Är mejlskrivaren illojal mot arbetsgivaren?

2011-11-16 23:00 Redaktionen Lag Avtal  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

En anställd skickade ut internmejl till alla medarbetare och kritiserade ledningens besparingar. Intermejlet läckte ut till media, som ringde upp den anställde. Han fortsatte då att kritisera ledningen. Är detta ett brott mot lojalitetsplikten?

EXPERTSVAR. En anställd är under sin anställning bunden av en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten ingår som en del i anställningsförhållandet och är en outtalad skyldighet som innebär att den anställde ska agera lojalt och värna arbetsgivarens intressen. Det innebär att den anställde inte får agera på ett sätt som kan skada arbetsgivaren. Detta omfattar även i vissa fall den anställdes ageranden under sin fritid.

Av stor vikt för att bedöma om det föreligger ett lojalitetsbrott eller inte är om medarbetaren arbetar inom offentlig eller privat sektor.

En anställd inom offentlig sektor har rätt att framföra sina åsikter under förutsättning att man därigenom inte röjer sekretessbelagd information. Offentliganställdas yttrandefrihet är grundlagsskyddad. Det kan dock betraktas som ett lojalitetsbrott om det rör sig en offentliganställd med förtroendeställning eller om det föreligger andra ytterlighetssituationer.

En rättslig bedömning kan även påverkas av om agerandet kan anses påverka det fortsatta samarbetet på arbetsplatsen (jämför sjuksköterskan som whistleblower AD 2011 nr 15).

När det avser en offentliganställd utan förtroendeställning måste det röra sig om en så kallad ytterlighetssituation för att det ska bli aktuellt med lojalitetsbrott. Det är även av vikt om den anställde agerat olämpligt under mycket lång tid, om uttalandena innehåller hotfulla inslag och på vilket sätt arbetsgivaren har agerat.

Lojalitetsplikten kan sägas få stå tillbaka för de offentliganställdas grundlagsskyddade yttrandefrihet.

Inom privat sektor kan man i stället säga att lojalitetsplikten är starkare då de anställda inte har någon grundlagsskyddad yttrandefrihet. Problem kan därför uppstå om en anställd framför allvarlig kritik mot arbetsgivaren. Allvarliga missförhållanden får dock den anställde påtala, särskilt om det rör sig om brottsliga gärningar av allvarligare art. Normalt krävs dock att arbetstagaren först tar upp sin kritik internt med arbetsgivaren.

Arbetsdomstolen ställer höga krav på lojalitet framför­allt om den anställde innehar en förtroendeställning. Det är även av betydelse hur arbetsgivaren agerat mot den anställde när man fått kännedom om ett olämpligt agerande. I mindre allvarliga fall kan arbetsgivaren inte säga upp en anställd utan att meddela den anställde att denne ska ändra sitt olämpliga beteende och att den anställde i annat fall riskerar sin anställning. Av betydelse är även den skada som agerandet kan anses ha inneburit för arbetsgivaren.

I varje enskilt fall måste man dock göra en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att inte komma till skada och den anställdes intresse av att inte förlora sin anställning och dennes berättigade intresse av yttrandefrihet.

I vårt fall har den anställde först framfört sin kritik internt till sina arbetskamrater. Normalt finns det ett utrymme att diskutera även viktiga frågor internt. Syftet får dock inte primärt vara att skada arbetsgivaren eller trakassera denne. Det är också viktigt att kritiken tas upp direkt med arbetsgivaren för en allsidig behandling och diskussion.

Kritiken som i detta fall har framförts till samtliga anställda genom ett mejl har tydligen läckt ut till media. I den situationen måste den anställde vara försiktig och agera på ett sätt som inte onödigt skadar arbetsgivaren. Viss yttrandefrihet finns även inom den privata sektorn men om kritiken allvarligt ­skadar arbetsgivaren kan detta betraktas som ett lojalitetsbrott.

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer