Facken kräver starkt skydd mot godtycke för statsanställda

2019-05-23 00:00 Lena Gunnars  

Anställningstrygghet. Utökade undantag i turordningsreglerna kan leda till att statligt anställda blir rädda för att rapportera om missförhållanden, varnar facken inom staten.– Det rör yrkesgrupper som behöver en hög anställningstrygghet för hela Sveriges skull, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlings­ledare för OFR/S,P,O.

Nu har utredningsdirektivet för en moderniserad arbetsrätt kommit. Utredningen ska ta fram lagförslag som innebär tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. I maj nästa år ska utredaren Gudmund Toijer presentera ett förslag.

Redan nu är de fackliga parterna på det statliga avtalsområdet oroliga över konsekvenserna. Enligt dem utgår problembeskrivningen i direktivet från privata företag.

Särskilt mindre företags behov av större flexibilitet ska utredas. Om det till exempel skulle beröra företag med färre än 50 anställda kan det få konsekvenser för anställningsskyddet för statligt anställda, enligt Åsa Erba Stenhammar. I så fall skulle en fjärdedel av landets myndigheter beröras.

Arbetsrätten inom staten skiljer sig från den övriga arbetsmarknaden ­genom flera särskilda regler, fram­håller Åsa Erba Stenhammar.

– Vi har exempelvis inte rätt till återanställning. Vi har avtal som reglerar turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist i statliga myndigheter som kompletterar Las. Arbets­givarna har även mycket större möjligheter att visstidsanställa än på andra områden på arbetsmarknaden.

I en skrivelse till arbets­marknads­minister Ylva Johansson, framför OFR/,S,P,O, Saco-S och Seko alla sina farhågor om en urholkad anställningstrygghet. De vill ha en konsekvensanalys av hur de föreslagna förändringarna skulle påverka balansen mellan parterna just på det statliga området. I värsta fall kan utökade turordningsregler leda till att statstjänstemännen börjar tveka om att rapportera oegentligheter i verksamheterna, menar Åsa Erba Stenhammar.

Därför framhåller fackförbunden vikten av ett starkt skydd mot godtyckliga uppsägningar.

Offentligt anställda tjänstemän omfattas av meddelarfriheten. Myndigheter får därför inte efterforska vem som lämnat uppgifter till medier och heller inte straffbelägga uppgiftslämnaren.

Enligt Åsa Erba Stenhammar får fackförbunden redan i dag rapporter från medlemmar som uppger att det skett efterforskningar efter källan på deras arbetsplatser i samband med att de medverkat i medier.

– Vi har medlemmar som upplever att de får stå tillbaka lönemässigt eller i karriären om det finns en misstanke kring dem. Det är oerhört allvarligt.

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Anna Falck delar inte motparternas farhågor.

Arbetsgivarverket har i sina kontakter med ansvariga för direktivens utformning särskilt lyft fram att statlig sektor skiljer sig från övriga sektorer.

– Vi värnar om att vi även fortsatt ska kunna ha de avtal vi har som parter inom vårt avtalsområde.

Hon ser därför ingen risk för att anställdas benägenhet att larma om till exempel missförhållanden ska påverkas.

Däremot understryker Anna Falck vikten av att förslag från förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv, som pågår parallellt, också prövas av den statliga utredningen. Detta för att säkerställa att de fungerar i förhållande till hela arbetsmarknaden.

– Vi har fullt förtroende för den statliga utredaren, som kan vårt avtalsområde, säger hon.

Fackens oro på statliga avtalsområdet

Det finns oklarheter som skapar regelkollision mellan förvaltningsrätts­liga och arbetsrättsliga bestämmelser.

Regeringen har special­regleringar genom förordningar för statliga anställ­ningar.

Anställningsskydds­lagens regler om före­trädesrätt vid återanställning är inte tillämplig inom staten.

Särregleringar kring turordningsreglerna på det statliga avtalsområdet:

TurA-S: Utgör ett undan­tag från paragrafen 22 i Las. Turordningen fastställs för hela myndigheten på den ort där arbetsbristen finns och för de arbetstagare som i huvudsak har jämför­bara arbetsuppgifter. Bara för dessa arbets­tagare ges anställnings­tiden betydelse.

LOA: Ett undantag innebär att arbetsgivare får undanta en eller flera arbetstagare från turordningsreglerna, med hänsyn till kravet att myndigheter ska kunna fullgöra sina rättsskipnings- och förvaltningsuppgifter. Arbets­uppgifter och kompetens har avgörande betydelse. Anställ­nings­tiden är under­ordnad.

Den offentliga förvaltningen utgår från regeringsformen. Statliga arbets­givare ska iaktta kravet på saklighet och opartiskhet. Anställningsbeslut ska fattas på sakliga grunder, som förtjänst och skicklighet.

Så säger direktivet om offentlig sektor

I kommittédirektivet (2019:17) om en moderniserad arbetsrätt står det att beskrivningen av behoven av ökad flexibilitet avseende turordningsreglerna bör innehålla en uppdelning mellan privat och offentlig sektor.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer