Arbetsdomstolens ledamöter har navigerat grovt fel

2016-01-13 09:03  
Stellan Gärde, arbetsrättsjurist och ombud för facken i Sava Star-målen. Foto: Jörgen Appelgren

DEBATT. Arbetsdomstolen har – med hänvisning till EU-rättens regler om fri rörlighet – inrättat ett förbud mot stridsåtgärder, förklarat kollektivavtal ogiltiga och utan rättslig grund inrättat skadeståndsskyldighet när svenska fack kräver mer än 10 000 kronor i lön på ett fartyg, skriver arbetsrättsjuristen Stellan Gärde.

LO och TCO har angett att om Sverige stoppar fackliga stridsåtgärder med hänvisning till EU:s krav på fri rörlighet bryter Sverige mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Nu har Arbetsdomstolen i en dom AD 2015 nr 70 – Sava Star-domen – gjort just detta.

Det kollektivavtal som Arbetsdomstolen nu förklarat ogiltigt avsåg sjömän anställda av ett norskt rederi för arbete i Europa ombord på ett fartyg som ägs och drivs av det norska rederiet och som omfattas av EU:s regler.

Arbetsdomstolen låter ohämmat EU:s regler om fri rörlighet inkräkta på de mest centrala delarna av föreningsrätten – oberoendet för fackliga organisationer, rätten att föra fria förhandlingar, rätten att vidta stridsåtgärder och rätten till skydd för ingångna kollektivavtal. Detta trots att det är på våra hemmavatten som fartyget opererade där lönerna normalt är fyrfaldigt högre.

Trots att det i domen finns de skäl domstolen kunde ha angett för att komma till en annan slutsats. EU-domstolens praxis visar att skyddet av grundläggande rättigheter är ett berättigat mål, som kan rättfärdiga begränsningar i den fria rörligheten. Grundläggande rättigheter utgör en integrerad del av de allmänna rättsprinciper som domstolen ska säkerställa efterlevnaden av. Av särskild betydelse är de rättigheter som ingår i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, EKMR. EU:s organ och medlemsstaterna är när de tillämpar EU-rätt förbjudna att vidta åtgärder som strider mot EKMR. När det gäller att tolka föreningsfriheten på arbetsmarknaden har Europadomstolen beaktat ILO-konventionen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och praxis från ILO:s expertkommitté samt Europarådets sociala stadga och dess expertkommitté.

Arbetsdomstolen glömmer bort det viktigaste argumentet för att slippa gå i kvav i detta domslut på sjöfartens område. ILO:s expertkommitté har tydligt angett i förhållande till det svenska Laval-målet att den inte erkänner skyddet av ekonomiska fri­heter som en legitim grund för inskränkningar av strejkrätten eller kollektiv förhandling.

Dessutom har ILO:s expertkommitté angett att det är en grav kränkning av föreningsrätten att döma ut skadestånd för en stridsåtgärd som var tillåten enligt nationell rätt när den vidtogs och fackföreningen inte rimligen kunde förutse att den skulle anses oförenlig med EU-rätten.

Även Europarådets expertkommitté har tydligt angett att ekonomiska friheter inte heller utgör en godtagbar grund för inskränkningar av strejkrätten och kollektiv förhandling.

Hur kan Arbetsdomstolen komma till detta beslut som så uppenbart står i strid med våra gemensamma grundläggande rättigheter, trots de tydliga begränsningarna i möjligheterna att gör detta och trots den debatt som förevarit om behovet att freda vår föreningsrätt inom Europa?

Den enda rimliga förklaringen jag kan finna till att Arbetsdomstolen navigerat grovt fel är att domstolen inte insett det uppenbart oacceptabla i slutsatsen att en maximal ersättning på 10 000 kr per månad ska gälla för sjömän anställda av ett norskt rederi för arbete ombord på ett fartyg som går i trafik i Europa.

Jag vill inte tro att ledamöter i vår arbetsdomstol utan respekt för våra rättstraditioner och rättssäkerhet ohämmat och respektlöst konstruerar analoga teorier om vad som är oskälig lön och låter detta vara skäl för brott mot vår föreningsrätt.

 

Stellan Gärde

Arbetsrättsjurist och ombud för facken i Sava Star-målen.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer