstid i förhandlingarna”. Men styrelsen föreslår avslag på att-satsen eftersom det bör vara upp till varje förbund hur mycket man vill prioritera denna fråga i sina förbundsförhandlingar med arbetsgivarna.

Övervakningen i arbetslivet utgör ett hot mot den personliga integriteten menar flera motionärer. De vill se olika åtgärder, bland annat en gemensam strategi mot missbruket av kontrollåtgärder och etiska riktlinjer för användning av AI. Längst går IF Metalls Norrbottensavdelning som vill att LO utarbetar ett integritetsavtal. Men styrelsen anser att frågan om behovet av ett huvudavtal om integritet är för tidigt väckt och yrkar på kongressens avslag.

Elektrikerförbundets avdelning 26 lyfter frågan om brister i lönegarantin vid konkurser. ”Taket i garantin gör den kostsam för medlemmarna som riskerar att gå miste om löner och förmåner, extrainsättningar till tjänstepension, inarbetad semester och arbetstidsförkortning”. Motionen vill att LO söker en förhandlingslösning med Svenskt Näringsliv ”eller något annat relevant alternativ” för att öka tryggheten vid konkurs och företagsrekonstruktion. Styrelsen svarar att LO driver frågan politiskt och deltar i utredningar om lönegarantin. Lagstiftning är rätt väg att gå, snarare än kollektivavtal, resonerar styrelsen och yrkar på avslag av motionen.

Byggnads region Stockholm-Gotland vill att den privata sektorn ska få samma meddelarfrihet som den som råder i offentlig sektor. Det ska inte vara möjligt att bli uppsagd eller avskedad för att arbetstagaren påpekar fel, resonerar motionärerna. LO-styrelsen föreslår att denna motion ska bifallas sånär som på en att-sats om att avskedanden ska vara omöjliga med hänvisning till illojalitet. I den senare frågan yrkar styrelsen avslag. ”Lojalitetsplikten, som är ömsesidig för arbetstagare och arbetsgivare, framgår inte av någon lagparagraf utan anses ingå i anställningskontraktet.” skriver styrelsen.

I kongressmaterialet finns även motioner om högre skadestånd för brott mot MBL, arbete mot arbetslivskriminalitet, att språket i lagen om facklig förtroendemans ställning ska göras könsneutralt och mycket annat.

I frågan om regionala skyddsombuds tillträdesrätt till arbetsplatser finns flera motioner. De som vill gå längst anser att tillträdesrätten ska sakna restriktioner. Idag krävs att det fackförbund som det regionala skyddsombudet kommer från har medlemmar på arbetsstället och att det saknas skyddskommitté. Sedan 2022 bereder regeringen en utredning som föreslår att tillträdesrätten ska utvidgas till arbetsställen som har kollektivavtal med fackförbunden eller brukar ha det. LO:s styrelse var tidigare av uppfattningen att tillträdesrätten inte skulle ha några begränsningar. Nu skriver man i svaret på motionerna att man ändrat sig och ansluter till utredningens förslag. ”Det är inte rimligt att facken ska ta ansvar för alla landets alla arbetsplatser, här med syftning på arbetsplatser utan vare sig medlemmar eller kollektivavtal. På dessa företag måste Arbetsmiljöverket ombesörja tillsyn av arbetsmiljön utifrån sitt myndighetsansvar.”

LO-kongressens motioner yrkar ibland lite luddigare på att en fråga ska utredas eller att LO ”ska verka aktivt för” något. Då är det ofta inte så svårt för LO-styrelsen att föreslå kongressen bifall. Men många gånger behöver LO gå en balansgång mellan vad som bör kollektivavtalas och det som man ska kräva lagstiftning om.

LO-kongressen drar igång efter lunch på fredag. Den kan följas på plats för den som är föranmäld eller på videolänk live. En helt ny ledning ska väljas. De valen äger rum vid lunchtid på lördagen, enligt den föreslagna dagordningen.

Läs mer: