Är det illojalt av mig att varna kollegan?

2017-06-01 00:00  
Pia Attoff, advokat Attoff & Dahlgren, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. En skicklig tidigare kollega är på väg att bli anställd i företaget jag arbetar på. Jag vet att gruppen han kommer ingå i är mycket junior och inte speciellt kunnig. Jag tycker att det är ett nedköp från hans nuvarande jobb. Vad kan jag berätta om det illa skötta företaget och vad kan jag inte säga av anställningslojalitet?

En anställd är under sin anställning bunden av en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Allmänt kan sägas att lojalitetsplikten ingår som en del av anställningsförhållandet och innebär en skyldighet för den anställda att agera lojalt och värna arbetsgivarens intressen. I detta ingår en skyldighet att inte agera på ett sätt som kan skada arbets­givaren. Den anställda är skyldig att sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna samt undvika lägen där han eller hon kan hamna i en lojalitetskonflikt med sin arbetsgivare (se AD 2012 nr 79).

Vidare ska den anställda följa lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Den innebär att ett uppsåtligt eller oaktsamt röjande av företagshemligheter av en anställd kan vara förenat med skadeståndsansvar. Företagshemligheter är information om affärs- eller driftförhållanden som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för denna i konkurrenshänseende (lagens paragraf 1). Utöver detta kan lojalitet, sekretess och konkurrens vara föremål för reglering i det enskilda anställningsavtalet.

I AD 1982 nr 9 hade en anställd avrått ett antal arbetssökande från att börja arbeta hos den anställdas arbetsgivare. Den anställda påstod att det rådde oordning i bolaget och att det före­kom problem vid utbetalning av lön. Enligt domstolen var det klart att den anställda genom sitt agerande inte hade tillvaratagit bolagets intressen. Enligt domstolen hade personen dock inte en sådan förtroendeställning att handlandet motiverade en uppsägning eller ett avskedande.

Vad en anställd kan göra för uttalanden till en arbetssökande inom ramen för sin lojalitetsplikt beror således på en rad olika faktorer. Värt att ta i beaktande är att AD uttalat att en anställd ska undvika att sätta sig själv i pliktkollisioner, varför det eventuellt kan anses illojalt att redogöra för bolagets brister till en arbetssökande. Av praxis kan utläsas att det också är av betydelse om den anställda har en förtroendeställning. Med en högre befattning kommer ofta ett högre ställt krav på lojalitet gent­emot arbetsgivaren.

Å andra sidan har en anställd rätt att kritisera sin arbetsgivare. Inom offentlig sektor kan arbetsgivare, till följd av den grundlagsreglerade yttrandefriheten, i regel inte ingripa mot anställda som utnyttjar sin yttrandefrihet. Även anställda inom privat verksamhet har viss kritikrätt, men den begränsas av om den anställdas handlande kan anses vara illojalt. Den anställda ska försöka få till stånd en ändring av situationen på arbetsplatsen genom att framföra kritiken internt, först och främst (se AD 1994 nr 79).

Avgörande för lojalitetsplikten är alltså om man arbetar inom offentlig eller privat regi.

Ett obehörigt röjande av företagshemligheter kan innebära ett skadeståndsansvar ifall informationen om bolaget inte är känd för alla och envar och arbetsgivaren kan antas vilja hålla informationen hemlig. Det innebär att det kan anses som illojalt att berätta om man anser att det bolag man arbetar vid är illa skött. Detta ska först och främst framställas direkt till arbetsgivaren. De uppgifter som kan anses skada arbetsgivaren äger man inte rätt att säga till utomstående. Om en anställd agerar på detta sätt kan det inom privat sektor innebär att denna riskerar en varning och i grova fall kan detta äventyra dennas anställning.

Däremot får den anställda inom offentlig sektor anses ha en kritikrätt under förutsättning att denna inte röjer sekretesskyddade uppgifter eller företagshemligheter.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer