Nyheter

Vad händer med jobbet om jag blir inkallad?

Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild
Lag & Avtals experter på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

Jag har en fast anställning på ett industriföretag med kollektivavtal. Vad händer med min anställning om jag blir inkallad till följd av en kris- eller krigssituation i Sverige. Kan jag förlora mitt jobb?

EXPERTERNA SVARAR:

Du behöver inte vara orolig för att du ska förlora jobbet på grund av att du kan bli inkallad att fullgöra totalförsvarsplikt. I lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt finns det ett omfattande skydd för den som fullgör totalförsvarsplikt. Reglerna om skydd för anställningen finns i lagens kapitel 9. Där sägs att ”Ingen arbetstagare får sägas upp eller avskedas på grund av att han eller hon fullgör sina skyldigheter enligt denna lag.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Om den som fullgör sina skyldigheter enligt denna lag därigenom hindras att utföra ett arbete som han eller hon har åtagit sig, får detta inte åberopas mot honom eller henne som grund för skadestånd eller liknande anspråk.”

Det kan även finnas regler i vissa kollektivavtal.

Bakgrunden till lagstiftningen är att det anses vara ett överordnat samhällsintresse att alla kan delta i försvaret av landet utan att riskera några negativa följder för anställningen.

Alla medborgare i Sverige är totalförsvarspliktiga från det år man fyller 16 år tills slutet av det år man fyller 70 år. Totalförsvarsplikten gäller även den som inte är svensk medborgare men som bor här. Som totalförsvarspliktig är man skyldig att genomgå mönstring eller annan utredning samt att genomgå värnplikt, civilförsvarsplikt och allmän tjänsteplikt. Skulle du bli kallad till något av detta är du alltså skyddad av lagens regler.

Lagens regler är tvingande och kan därför inte avtalas bort. En arbetsgivare som bryter mot lagen kan få betala både ekonomiskt och allmänt skadestånd och avtal eller uppsägningar eller avskedanden som bryter mot lagen är ogiltiga. Lagen innehåller också regler om att arbetstagaren bör informera sin arbetsgivare om frånvaron så fort som möjligt och regler om rätt att avbryta ledigheten för att återgå i tjänst hos arbetsgivaren.

Enligt lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. gäller bestämmelserna i 9 kapitlet i lagen om totalförsvarsplikt, även tjänstgöring som någon fullgör åt det allmänna på grund av skyldighet enligt andra lagar än lagen om totalförsvarsplikt. Det gäller tjänstgöring som reservofficer, vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt åtagande, i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal för beredskapsändamål, i Försvarsmakten i en internationell militär insats eller i Försvarsmakten under militär utbildning som rekryt.

Det kan tilläggas att motsvarande skydd för anställningen inte finns om en utländsk medborgare som är bosatt i och arbetar i Sverige inkallas till tjänstgöring i försvaret i sitt tidigare hemland. Om en sådan anställd begär tjänstledighet och inte får det men reser ändå kan det finnas grund att säga upp eller avskeda den anställde p.g.a. olovlig frånvaro. Såvitt vi vet har Arbetsdomstolen aldrig prövat ett sådant fall. Sannolikt skulle domstolen till arbetstagarens förmån väga in om han eller hon kan drabbas av straffrättsliga påföljder i sitt tidigare hemland vid vägran att inställa sig. Den typen av förmildrande omständighet skulle däremot inte finnas beträffande den som efter avslag på tjänstledighetsansökan reser till ett krigsområde för att frivilligt delta i en utländsk försvarsmakt.

En annan fråga som uppmärksammats i debatten i anledning av kriget i Ukraina är att den arbetsrättsliga beredskapslagen (1987:1262) inte har uppdaterats på många år. Den lagen innehåller bestämmelser som kan tillämpas om Sverige befinner sig i krig, krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. I en sådan situation kan regeringen bestämma att vissa arbetsrättsliga lagar och delar av lagar inte ska gälla. Man kan också införa förbud mot fackliga stridsåtgärder som kan skada totalförsvaret och förlänga kollektivavtals giltighetstid med mera. Om regeringen fattar beslut om föreskrifter med stöd av den lagen måste de underställas riksdagen inom en viss tid. Annars upphävs föreskrifterna automatiskt.

Det finns, både på de privata och offentliga områdena, kollektivavtal som omedelbart börjar gälla när beredskapslagen träder i kraft. Avtalen kan innehålla regler om bland annat förhandlingar och arbetstid.

Regeringen har nyligen påbörjat ett arbete med att se över beredskapslagen.