Första Las-målen har nått AD

2023-01-20 16:26 Mattias Lahti Davidsson  
Arbetsdomstolen. Foto: Elisabet Örnerborg

Nu har Arbetsdomstolen fått de första stämningarna som ska prövas enligt nya Las som gäller från 1 oktober. Här finns nya regler för uppsägningar på grund av personliga skäl. Skadeståndsnivåerna har höjts vid ogiltiga uppsägningar och avskedanden.

Den 1 oktober började förändringarna i Las att gälla. Undantagen har blivit fler från turordningen vid arbetsbrist. Förutsättningarna vid uppsägning på grund av personliga skäl har ändrats på flera sätt. Dessutom består inte längre anställningen under tiden som en eventuell tvist pågår. Skadeståndsnivåerna har justerats upp. Vid ogiltiga uppsägningar och avskedanden kan arbetsgivare komma att behöva betala mer.

De första stämningarna som kommer att prövas enligt de nya reglerna har nått Arbetsdomstolen, AD. Huruvida dessa mål kommer att gå hela vägen till huvudförhandling eller avskrivas tidigare till följd av förlikning är förstås ännu okänt.

Ett mål gäller en lokalvårdare som sades upp den 2 december på grund av personliga skäl från anställningen på Kundpartner Syd AB. Unionen stämmer i AD och vill få uppsägningen ogiltigförklarad (mål A 161/22). Enligt förbundet var skälen för uppsägningen att lokalvårdaren hade problem med händerna. Lokalvårdaren har varit heltidssjukskriven från september förra året och fram till den 15 januari i år. Därefter är hon sjukskriven på halvtid.

– Det borde vara ett av de första målen sedan förändringarna i Las började gälla. I vart fall är det Unionens första mål. Det är ju intressant i sig, säger Susanna Kjällström som är en av två förbundsjurister från Unionen som driver målet.

I denna uppsägning är motiveringen sjukdom, anser Unionen, och då ska skälen bedömas på samma sätt som tidigare. Unionen yrkar att bolaget ska betala lön och semesterersättning från den 3 januari och fram till dagen för huvudförhandling. Förbundet yrkar även på ett allmänt skadestånd på 135 000 kronor.

– Skadeståndsnivåerna ska vara högre. Det har tillkommit en paragraf som gäller vid ogiltigförklaring, säger Susanna Kjällström.

En nyhet är att arbetstagaren inte har kvar sin anställning under tiden som tvisten pågår. Susanna Kjällström vill inte gå in på detaljer kring lokalvårdaren men säger att generellt, när uppsägningstiden löpt ut, är den uppsagde hänvisad till Arbetsförmedlingen och a-kassan. Dessutom finns en kompletterande försäkring.

– Den toppar upp a-kassan, men förutsätter att arbetsgivaren är bunden av det nya Huvudavtalet. Arbetsgivaren här har varit bunden av Huvudavtalet för arbetare, men inte för tjänstemän. Unionens medlem har inte varit anställd som tjänsteman och omfattas därför inte av Unionens avtal. Frågor om den kompletterande försäkringen prövas av omställningsorganisationerna och är därför inte aktuell i målet i domstolen, säger Susanna Kjällström.

IF Metall har tagit initiativ till ett annat mål. Det riktas mot Samhall och Fremia och gäller ett avskedande (mål A 158/22). IF Metalls medlem hade dömts för bland annat grov misshandel. Enligt förbundet är det utfallet i brottmålet som motiverat Samhalls avskedande, men IF Metall hävdar att det inte finns något samband mellan gärningen och anställningen. Medlemmen har också överklagat domen. Ombud är förbundsjuristen Mattias af Malmborg på LO-TCO Rättsskydd.

– Avskedandet skedde 21 november, men även datumet för varsel till facket eller underrättelse till arbetstagaren kan vara bestämmande för vilken version av Las som ska tillämpas, säger han.

Det mest genomgripande som lagstiftaren ändrat, menar Mattias af Malmborg, är att vid uppsägning så upphör anställningen efter uppsägningstiden fastän uppsägningens giltighet ännu inte prövats. Hit hör även den slopade möjligheten att vid avsked begära interimistiskt beslut om att anställningen ska fortgå.

– Det är en tydlig maktförskjutning till arbetsgivarens fördel, som vi ser det. Det kommer att påverka möjligheterna att nå en förlikning eftersom arbetsgivaren inte längre har trycket på sig att anställningen består.

Mattias af Malmborg ser ibland fall där en arbetstagare har varit arbetsbefriad eller sjukskriven under en konflikt med arbetsgivaren. Då personen kommer tillbaka förekommer det att båda parter inser att det inte var så allvarligt, att anställningen kan bestå.

– Men sådant kommer inte att hända längre, vilket är ett steg i fel riktning, tyvärr.

I det aktuella målet har Mattias af Malmborg yrkat att den före detta Samhallanställde ska få lön från dagen för avskedandet till dagen för huvudförhandling samt ett allmänt skadestånd på 250 000 kronor. I andra hand, om Arbetsdomstolen skulle ogiltigförklara avskedandet, men anser att det finns sakliga skäl för uppsägning, yrkar han på uppsägningslön och semesterersättning samt ett allmänt skadestånd på 125 000 kronor.

– I det nya huvudavtalet har parterna sagt att skadestånden ska höjas med 50 procent något som plockats upp i lagens förarbeten. Det är en kompensation till arbetstagarsidan som fått ge ganska mycket i förhandlingarna, säger Mattias af Malmborg.

Vid felaktig uppsägning, som hittills resulterat i allmänt skadestånd på omkring 80 000 kronor, anges det nya riktvärdet i normalfallet till 135 000 kronor. Vid ogiltigt avskedande utdömdes skadestånd tidigare till omkring 125 000 kronor och rekommenderas nu höjas till 190 000 kronor. I den tredje typsituationen, där det inte finns skäl för avskedande, men väl för uppsägning, har skadestånden hittills legat kring 50 000 kronor men det ska nu i stället kosta 90 000 kronor.

– Huvudavtalets parter och lagstiftaren signalerar en tydlig höjning av skadestånden. Men det återstår att se hur AD behandlar frågan. Själv har jag tänkt att det i detta fall är rimligt att yrka någonstans kring 30 procent mer, 250 000 kronor, givet digniteten av handlingen, säger Mattias af Malmborg.

Fremia har tecknat huvudavtal med såväl LO som PTK med ett innehåll som i de här avseendena är likalydande med huvudavtalet som LO och PTK har med Svenskt Näringsliv.

I ett tredje mål handlar det om avskedandet av en försäkringstjänsteman som bland annat ska ha punkterat däcken på bilen tillhörande en före detta chef (mål A 151/22). Forena har stämt arbetsgivaren Folksam och arbetsgivarorganisationen Fremia och vill att Arbetsdomstolen ogiltigförklarar avskedandet.

Ombud är förbundsjuristen Jessica Berlin på LO-TCO Rättsskydd som yrkar på 190 000 kronor i allmänt skadestånd till den uppsagde samt 68 000 kronor i lön.

– Reglerna kring avskedanden är i princip oförändrade eftersom prognosen huruvida arbetstagaren i framtiden kan tänkas komma att åsidosätta sina skyldigheter i anställningen inte görs i dessa mål, men skadeståndsnivåerna bör bli högre. I propositionen så hänvisas just till nivåerna i parternas principöverenskommelse. Men man vet inte hur AD kommer att döma, säger hon.

Forenas andrahandsyrkande, om det skulle visa sig att AD ogiltigförklarar avskedandet men kommer fram till att det funnits skäl för uppsägning, är att tjänstemannen får utebliven lön samt 135 000 kronor i allmänt skadestånd.

– I vårt andrahandsyrkande blir det en prövning om uppsägning på grund av personliga skäl, säger Jessica Berlin.

Forena är inte med i PTK och därmed saknas huvudavtal i detta mål. Lagen och dess förarbeten blir regelverket AD utgår ifrån.

1 oktober 2022 är en skarp gräns. Några dagar dessförinnan, 29 september, sade VR Sverige AB upp en busschaufför på grund av personliga skäl. Kommunalarbetareförbundet har stämt i Arbetsdomstolen (Mål A 1/23), årets allra första stämningsansökan, och vill få uppsägningen ogiltigförklarad. Det målet ska prövas enligt gamla Las.

Lagändringen har även orsakat en fastställelsetvist uppdelad i två mål. Maskinentreprenörerna vill få fastställt att en formulering i en bilaga till Entreprenadmaskinavtalet, som man har med Byggnadsarbetareförbundet, endast är en upplysning om tidigare gällande innehåll i Las och därmed inte utgör kollektivavtalsinnehåll (A 156/22). Det handlar om tvåundantaget från turordningslistan vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Nya Las medger tre undantag. Ett parallellt mål gäller samma fråga, men då mellan Byggföretagen och Byggnads (A 154/22).

Mattias Lahti Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen