Protest mot lagring av arbetslösas förflutna

2011-04-15 13:42 Lena Gunnars  

Regeringen vill ytterligare utöka Arbetsförmedlingens möjligheter att datalagra personuppgifter om arbetssökanden. Uppgifter om deras förflutna i kriminalvården ska enligt förslaget få föras in. – På kort tid har de arbetssökandes integritetsskydd urholkats väldigt mycket, säger Josefin Brink, (V) ledamot i Arbetsmarknadsutskottet.

I dag får uppgifter om att någon har omfattas av åtgärder inom kriminalvården enligt lag inte lagras i någon databas. Därför kan handläggarna inte heller föra in dem i Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem. Ärendena har i stället hanterats i pappersform. Men nu vill regeringen ändra lagen så att platsförmedlarna kan få föra in uppgifterna i sina databaser. Förändringarna som föreslås i propositionen ska göra registerlagarna modernare, mer ändamålsenliga och bättre anpassade till verksamheterna.

Men förslaget får kritik från flera håll. Datainspektionen ställer sig frågande till varför det finns behov av att behandla dessa personuppgifter digitalt. TCO anser inte heller att det är nödvändigt.

– Platsförmedlarna säger själva att det går bra att sköta ärendena i pappersform. Om det fungerar utan att personuppgifterna digitaliseras behövs ingen förändring, säger Mats Essemyr, utredare på TCO.

I arbetsmarknadsutskottet är Vänsterpartiet det enda partiet som är emot förslaget. Vänsterpartiet var även emot att samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter togs bort. Partiet är kritiskt till att regeringen lämnat förslag i olika omgångar som gjort det svårt för remissinstanser och riksdagen att överblicka konsekvenserna av dem.

– Bara sedan i höstas har regeringen kommit med tre ändringar i registerlagarna, säger Josefin Brink.

Hon menar att regeringen inte tagit tillräckligt mycket hänsyn till de invändningar som kommit från Datainspektionen och de fackliga organisationerna.

– Man har inte bemödat sig om att ta ett samlat grepp för att se till att ändringarna sker på ett rättssäkert sätt, säger hon.

Josefin Brink tycker att det är märkligt att Vänsterpartiet är det enda partiet i utskottet som tagit ställning mot förändringarna.

– Integritetsfrågorna har varit väldigt mycket på tapeten i samband med FRA och Ipred. Principiellt så är det här samma typ av frågor, men de rör arbetslösa. Då verkar det inte väcka någon särskilt bred opinion, varken i partierna eller ute i samhället, säger hon.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli.

Fakta: Proposition 2010/11:96, nu i riksdagen

Arbetsförmedlingen föreslås få behandla personuppgifter om brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller när till exempel socialtjänsten beslutat om omedelbart omhändertagande med stöd av lagen om vård av unga (LVU) eller missbrukare (LVM) i en databas. Men bara om uppgifterna lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen. 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreslås få behandla personuppgifter för att bland annat kunna ge information till riksdagen och regeringen. Men personuppgifter som samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål får inte senare behandlas för ändamål som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Inspektionen föreslås också få större möjligheter att söka i registren. Kord för hälsotillstånd och funktionsnedsättning ska tillsammans med kod för exempelvis ett arbetsmarknadspolitiskt program få används som sökbegrepp. Förändringen föreslås för att underlätta tillsyn, uppföljning, utvärdering och framställning av avidentifierad statistik.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen