Senaste nytt om arbetsrätt, 16 januari 2008

2008-01-16 14:00  

<i>Läs också senaste nytt på www.lag-avtal.se:</i> <a href="http://www.lag-avtal.se/art/7394" target="">De har sökt professuren i arbetsrätt</a>

Arbetsdomstolen
Fel att säga upp sexköpande resemontör
Företaget bröt mot förhandlingsskyldigheten lokalt
Rätt att säga upp våldsam kock
Lönetvist - Norrköpings kommun NYH 4 okt 06
Wing-Plast vann i AD
Avskedad kyrkoherde kräver skadestånd
Las - Försäkringskassan i Halland
Jämställdhetslagen - Dargren Trading AB
LAS - Älme Sport AB
LAS - Bröderna Öberg Interiör
Kollektivavtalstolkning - Östhammars kommun
Jämställdhetslagen - Ryehill AB
AS - SOS Alarm Sverige AB
Lönetvist - RBL Städservice AB


Arbetsdomstolen - domar

Fel att säga upp sexköpande resemontör
Att resemontören gick till en prostituerad i Kina är inte skäl nog för uppsägning. Det konstaterar Arbetsdomstolen i en dom i dag, onsdag.
Det var i oktober 2006 som IF Metall stämde Esab AB och Teknikarbetsgivarna och krävde att uppsägningen av en medlem skulle ogiltigförklaras.
Den uppsagde medlemmen hade sedan arbetat som resemontör och servicetekniker på företaget i 30 år när han blev uppsagd (se Nyhetsbrevet den 1 november 2006 under rubriken "Var kinesiskt fängelsestraff grund för uppsägning?")
Som skäl angav företaget att han brutit mot företagets regler vid en längre tjänsteresa i Kina. Mannen hade då - och i strid med landets lagstiftning - vid ett tillfälle köpt sexuella tjänster av en kvinna. Mannen greps av polis och satt sedan i fängelse i 15 dagar. Då kunde han heller inte göra det arbete åt en kund i Kina som var planerat.
Arbetsdomstolen går emellertid på förbundets linje. Visserligen hade mannen, resonerar domstolen, i viss mån representerat bolaget i Kina, men han hade ingen chefsposition eller annan särskild förtroendeställning på företaget. Under sina 33 anställningsår i bolaget hade mannen vidare visat prov på att han var "en mycket erfaren och uppskattad" person - med "en väl vitsordad tjänstgöring".
Handlingen framstår, skriver domstolen, "som en enstaka impulshandling som han har förklarat sig ångra djupt". Mot bakgrund av mannens ålder (52 år) "måste det antas att han utan anställning riskerar att ställas helt utanför arbetsmarknaden".
Arbetsdomstolen ogiltigförklarar således uppsägningen och förpliktigar att bolaget att betala sammanlagt 90 000 kronor i allmänt skadestånd till mannen för brott mot paragraferna 7 och 34, andra stycket, i anställningsskyddslagen.
Domen är enhällig.
16 januari, Dom 2/08, Mål A 213/06

Företaget bröt mot förhandlingsskyldigheten lokalt
IF Metall och Sif hade stämt Gunnebo Protection AB och Teknikföretagen för brott mot MBL (se Nyhetsbrevet den 6 september 2006 under rubriken "har företaget brutit mot MBL?"). Bolagets fattade beslut om driftsinskränkning vid anläggningen i Ödeborg i april 2006 och det beslutet föregicks av MBL-förhandlingar.
Facken menade att beslutet om neddragningen fattades redan på styrelsemötet den 27 oktober 2005 eller ännu tidigare och i så fall hade bolaget brutit mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen.
I styrelseprotokollet reserverar sig visserligen de två arbetstagarledamöterna mot beslutet om nedläggning, resonerar Arbetsdomstolen. Men en protokollsanmärkning visar att de var tveksamma till om styrelsen verkligen gav något uppdrag att starta förhandling eftersom omröstningen slutade med två för och två emot förslaget. Den anteckningen tar domstolen fasta på. Den visar att beslutet gällde det arbetsgivarsidan gjort gällande, nämligen att det handlade om att ge VD i uppdrag att starta förhandlingar. På den punkten vinner alltså arbetsgivarsidan.
Inte heller har förbunden berövats möjligheten att påverka bolagets beslut genom att primärförhandlingarna hölls först i november 2005, anser domstolen. Och den utredning som bolaget startade i augusti samma år är inte av sådant slag att bolaget var skyldigt att förhandla enligt paragraf 19 i medbestämmandelagen. Förbundens talan om brott mot paragraf 19 avslås och likaså dess talan mot paragraf 15 och 18 i medbestämmandelagen.
Däremot har bolaget brutit mot förhandlingsskyldigheten genom att ha avbrutit de lokala förhandlingarna för tidigt. Bolaget fullgjorde därför inte sin förhandlingsskyldighet lokalt, avgör Arbetsdomstolen. Det är ett brott mot den primära förhandlingsskyldigheten i paragraf 11 i medbestämmandelagen.
IF Metall hade yrkat 350 000 kronor i allmänt skadestånd, Sif 140 000 kronor. AD sätter ned skadeståndet och bestämmer att bolaget ska betala 75 000 kronor var till förbunden och att arbetsgivarparterna ska stå för en tredjedel av förbundens rättegångskostnader.
Två av Arbetsdomstolens ledamöter är skiljaktiga.
16 januari, Dom 3/08, Mål A 174/06

Rätt att säga upp våldsam kock
Det var rätt av bolaget att säga upp kocken. Men bolaget bröt mot reglerna i LAS och ska därför betala 20 000 kronor i allmänt skadestånd till mannen.
Det konstaterar Arbetsdomstolen i en dom i dag.
Malmö Hotell- och Restaurang av SAC-syndikalisterna hade stämt sushirestaurangen Izakaya Koi i Malmö och krävt att uppsägningen av en SAC-medlem skulle ogiltigförklaras (se Nyhetsbrevet den 17 januari 2007 under rubriken "Blev kocken felaktigt uppsagd?")
Den anställde mannen hade arbetat som kock på restaurangen i åtta månader när han och övrig personal åkte på en inspirationsresa till London i oktober 2006.
Men Londonresan slutade i ett fiasko. Under ett besök på en nattklubb uppstod ett häftigt gräl mellan kocken och dennes chef, vilket efter en rad knytnävsslag resulterade i att kocken blev tvungen att uppsöka sjukhus för omplåstring.
Strax därpå sades kocken upp med hänvisning till personliga skäl. Kocken hade, menade arbetsgivaren, slagit chefen två gånger i ansiktet.
Fel, menade SAC, som ansåg det vara en efterhandskonstruktion. Dessutom menade syndikatet att restaurangen inte hade följt de arbetsrättsliga regler som anges i LAS, varför SAC även krävde att restaurangen skulle betala skadestånd till både mannen och SAC.
Arbetsdomstolen - som kommer till slutsatsen att det var kocken som både inledde och fortsatte bråket - har i sin praxis sett mycket strängt på våld som utövas med anknytning till arbetet och menar att omständigheterna i det här fallet är sådana att "det utan tvekan" förelegat saklig grund för uppsägning av kocken.
Däremot hade uppsägningen av honom inte gjorts enligt reglerna i paragraferna 8, 10 och 33 i anställningsskyddslagen. Uppsägningen överlämnades inte personligen och skriftligt, syndikatet varslade inte och uppsägningen saknade fullföljdshänvisning. Mannen ska därför tillerkännas ett allmänt skadestånd med 15 000 kronor.
Mannen hade heller aldrig fått något anställningsbevis vilket är ett brott mot Las. Därför ska bolaget betala ytterligare 5 000 kronor till mannen.
Domen, som är enhällig, kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.
16 januari, Dom 1/08, Mål A 05/07

Lönetvist - Norrköpings kommun NYH 4 okt 06
En 76-årig man hade klagat över Norrköpings tingsrätts dom den 17 juni förra året, T242-04. Målet gäller en lönetvist som mannen haft med Norrköpings kommun (se Nyhetsbrevet den 4 oktober 2006 under rubriken "Lönetvist - Norrköpings kommun).
Mannen yrkade att han skulle ha reseersättning eftersom han ansåg sig ha varit anställd av kommunen. Men Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens dom och menar att mannen "i denna del inte gjort gällande annat än att han haft ställning som uppdragstagare i förhållande till kommunen".
Mannen ska ersätta Norrköping kommuns rättegångskostnader med 37 886 kronor.
Domen, som är enhällig, kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.
16 januari, Dom 4/08, Mål B 91/06

Wing-Plast vann i AD
IF Metall bröt mot fredsplikten när det varslade Wing-Plast. Förbundet ska nu betala 200 000 kronor i allmänt och ekonomiskt skadestånd till företaget.
Det beslutade Arbetsdomstolen i en dom idag.
IF Metalls avdelning 40 Västbo hade förgäves försökt få till stånd ett kollektivavtal på Wing-Plast i Smålandsstenar. Men när avdelningen därför satte företaget i blockad svarade företaget med att stämma förbundet för olovlig stridsåtgärd och krävde att man omedelbart skulle bryta blockaden (se Nyhetsbrevet den 7 februari 2007 under rubriken "IF Metall stäms för olovlig stridsåtgärd").
Företaget ägs av medlemmar i den religiösa rörelsen Plymouth-bröderna, vilka motsätter sig kollektivavtal.
Men ägarna till Wing-Plast hävdade att företaget inte hade några anställda, utan att det är litet familjeföretag - och därför också ska betraktas som så i arbetsrättslig mening.
Under huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen härom månaden hänvisade företaget och dess ombud till MBL, paragraf 41 b, som fastslår att en arbetstagare inte får vidta eller delta i en stridsåtgärd som har till ändamål att träffa ett sådant avtal. Enligt paragraf 42, i samma lag, är detta därför att betrakta som en olovlig stridsåtgärd.
I domen går Arbetsdomstolen på Wing-Plast linje och förpliktigar IF Metall och dess avdelning att betala företaget totalt 200 000 kronor i skadestånd, varav hälften avser ekonomiskt skadestånd.
Domen är enhällig.
16 januari, Dom 5/08, Mål A 19/07

Arbetsdomstolen - stämningsansökningar

Avskedad kyrkoherde kräver skadestånd
Fackförbundet SKTF stämmer Svenska kyrkans församlingsförbund och Tvååkers kyrkliga samfällighet i Varbergs kommun.
Enligt SKTF ska samfälligheten i september i år ha avskedat en kyrkoherde utan saklig grund. SKTF yrkar därför att Arbetsdomstolen förklarar uppsägningen ogiltig och förpliktigar samfälligheten att utge skadestånd med 200 000 kronor till kyrkoherden samt ersätta honom för utebliven lön från och med dagen för uppsägningen.
Kyrkoherden, en 56-årig man, har arbetat som kyrkoherde i Tvååker i nästan tjugo år.
Ombud är Åsa Tillberg, förbundsjurist på SKTF.
30 november, Mål A 3/08.

Arbetsdomstolen - överklaganden

Las - Försäkringskassan i Halland
En kvinna klagar över Halmstad tingsrätts dom den 7 december i mål 271-06. Ärendet gäller ett uppsägningsmål. Ombud är advokaten Svein E Lindgren vid advokatfirman Lindgren i Trelleborg.
Motpart är Försäkringskassan i Hallands län med advokat Mats Österborg, vid advokatfirman Acta i Halmstad, som ombud.
Mål B3/08.

Arbetsdomstolen - förlikningar, avskrivningar

Jämställdhetslagen - Dargren Trading AB
Jämställdhetsombudsmannen, JämO, hade stämt Dargren Trading AB i Gustavsberg och krävt allmänt skadestånd till en kvinna som blev uppsagd för att hon enligt JämO var gravid (se Nyhetsbrevet den 21 november 2007 under rubriken "Uppsagd på grund av graviditet, Jämo stämmer").
9 januari avskrev Arbetsdomstolen mål A 236/07.

LAS - Älme Sport AB
Handels hade stämt Älme Sport AB i Älmhult och krävt 100 000 kronor i allmänt skadestånd till en medlem och 75 000 kronor för egen del (se Nyhetsbrevet den 12 december 2007 under rubriken "Bröt Älme Sport mot företrädesrätten?")
9 januari avskrev Arbetsdomstolen mål A 247/07.

LAS - Bröderna Öberg Interiör
Lärarförbundet hade stämt aktiebolaget Bröderna Öberg Interiör. Enligt förbundet hade en kvinna som arbetat som butikschef i tre år blev i praktiken blivit avskedad sedan butiksägaren anställde en ny butikschef samtidigt som kvinnan inte fick några arbetsuppgifter (se Nyhetsbrevet den 25 april 2007 under rubriken "Blev butikschef avskedad?")
10 januari avskrev Arbetsdomstolen Mål A 100/07.

Kollektivavtalstolkning - Östhammars kommun
Lärarnas Riksförbund hade stämt Östhammars kommun för brott mot kollektivavtalet. Enligt förbundet hade kommunen inte utbetalat något föräldrapenningtillägg till två av dess medlemmar - trots att de båda var berättigade till det enligt avtalet (se Nyhetsbrevet den 10 april 2007 under rubriken "Har lärarna rätt till föräldrapenningtillägg?)
10 januari avskrev Arbetsdomstolen Mål A 89/07, efter förlikning.

LAS - Lorentzen & Wettre AB
Sif hade stämt Teknikarbetsgivarna och Lorentzen & Wettre AB i Kista för brott mot paragraf 7 i lagen om anställningsskydd. Detta sedan en medlem, en kvinnlig nätverksadministratör, hade sagts upp på grund av arbetsbrist till följd av outsourcing (se Nyhetsbrevet den 8 augusti 2007 under rubriken "Kunde dataexperten omplacerats till informatör?")
10 januari avskrev Arbetsdomstolen mål A 154/07.

Jämställdhetslagen - Ryehill AB
Transportarbetareförbundet hade stämt Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Ryehill AB. Detta sedan tre kvinnor som hade varit anställda vid en bensinstation i Blekinge hävdat att de utsatts för sexuella trakasserier av ägaren (se Nyhetsbrevet den 13 juni 2007 under rubriken "Utsatte mackägare anställda för sexuella trakasserier?")
11 januari avskrev Arbetsdomstolen mål A 126/07.

LAS - SOS Alarm Sverige AB
Tjänstemannaförbundet HTF hade stämt SOS Alarm Sverige AB och Almega Tjänsteföretagen och krävt att uppsägningen av medlem skulle ogiltigförklaras (se Nyhetsbrevet den 16 maj 2007 under rubriken "Hade SOS Alarm rätt att säga upp sjukskriven?")
15 januari avskrev Arbetsdomstolen mål A 109/07, efter förlikning.

Lönetvist - RBL Städservice AB
Fastighetsanställdas förbund hade stämt Almega Tjänsteförbunden och RBL Städservice AB i Kisa och krävt utebliven uppsägningslön till en medlem (se Nyhetsbrevet den 12 december 2007 under rubriken "Fastighets stämmer för 1 980 kronor till medlem").
15 januari avskrev Arbetsdomstolen mål A 255/07, efter förlikning.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer