Nyheter

Senaste nytt om arbetsrätt, 17 januari 2006

Arbetsdomstolen
Seger för polska bärplockare
Avtal med bekvämlighetsflaggat fartyg var ogiltigt
Bagerianställd fick rätt
Var det rätt att säga upp 62-åringen?
Blev kocken felaktigt uppsagd?
Lönetvist
Kollektivavtal - AB Bostaden i Umeå
Semesterlagen - PC-System Sweden
Avskedande - Sveriges Lantbruksuniversitet
Diskriminering - staten
MBL - Greenab AB
EG-domstolen
Bedömning ska vara individuell
Tingsrätten
Förvaltningschef får böta för sen anmälan
Truckolycka - VD och produktionschef frias från ansvar
Tre allvarliga klämskador på fyra månader - VD fälls
Svårt skadad hade inte fått tillräcklig praktik - produktionschef fälls
Grillbygge följde inte arbetsmiljölagen - entreprenör fälls
Kammarrätten - domar
Ingen a-kassa till hockeyspelare
Anmälde tre dagar för sent - blev av med a-kassa.
Säsongsanställd simlärare fick a-kassa
Arbetsdomstolen - domar
Seger för polska bärplockare
Två polska bärplockare hade överklagat Linköpings tingsrätts dom den 14 december 2005 i mål T2339-04 (se Nyhetsbrevet den 18 januari 2006 under rubriken "Polska bärplockare kräver högre lön").
De säsongsarbetande bärplockarna ansåg att deras arbetsgivare, en enskild firma i Ödeshög, inte hade gett dem den lön som de hade rätt till enligt Kommunals kollektivavtal.
I likhet med tingsrätten konstaterar Arbetsdomstolen nu att den enskilde näringsidkaren inte har varit bunden av något kollektivavtal. AD ändrar dock tingsrättens dom i den mening att de individuella anställningsavtal, som de facto slöts, ska "utgå enligt närmast tillämpliga kollektivavtal". Därigenom har alltså bärplockarna rätt till både lön samt semester- och övertidsersättning enligt miniminivån i kollektivavtalet.
Företagaren döms därför att betala lön om vardera drygt 18 000 kronor till de båda bärplockarna.
Bärplockarnas krav på allmänt skadestånd för brott mot semesterlagen bifalles dock inte.
Domen är enhällig.
17 januari, Dom 1/07, Mål B 9/07
Avtal med bekvämlighetsflaggat fartyg var ogiltigt
För fem år sedan, den 2 december 2001, anlände det cypriotiska fartyget Rickmers Tianjin till Luleå hamn. Fartyget, som seglade under Bahamas flagga, hade en besättning som bestod av sju polska officerare och 18 filippinska sjömän. Den 4 december försatte Transport fartyget i blockad, sedan bolaget vägrat teckna ett av den Internationella Transportarbetarefederationen godkänt avtal.
Bolaget gick samma dag med på kravet, men stämde Transport till Arbetsdomstolen den 9 januari 2002 och krävde att domstolen skulle ogiltigförklara avtalet. Bolaget ville också ha tillbaka den summa pengar det hade lagt ut till förbundet för medlems- och serviceavgifter och bidrag till ITFs "Welfare fund".
Trots att det i avtalet stod att svensk lag skulle tillämpas kommer Arbetsdomstolen fram till att det är Bahamas lag som ska tillämpas. Lagvalsklausulen gäller inte eftersom bolaget fann sig tvingat till att underteckna avtalet, avgör domstolen och hänvisar till en tidigare dom, nr 10/1992. Huvudregeln är att flaggans lag ska tillämpas på rättsförhållandet mellan redare och ombordanställda. Enligt bahamsk rätt krävs att arbetstagarorganisationen ska ha mer än 50 procent av de anställda på arbetsplatsen som medlemmar. Eftersom det inte framkommit att rätten att tillhöra ett fackförbund skulle vara begränsad i Bahamas kan inte den regeln anses uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen i Sverige, avgör domstolen.
För att utländsk rätt, enligt principen om ordre public, inte ska tillämpas i Sverige brukar krävas att en sådan tillämpning skulle vara uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen här. I detta ligger att stor restriktivitet ska iakttas vid principens användning, skriver domstolen.
Arbetsdomstolen dömer Transport till att betala tillbaka den summa pengar förbundet fick vid avtalets ingående och att betala bolagets dryga miljonen kronor i rättegångskostnader. Bolagets väckta fastställelsetalan avvisas dock och bolagets yrkande om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen avslås.
Domen är enhällig.
17 januari, Dom 2/07, Mål 2/02
Bagerianställd fick rätt
Handelsanställdas förbund hade stämt Stockholms Slussenbageri AB för en uppsägning som fackförbundet ansåg var felaktig (se Nyhetsbrevet den 14 december 2005 under rubriken "Uppsagd trots sjukintyg").
En av de anställda, en
En av de anställda, en kvinna, anklagades efter två år på bageriet för stöld ur kassan, varpå hon tog så illa vid sig att hon sjukskrevs av läkare.
Någon vecka senare sa arbetsgivaren upp henne för olovlig frånvaro - trots att sjukintyget hade skickats till denne och även överlämnats personligen.
I sitt domslut konstaterar nu Arbetsdomstolen att det inte fanns någon lag grund för uppsägningen. Slussenbageriet döms dessutom att betala ett allmänt och ett ekonomiskt skadestånd till kvinnan på totalt 110 000 kronor.
Domen är enhällig och kommer inte att refereras.
17 januari, Dom 3/07, Mål A 263/05
Arbetsdomstolen - stämningsansökningar
Var det rätt att säga upp 62-åringen?
SACO-S har genom Jusek stämt staten genom Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för brott mot kollektivavtalet.
Enligt SACO-S har en medlem i Jusek, en 62-årig kvinnlig administratör vid FOI, rätt till skadestånd sedan hon på blev uppsagd från sin tjänst.
Uppsägningen ägde rum i september 2005 och berodde på arbetsbrist. Kvinnan hade då jobbat inom staten i drygt 40 år och hade längre anställningstid än fyra av hennes kollegor, som däremot inte sades upp. Kvinnans kvalifikationer var det heller inget fel på, menar SACO-S.
Nu krävs staten på ett allmänt skadestånd på 150 000 och 100 000 kronor att betala till kvinnan respektive SACO-S genom Jusek.
Staten krävs dessutom att betala ett ekonomiskt skadestånd till kvinnan motsvarande förlorade månadslöner med 26 800 kronor per månad från den 19 september 2006 till dess att huvudförhandlingen äger rum.
Ombud är förbundsjuristen Catharina Klåvus.
12 januari, Mål A 4/07
Blev kocken felaktigt uppsagd?
Malmö Hotell- och Restaurang av SAC-syndikalisterna stämmer sushirestaurangen Izakaya Koi i Malmö och kräver att uppsägningen av en SAC-medlem ogiltigförklaras.
Den anställde mannen hade arbetat som kock på restaurangen i åtta månader när han och övrig personal åkte på en inspirationsresa till London i oktober förra året.
Men Londonresan slutade i fiasko. Under ett besök på en nattklubb uppstod ett häftigt gräl mellan kocken och dennes chef, vilket efter en rad knytnävsslag resulterade i att kocken blev tvungen att uppsöka sjukhus för omplåstring.
Strax därpå sades kocken upp med hänvisning till personliga skäl. Kocken hade, menar arbetsgivaren, slagit chefen två gånger i ansiktet.
Fel, menar SAC, som betecknar det som en efterhandskonstruktion. Enligt SAC saknades det således saklig grund för uppsägningen. Dessutom följde restaurangen inte de arbetsrättsliga regler som anges i LAS, varför SAC även kräver att restaurangen betalar ett allmänt skadestånd till mannen och SAC på 150 000 respektive 20 000 kronor.
Dessutom krävs restaurangen att utbetala ett ekonomiskt skadestånd till kocken med 10 593 kronor i månaden från och med den 27 oktober 2006 till dess huvudförhandlingen äger rum.
Ombud är Peter Jacobsson, SAC.
16 januari, Mål 05/07
Arbetsdomstolen - överklagade mål
Lönetvist
En privatperson i Sölvesborg och Tebargo Fastigheter AB i Nacka klagar över Blekinge tingsrätts beslut i mål nr T2112-02 den 11 december 2006.
Målet gäller en lönetvist, och advokat Bo Petersson är privatpersonens ombud.
Bolagets ombud är advokat Jonas Ågren vid advokatfirman Glimstedt.
10 januari, Mål B 4/07
Arbetsdomstolen - förlikningar
Kollektivavtal - AB Bostaden i Umeå
Sif hade stämt Fastigo och AB Bostaden i Umeå. Parterna var oense om vilket avtal som skulle tillämpas för kvartersvärdarna (se Nyhetsbrevet den 15 juni 2005 under rubriken "Kvartersvärdarna ska vara tjänstemän").
10 januari avskrev Arbetsdomstolen Mål A 111/05
Semesterlagen - PC-System Sweden
En person i Schweiz hade överklagat ett beslut av Norrköpings tingsrätt (se Nyhetsbrevet den 16 augusti 2006).
15 januari avskrev Arbetsdomstolen Mål B 68/06
Avskedande - Sveriges Lantbruksuniversitet
Seko hade stämt Sveriges Lantbruksuniversitet och Arbetsgivarverket och yrkat att ett avskedande skulle ogiltigförklaras (se Nyhetsbrevet den 9 augusti 2006 under rubriken " Vikarie borde ha blivit fast anställd").
10 januari avskrev Arbetsdomstolen Mål A 149/06
Diskriminering - staten
Jämställdhetsombudsmannen hade stämt staten för brott mot jämställdhetslagen och lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (se Nyhetsbrevet den 4 oktober 2006 under rubriken "JämO kräver 100 000 kronor till diskriminerad polis").
15 januari avskrev Arbetsdomstolen Mål A 196/06
MBL - Greenab AB
Kommunalarbetareförbundet hade stämt Greenab AB för förhandlingsvägran (se Nyhetsbrevet den 13 december 2006)
16 januari avskrev Arbetsdomstolen Mål A 245/06
EG-domstolen
Bedömning ska vara individuell
Var det tillåtet att kräva anställning i Sverige för att få bli utbildad? Frågan ställdes av Överklagandenämnden för högskolan efter att en lärare med anställning i Åbo hade blivit nekad plats på en utbildning vid Umeå universitet.
Utbildningens syfte var att öka andelen behöriga lärare genom att utbilda anställda lärare som saknade behörighet.
EG-domstolen anser att en medlemsstat i och för sig kan ha rätt att ställa sådana krav. Men varje avslagsbeslut måste föregås av en individuell prövning.
Mål C-40/05
Tingsrätten - arbetsmiljö
Förvaltningschef får böta för sen anmälan
Idag är sot- och verkmästare genom delegation ansvariga för att anmälan till Arbetsmiljöverket görs. Men när olyckorna skedde i februari och mars 2005 fanns det ingen tydlig delegering. Förvaltningschefen var då ytterst ansvarig, han medger att han borde ha kontrollerat att skorstensfejarmästaren också hade gjort en anmälan till verket.
Förvaltningschefen döms till 30 dagsböter à 400 kronor för att han inte hade sett till att Arbetsmiljöverket underrättades om de båda olyckorna utan dröjsmål.
7 december 2006, Falu tingsrätt, Mål B 2221-06
Truckolycka - VD och produktionschef frias från ansvar
Den 8 augusti avled en anställd i Cascades Djupafors AB sedan han blivit påkörd av en truck. VD och produktionschefen åtalades för att de inte hade sett till att trucktransporter på efterbearbetningsavdelningen kunde ske på ett betryggande sätt för gående och truckförare. De hade inte heller gjort tillräckligt ingående riskanalyser och därigenom av oaktsamhet orsakat den anställdes död, ansåg åklagaren.
Det går inte att bortse från att den anställdes eget hälsotillstånd kan ha bidragit till olyckan och det är inte visat att en mer ingående riskanalys eller att de av verket rekommenderade åtgärderna skulle ha förhindrat olyckan, menar tingsrätten. På grund av detta och på grund av att något krav på en fullständig avgränsning av trucktrafiken inte ställts ogillar rätten åtalet.
8 december 2006, Blekinge tingsrätt, Mål B 101-06
Tre allvarliga klämskador på fyra månader - VD fälls
VD för Arctic Wood JTF AB döms till villkorlig dom och 60 dagsböter à 30 kronor för arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen.
Bolaget, som tillverkar delar till parkettgolv, etablerades 2003 i Jokkmokk. Tre arbetspraktikanter i bolaget råkade ut för allvarliga klämskador mellan den 24 juni och den 19 oktober 2004.
Den första olyckan inträffade när en arbetspraktikant fastnade med högerhandens handske i en limspridningsmaskin när hon skulle göra rent den. Hon fick höger hand svårt klämd. Olyckan anmäldes inte till Arbetsmiljöverket.
Nästa olycka hände den 22 september, och drabbade också en arbetspraktikant. Hon hade arbetat tre dagar då hon fastnade med tröjärmen i matningsbandet till dubbeltappmaskinen, med klämskador, värk och domningar i höger arm som följd. Olyckan anmäldes inte till Arbetsmiljöverket.
Den tredje olyckan inträffade också i dubbeltappmaskinen. Ännu en annan arbetspraktikant vars praktik hade övergått i provanställning fastnade med tröjärmen i maskinen. Den här gången drogs hela hon in i maskinen med klämskador på höger arm och bålen och skador på kotpelaren och på vänster öga som följd. Den olyckan anmäldes till verket.
De många vittnesmålen visar på stora brister i arbetsmiljöarbetet, anser tingsrätten. Hade VD kontrollerat verksamheten bättre skulle olyckorna ha kunnat undvikas. Och när de väl inträffat gjorde han inte särskilt mycket för att följa upp dem. Genom sin oaktsamhet har han vållat skadorna, avgör tingsrätten.
28 december 2006, Gällivare tingsrätt, Mål B 418-05
Svårt skadad hade inte fått tillräcklig praktik - produktionschef fälls
Mitt i sommaren 2004 inträffade en arbetsplatsolycka på Mälderiet vid Billerud Karlsborgs AB i Kalix. En arbetstagare fick krosskador, med nedsatt känsel och rörlighet på höger hand som följd, sedan hans arm klämts vid en rens- och inspektionslucka i ett dräneringsrör mellan rörväggen och forsande pappersmassa.
När olyckan hände hade han arbetat i sjutton år på pappersbruket och haft olika arbetsuppgifter bland annat truckförare, mälderist och maskinskötare. Olyckan inträffade andra dagen då han var på mälderiet igen efter flera år. Han hade flera gånger klagat på att rotationen inte fungerade och att det betydde att han inte höll sig à jour med alla sina uppgifter. När semesterlistan kom upp 2004 och han såg att han var anmäld som mälderist berättade han för produktionschefen att han var mycket orolig för hur det skulle gå. Han begärde förgäves att få gå dubbelt med den ordinarie arbetstagaren för att förnya sina kunskaper. Han fick då veta att han var tvungen att arbeta som mälderist annars skulle ingen annan få semester.
Olyckan inträffade på hans andra pass.
Den skadade hade inte fått tillräcklig praktisk utbildning innan olyckan, anser tingsrätten. Produktionschefen kände till hans bristande praktiska utbildning och borde ha sett till att han fick den utbildning som behövdes och kunskap nog för att kunna undgå riskerna i arbetet. Produktionschefen har därför av oaktsamhet vållat skadorna, avgör tingsrätten och dömer honom för arbetsmiljöbrott till 30 dagsböter à 500 kronor.
6 december, Haparanda tingsrätt, Mål B 825-05
Produktionschefen har överklagat domen.
Grillbygge följde inte arbetsmiljölagen - entreprenör fälls
Inspektören, som kom till byggarbetsplatsen i Haparanda den 12 januari 2006, där en ny grill skulle uppföras, fann stora arbetsmiljöbrister. Arbete pågick på taket utan skyddsräcken, arbetsmiljöplanen med föreslagna åtgärder var knapphändig, dessutom stod en person uppe på en motordriven klätterställning som inte var besiktigad. En montagebesiktning var beställd till måndagen i veckan därpå.
Entreprenören åtalades och fälls av tingsrätten för brott mot arbetsmiljölagen. Han döms att betala 30 dagsböter á 300 kronor.
12 december, Haparanda tingsrätt, Mål B 439-05
Entreprenören har överklagat domen.
Hovrätten - arbetsmiljö
Inget prövningstillstånd för sen anmälan
En delägare i Borgström & Johnsson Saneringsentreprenad AB som hade dömts till 30 dagsböter à 320 kronor för att han inte anmälde en olycka tillräckligt snabbt, överklagade till hovrätten (se Nyhetsbrevet den 8 november 2006 under rubriken "Olycka anmäldes inte tillräckligt snabbt").
Svea Hovrätt har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Ett beslut som mannen har fram till den 30 januari på sig att överklaga.
28 december 2006, Svea hovrätt, Mål B 8552-06
Kammarrätten - domar
Ingen a-kassa till hockeyspelare
Har en ishockeyspelare i Allsvenskan rätt till ersättning från arbetslöshetskassan?
Nej, menar kammarrätten. Jörgen Nordlöf i Sundsvalls Hockey tränar tre-fyra gånger i veckan och har match minst en gång i veckan. Detta ihop med att han är obenägen att avsäga sina åtaganden i ett spelarkontrakt gör att han inte kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande.
Något han själv hävdat.
I Länsrätten fick han rätt till a-kassa. Men kammarrätten går på samma linje som Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa gjorde från början.
9 januari. Kammarrätten i Sundsvall. Mål nr 807-06.
Anmälde tre dagar för sent - blev av med a-kassa.
Den 23-åriga kvinnan ville fortsätta få arbetslöshetskassa också efter ett års studier. Men hon fick nej med motiveringen att det gått över 12 månader sedan hon senast fick a-kassa. Du kan alltså inte fortsätta den tidigare ersättningsperioden, menade a-kassan.
Kvinnan överklagade och fick rätt i länsrätten.
Nu gör kammarrätten samma bedömning som a-kassan. Kvinnans senaste ersättningsperiod avslutades 4 juni, 2004, då hon började studera. Studierna avslutades den 3 juni 2005. Kvinnan anmälde sig sedan som arbetssökande den 7 juni 2005 med motivering att arbetsförmedlingen sa att det var ok med tanke på att det var en långhelg.
Men det var det alltså inte. Kammarrätten gör en strikt tolkning av 12 månader och tar alltså ingen hänsyn till helgdagarna.
9 januari. Kammarrätten i Sundsvall. Mål nr 1664-06.
Säsongsanställd simlärare fick a-kassa
En simlärare i Göteborg anställdes säsongvis år efter år av Göteborgs Sim- och Livräddningssällskap. Ett par gånger fick hon nej till a-kassa av HTF: s arbetslöshetskassa. Hennes återkommande tidsbegränsande anställning kunde likställas med en tillsvidareanställning, löd motiveringen. Därmed skulle simläraren innefattas av begränsningsregeln i ALF, lagen om arbetslöshetsförsäkring.
Länsrätten gick på samma linje.
Men inte kammarrätten. Rätten menar att det är fel att stödja sig på ALF. Den stödjer sig i stället på Regeringsrätten RÅ 2003 ref 101 som säger att en person som säsongsarbetar har rätt till arbetslöshetsersättning så länge det inte finns någon överenskommelse om fortsatt anställning nästa år.
12 januari. Kammarrätten i Göteborg. Mål nr 5231-04.