Nyheter

Slängde fallen i papperskorgen

En medarbetare på Försäkringskassan åtalsanmäldes för att ha slängt och gömt undan över hundra originalhandlingar. En officer tog med sig en kvinna till ett hus som försvaret hyrde. Båda blev fall för personalansvarsnämnden.

Publicerad

Medarbetaren på Försäkringskassan slängde och gömde undan totalt 153 originalhandlingar som rörde omprövningar, misstagsutbetalningar, arbetsskadelivräntor och återkravsunderlag. De hittades i en papperskorg och en stor mängd handlingar hade medarbetaren också gömt i en bokhylla. Försäkringstjänstemannen sade upp sig själv efter att det hela uppdagades, men personalansvarsnämnden åtalsanmälde ändå personen för tjänstefel. Det är nämnden skyldig att göra när någon är skäligen misstänkt för att ha begått grovt tjänstefel, mutbrott, uppsåtligt brott mot tystnadsplikten eller något annat brott som kan leda till hårdare påföljd än böter. Försäkringskassan har bara haft sin ansvarsnämnd sedan 2005, då kassan blev en statlig myndighet.

Förra året kom 19 ärenden in som bland annat ledde till att tre medarbetare fick varningar och nio fick löneavdrag. En medarbetare varnades för att ha brustit i kommunikationen till kunderna genom att göra sig otillgänglig. En annan varnades för att ha brutit mot jävsreglerna i förvaltningslagen genom att söka i IT-systemet efter information om sig själv vid sju tillfällen.

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd avgjorde slutligt 50 ärenden förra året. Nämnden beslutade bland annat om två avskedande och sju uppsägningar.

En förrådsman avskedades efter att ha sålt förbandstecken och knappar på internet som tillhörde Försvarsmakten. En yrkesofficer som fällts för grov kvinnofridskränkning gick samma öde till mötes. Försvarets personalansvarsnämnd sade upp en soldat som fällts för misshandel och en reservofficer som fällts för bedrägeri.

En officer fick löneavdrag i tio dagar för att han under en tjänsteresa utomlands mot reglerna lät en kvinna sova över i ett hus som hyrts av Försvarsmakten för fritid och vila. Officeraren hade träffat kvinnan under nattklubbsbesök och tog senare på kvällen med henne tillbaka till huset. Nämnden kom fram till att det som hänt inte var saklig grund för uppsägning. Sanktionen blev löneavdrag.

Lars Fresker, ordförande för Officersförbundet, sitter i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Han upplever inget problem med att sitta i personalansvarsnämnden och fatta beslut i ärenden som rör Officersförbundets medlemmar och där förbundet kan ha en annan uppfattning än den nämnden kommer fram till.

– Jag har aldrig haft några problem med det. Och det finns absolut en lyhördhet i nämnden för att alla ska känna sig trygga med besluten som fattas. Om vi inte är nöjda med något bordläggs ärendet och utredningen kan återremitteras till juridiska enheten eller förbandet.

Påverkade kollega handlägga snabbare

Yrkesofficer på kadettbal

  • En yrkesofficer var med på en kadettbal i egenskap av plutonchef och handledare för flera av kadetterna. På efterfesten såg kadetterna hur hon uppträdde på ett sätt som var anmärkningsvärt. Några av dem ingrep när de såg att hon lämnade efterfesten med en kadett. Officeren förklarade efteråt att hon måste ha blivit ofrivilligt drogad. Hon sade sig inte ha några minnesbilder av vad som hände under slutet på balen eller under efterfesten. Under dygnen efter balkvällen upplevde hon fysiska symtom som inte kunde bero på hennes måttliga alkoholintag under balkvällen. Tre dagar efter balen gjorde hon en polisanmälan om att hon blivit drogad och kontaktade en läkare för att få ett drogtest genomfört. Personalansvarsnämnden kan inte se att det finns något som styrker att hon skulle ha blivit ofrivilligt drogad, förutom hennes egen berättelse. Nämnden menar att hon representerade förbandet under kvällen och att hon därmed var i tjänst. Hon borde ha insett att det var olämpligt att vara med på efterfesten. Men eftersom det inte finns några entydiga bestämmelser nöjer sig nämnden med att konstatera att hennes agerande visar på bristande omdöme. Officeren har agerat mot underställd personal på ett sätt som inte är förenligt med anställningen. Men eftersom det troligen var en engångshändelse beslutade personalansvarsnämnden att yrkesofficeren inte skulle sägas upp utan i stället få löneavdrag i femton dagar.
    Källa: Försvarsmaktens personalansvarsnämnd

Påverkade kollega handlägga snabbare

  • En medarbetare på Försäkringskassan sökte efter information om anhöriga och försökte påverka handläggaren till en snabbare utbetalning. Medarbetaren förklarade beteendet med att han varit utsatt för påtryckningar från de anhöriga. Medarbetaren sade sig vara del av en kultur där man hjälper anhöriga, som han burit med sig. Personalansvarsnämnden konstaterar att medarbetaren inte följt Försäkringskassans jävsregler. Eftersom ärenden som rör de anhöriga inte kan ha hört till hans arbetsuppgifter hade han inte heller behörighet att söka informationen. Personalansvarsnämnden beslutade att medarbetaren skulle få tio dagars löne­avdrag.  
    Källa: Försäkringskassans  personalansvarsnämnd  

Förde över pengar till vänner

  • En forskare vid Karolinska institutet (KI) fick sparken efter att det visat sig att det fanns oklarheter kring hur han har agerat i sin roll som koordinator för ett EU-finansierat projekt. Bland annat ska han ha sett till så att flera miljoner felaktigt har förts över till andra personer för att han ville gynna dem. Pengarna har använts på ett sätt som bryter mot gällande avtal och till ett annat ändamål än de var avsedda, menade Karolinska institutets personalansvarsnämnd. Den anser att forskaren grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot sin arbetsgivare och överlämnade en åtalsanmälan till åklagare för bedömning om brott har begåtts.

    Källa: KIs. personalansvarsnämnd