experterna 

Vad gäller om yrkessjukdomar?

Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd.

Sverige har ratificerat ILO:s lista för yrkessjukdomar. Men parternas försäkringsbolag Afa använder en gammal version från 1980. Vad är det som gäller och gör Sverige det man förbundit sig till?

EXPERTERNA SVARAR:

Den som drabbas av en skada i arbetet eller vid resa till och från arbetet kan få ersättning från två olika system. Den statliga arbetsskadeförsäkringen ersätter framförallt inkomstbortfall vid långvarig oförmåga att skaffa sig inkomst på grund av skadan. Reglerna för den försäkringen finns i socialförsäkringsbalken och försäkringen hanteras av Försäkringskassan.

Dessutom finns det en kompletterande kollektivavtalad försäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Den försäkringen hanteras av försäkringsbolaget Afa-försäkring (Afa), som ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter, och kan ge ersättning för bland annat inkomstförlust, olika kostnader, fysiskt och psykiskt lidande, bestående besvär och ärr. Även företag utan kollektivavtal kan teckna en arbetsskadeförsäkring för sina anställda.

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s organ för arbetslivsfrågor. ILO har antagit ett stort antal konventioner som rör olika delar av arbetslivet. Exempel på sådana konventioner är konvention nr 155 om arbetarskydd och arbetsmiljö och konvention nr 121 angående förmåner vid yrkesskada.

ILO-konventionen nr 121 innehåller en lista på yrkessjukdomar. Den listan har senare uppdaterats i flera omgångar. I många länder styr den listan vilka sjukdomar i arbetet som kan ge ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Men i Sverige tillämpar vi ett generellt arbetsskadebegrepp. Det innebär att alla sjukdomar som orsakats av arbetet, med vissa undantag, kan ge ersättning och ILO-listan har därför ingen betydelse för den statliga arbetsskadeförsäkringen.

En arbetsskada kan vara antingen ett olycksfall eller ha uppstått på grund av annan skadlig inverkan i arbetet. Annan skadlig inverkan är olika sjukdomar som kan uppstå i arbetet, såsom förgiftningar, förslitningsskador eller psykiska skador. Afa kan alltid pröva en anmälan om ett olycksfall och bedöma om det är en arbetsskada.

När det gäller arbetssjukdomar kan dock Afa idag bara pröva sådana fall där Försäkringskassan inom ramen för den statliga försäkringen godkänt skadan som arbetsskada om inte arbetssjukdomen finns med på ILO-listan. Den ILO-lista som Afa då använder är som frågeställaren pekar på en äldre lista där exempelvis skador på muskler och skelett samt psykiska skador inte finns med.

För att Försäkringskassan överhuvudtaget ska pröva om en skada är en arbetsskada krävs det bland annat att det kan antas att förmågan att skaffa sig inkomst genom arbete kommer att vara nedsatt 1 år framåt i tiden. Det är svårt att göra en sådan prognos och bland annat därför har antalet arbetsskador som prövas av Försäkringskassan sjunkit dramatiskt. Antalet arbetsskadeprövningar har minskat med 93 procent sedan 2005. Eftersom det innebär att inte heller Afa kan pröva sådana skador, exempelvis många förslitningsskador och psykiska skador, så får det stora konsekvenser för de försäkrade.

Försäkringsvillkoren för TFA bestäms vid förhandlingar mellan Svenskt Näringsliv på ena sidan och LO och PTK på den andra. Förhandlingar om ändringar av bland annat ILO-listan i TFA har hållits under årens lopp men hittills har parterna inte kommit överens i frågan.

Det kan slutligen nämnas att det råder stor politisk enighet om att den statliga arbetsskadeförsäkringen idag fungerar dåligt. En statlig utredning har i september 2023 lagt fram ett betänkande med förslag på hur försäkringen skulle kunna förändras för att bättre uppfylla sitt syfte att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada, SOU 2023:53.