Nyheter

Trygghet handlar om kompetens – inte anställningstid

Andreas Miller, Förbundsordförande Ledarna Foto: Ledarna

DEBATT. Trygghetsöverenskommelsen är bra för chefen, både i rollen som chef och i rollen som anställd. Förändringarna i Lagen om anställningsskydd som ingår i principöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd måste sättas i sitt rätta sammanhang, skriver Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

På framtidens arbetsmarknad ligger inte tryggheten i en fast anställning eller lång anställningstid, utan i den egna kompetensen. Därför behövs bättre möjligheter till omställning och kompetensutveckling, både för chefer och medarbetare.

Svensk arbetsmarknad har genomgått stora förändringar sedan Las först trädde i kraft i början av 1980-talet. Livslånga anställningar, som inte var helt ovanliga på 60- och 70-talet, är idag nästan otänkbara. Vissa yrken och arbeten har försvunnit, nya har tillkommit.

Förändringstakten saktar inte in, tvärtom tenderar den att öka. Våra chefsmedlemmar beskriver återkommande hur global konkurrens, teknikutveckling, digitalisering och klimatomställning driver på en snabb strukturomvandling av arbetsmarknaden. Kompetenskraven i befintliga arbeten förändras ständigt. Dessutom behöver dagens yrkesaktiva räkna med att arbeta allt längre upp i åldrarna. Pandemin har också visat att plötsliga förändringar snabbt kan kullkasta förutsättningarna vilket ställer krav på chefer och medarbetare att snabbt anpassa verksamheten.

Flexibilitet och anpassningsförmåga är avgörande för verksamheter i en ekonomi som är i snabb förändring. I den verkligheten kan tryggheten för den enskilde inte främst ligga i en fast anställning eller i lång anställningstid. Att tro det är en falsk förhoppning. Naturligtvis är det viktigt med ett skydd mot osakliga eller godtyckliga uppsägningar och avskedanden, vilket trygghetsöverenskommelsen ger, det är viktigt för chefer och medarbetare, för arbetsmiljön och för verksamheten i stort. Den verkliga tryggheten för den enskilde ligger i möjligheten att relativt snabbt kunna få ett nytt jobb, att vara anställningsbar. Den egna kompetensen behöver därför hållas uppdaterad för att överensstämma med behoven på arbetsmarknaden. Återkommande kompetensutveckling och integrerat lärande under hela arbetslivet kommer att bli helt nödvändigt.

Enligt ManpowerGroups kompetensbristundersökning, Talent Shortage, är svårigheterna för arbetsgivare att hitta personer med rätt kompetens ett växande problem. Tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens. Det är en utmaning som Sveriges chefer möter i sin vardag.

Samtidigt som arbetsgivare upplever svårigheter med att rekrytera var omkring 550 000 personer öppet arbetslösa det andra kvartalet 2021, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU). Högst är arbetslösheten bland de yngre, men bland de är arbetslöshetstiderna kortare. I de äldre åldersgrupperna är arbetslösheten lägre, men de är i högre utsträckning långtidsarbetslösa.

Förändringar i LAS löser i sig inte problemen med en tudelad arbetsmarknad, där det råder kompetensbrist och hög arbetslöshet samtidigt. Men sammantaget kan förslagen i principöverenskommelsen bidra till en ökad rörlighet, vilket i sin tur är en förutsättning för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Om fler tar ett kliv på karriärtrappan så lämnas utrymme för de som står utanför att ta sitt första steg in.

En ny offentlig omställningsorganisation och ett nytt offentligt omställningsstudiestöd stärker förutsättningarna för både chefer och medarbetare med arbetslivserfarenhet att utbilda sig. Det skapar bättre förutsättningar för enskilda att se över sin egen anställningsbarhet. I en snabbt föränderlig värld är det i den egna kompetensen, och i möjligheten att underhålla och utveckla den, som den verkliga tryggheten ligger.