Arbetsdomstolen

Tornväktaren vann målet i AD

Tornväktaren i S:ta Maria kyrka Roland Borg har blåst varje kväll i över 50 år och yrket har gått i arv i familjen i generationer. Tre tornväktare sades upp. Foto: Erland Vinberg / TT-Bild

Tornväktaren vann det uppmärksammade fallet i Arbetsdomstolen, AD. Ystad kommun sade upp tornväktaren utan saklig grund och tvingas betala 60 000 kronor i skadestånd.

Publicerad

(Uppdaterad) – Jag är framför allt glad att få komma tillbaka till tornet och kunna fortsätta det fackliga arbetet med en tryggare anställning i ryggen, kommenterar tornväktaren Ludvig Olsson i ett pressmeddelande från Kyds, Kulturförvaltningen i Ystads Driftsektion, som är en lokal och självständig fackförening som är ansluten till SAC - Syndikalisterna.

Tornet i S:ta Maria kyrka, där tornväktarna arbetar, stängdes tillfälligt i december 2019 för reparation. Efter det slutade Ystads Kommun att betala ut lön till tornväktarna.

Kyds hade stämt Ystad kommun för att felaktigt ha avslutat anställningen för en tornväktare. Kyds hade krävt att avskedandet/uppsägningen av tornväktaren skulle ogiltigförklaras och att han skulle få 150 000 kronor i allmänt skadestånd och ersättning för utebliven lön.

Tornväktarna har sedan mitten av 1700-talet hållit uppsikt över staden för att upptäcka brand eller annan fara. I dag är inte tornväktarsysslan någon officiell del av det lokala brandskyddet, utan uppgiften har bevarats som en del av kommunens kulturminnesvård. Traditionen är att signalera i alla fyra väderstreck mellan klockan 21.00 och 01.30.

Tornväktarna organiseras under kulturnämnden. Museichefen är ansvarig för verksamheten. Han beslutar om anställning av tornväktare och undertecknar anställningsavtal.

Den aktuella tornväktaren började i augusti 2016. Den 18 december 2019 stoppades arbetet av arbetsmiljöskäl. Han fick betalt för de sista schemalagda passen fram till den 5 januari 2020.

Frågan i AD gällde om han blev avskedad/uppsagd, eller om han var, som kommunen anser, anställd för varje enskilt pass och att antalet pass inte räckte för att övergå i en tillsvidareanställning.

Fram till den 1 januari 2017 arbetade Ludvig Olsson måndagar och tisdagar med vissa byten. Därefter ändrades schemat något för att anpassas till att han hade fått jobb som deltidsbrandman.

Kyds ansåg att det har rört sig om ett fast grundschema. Kommunen har inte tagit kontakt och sagt när han ska arbeta. Det har inte funnits någon särskild överenskommelse med kommunen, hävdar Kyds.

Fackförbundet pekade också på att kommunen inte hade undersökt möjligheten att omplacera Tornväktaren och hade därmed inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Det har därför inte funnits saklig grund för en uppsägning, resonerar förbundet.

Ystad kommuns ombud ansåg däremot att tornväktaren var intermittent anställd. Det var fråga om upprepade tidsbegränsade anställningar, allmänna visstidsanställningar, där dagarna mellan passen inte ska räknas.

Kommunen menade också att det sammanlagda antalet pass tornväktaren haft sedan 2016 inte räcker för att visstidsanställningen ska ha övergått i en tillsvidareanställning.

Ombudet påpekade även att tornväktarverksamheten inte är något som kommunen måste tillhandahålla. Tanken är att bevara en tradition. Verksamheten bygger på när de tre lurblåsarna kan och vill blåsa.

Arbetsgivarsidan anför flera faktorer som talar för att det handlar om ett intermittent anställningsförhållande: Kommunen och tornväktaren har inte kommit överens om något arbetstidsmått, kommunen har inte betalat sjuklön för utevaro, kommunen har betalat för antalet timmar som rapporterats och de har lämnats på en blankett med rubriken "Korttidsanställda inkallade vid behov".

Arbetsdomstolen köper inte resonemanget från Ystad kommun om att Ludvig Olsson skulle ha haft ett stående erbjudande att utföra arbete som tornväktare, vilket han har accepterat genom att vid varje särskilt tillfälle faktiskt utföra arbete. Domstolen anser att upplägget för tornväktarens arbete inte kan uppfattas på annat sätt än en överenskommelse om att tornväktaren mot betalning skulle ombesörja lurblåsning de kvällar i veckan som tornväktaren och en kollega hade enats om.

Arbetsdomstolen ser att denna överenskommelse inte på något sätt varit tidsbegränsad, och den har därför gällt tills vidare.

Kommunens besked till tornväktaren att anställningen skulle upphöra den 5 januari 2020, och att han skulle vara arbetsbefriad fram till dess, uppfattar Arbetsdomstolen som att kommunen sagt upp tornväktaren.

Kommunen har inte heller undersökt om det fanns möjligheter att omplacera tornväktaren. Därmed anser AD att uppsägningen gjorts utan saklig grund.

Arbetsdomstolen har bestämt det allmänna skadeståndet till tornväktaren till 60 000 kronor. Att det blev lägre än vad förbundet yrkade på beror på att anställningen varit mer av en bisyssla.

Ystads kommun ska även betala 41 365 kronor till tornväktaren för utebliven inkomst. Däremot avslår Arbetsdomstolen Kyds krav om skadestånd för brott mot uteblivet varsel eftersom tornväktaren inte blev avskedad eller uppsagd av personliga skäl.

Ystads kommun ska ersätta Kyds rättegångskostnader med 235 751 kronor.