Debatt

Stiftelse: Vi misstänker att rektorn ljög om forskarfusk

Erik J Olsson, professor i teoretisk filosofi och Magnus Zetterholm, docent och lektor i nya testamentets exegetik vid Lunds universitet. Både är verksamma vid Lunds universitet och ledamöter i stiftelsen Academic Rights Watch.

DEBATT. En kvinnlig forskare friades från forskningsfusk i Arbetsdomstolen. Trots detta har Lunds universitets rektor meddelat att hon kommer att skiljas från sin tjänst. Rektorn brister i saklighet och opartiskhet, och därför har vi JO-anmält honom, skriver företrädare för stiftelsen Academic Rights Watch.

Publicerad

Som Lag & Avtal meddelat ogiltigförklarade Arbetsdomstolen (AD) den 22 april 2020 Lunds universitets avskedande av en ung kvinnlig forskare. Forskaren hade avskedats med hänvisning till att hon bedömts ha gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. Rektors beslut föregicks av en utredning av universitetets oredlighetsnämnd, som för detta ändamål anlitat sakkunniga. I domen underkänner AD universitetets bevisning för att forskningsfusk ska ha förekommit.

Av domen framgår att forskarens fackförbund, SACO-S, framhållit att de sakkunniga haft i uppdrag att bedöma om oredlighet i forskning ägt rum, men att de inte uttalat sig i denna fråga. Detta ska enligt förbundet tolkas som att de inte ansåg sig kunna bedöma detta. Universitetet påstod emellertid enligt domen att de sakkunniga inte haft uppdraget att utreda oredlighet.

Det framstår alltså i AD:s dom som ostridigt att de sakkunniga inte bedömt huruvida det förekommit oredlighet i forskning eller inte. De olika uppgifterna från parterna gäller huruvida de sakkunniga hade till uppdrag att bedöma detta.

I ett debattinlägg i Sydsvenskan underkänner Lunds universitets rektor, Torbjörn von Schantz, AD:s dom. Han menar att AD inte besitter den vetenskapliga kompetens som krävs för att bedöma frågan om vetenskaplig oredlighet. Den utredning som Lunds universitet gjort grundar sig på sakkunnigas utlåtanden och är därför överlägsen AD:s egen utredning, menar von Schantz. Han får medhåll av professorn i medicinsk etik, Nils-Eric Sahlin i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet. Rektor meddelar att universitetet ämnar trotsa AD:s dom och skilja forskaren från tjänsten med hänvisning till sällan använda § 39 i lagen om anställningsskydd.

I ett nytt debattinlägg i Sydsvenskan den 12 maj 2020 berör von Schantz det för universitetet besvärande faktumet att de sakkunniga inte bedömt huruvida det förekommit oredlighet i forskning. För att rättfärdiga tidigare beslut samt avsikten att trotsa AD:s dom upprepar han den uppgift som universitetet lämnat i Arbetsdomstolen – att bedömning av oredlighet inte ingick i de sakkunnigas uppdrag.

För att ta reda på vad som verkligen ingick i de sakkunnigas uppdrag begärde vi ut ett dokument som hör till ärendet, med rubriken ”Assignment of as expert concerning a full investigation of suspected research misconduct” (Reg. No P 2017/3660). Där står följande: ”The assignment of the expert is to review the material received and collected by the board, and together with any other circumstances assess whether or not research misconduct has taken place, based on the above regulations.” Reglerna är de som styr oredlighetsnämndens uppdrag.

I motsats till vad rektor offentligt meddelat ingick det således trots allt i de sakkunnigas uppdrag att bedöma huruvida oredlighet i forskning (”research misconduct”) ägt rum. Åtminstone är det den slutsats vi drar, tillika den slutsats som SACO-S tidigare dragit.

Om det är så som det ser ut – att rektor far med osanning i medier om sakkunnigas uppdrag som inte är en bedömningsfråga – finner vi att det är allvarligt. Misstanken uppstår i så fall att rektor känt till att uppgiften var felaktig, men ändå lämnar den för att rättfärdiga tidigare beslut och det uppseendeväckande draget att skilja den i AD friade forskaren från hennes tjänst. För att få saken utredd har vi i dagarna JO-anmält Torbjörn von Schantz för överträdelse av regeringsformens föreskrift om saklighet och opartiskhet (dnr 4032-2020).

Erik J Olsson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet

Magnus Zetterholm, docent och lektor i nya testamentets exegetik vid Lunds universitet

Författarna är ledamöter i stiftelsen Academic Rights Watch