Avbruten provanställning efter förlossning inte diskriminering

2018-12-13 00:00 Mikael Kindbom  

Provanställningen avbröts sedan den kvinnliga managementkonsulten varit sjukskriven på grund av sin graviditet. Diskrimineringsombudsmannen förlorar dock i AD eftersom något samband mellan graviditeten och avbrytandet av provanställningen inte visats.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämde Bita Service Management AB för brott mot diskrimineringslagen.

Den aktuella kvinnan anställdes som managementkonsult i december 2015. I samband med anställningen informerade hon arbetsgivaren om att hon var gravid.

I mitten av april 2016, två månader före provanställningens slut, påbörjade hon hel sjukledighet och sedan hel föräldraledighet. Just när hon fött barnet, i början av maj 2016, avbröt arbetsgivaren hennes provanställning och hon gick miste om en tillsvidareanställning.

DO: Det var först när kvinnan på grund av graviditeten blev tröttare och mindre stresstålig samt måste sjukskrivas på deltid som hennes graviditet påverkade bolaget, bland annat genom att hennes arbete behövde omfördelas. Den avlastningen kostade pengar och ledde till att provanställningen avbröts.

Det finns ett tidssamband mellan kvinnans sjukskrivning till följd av graviditeten och bolagets avbrytande av provanställningen. Innan dess hade kvinnan under den tid hon arbetade fått uppskattande omdömen om sina arbetsinsatser från bolagets företrädare.

Bolaget: Man valde att avsluta kvinnans anställning eftersom hon bedömdes sakna förmågor och egenskaper som bolaget anser är väsentliga för dess konsulter. I samband med anställningen fick bolaget kännedom om graviditeten och den planerade föräldraledigheten och hade inga invändningar mot det.

AD: Avbrytandet av provanställningen innebar i sig ett missgynnande enligt diskrimineringslagen. Nästa fråga är då om DO kan visa omständigheter som ger anledning att anta att avbrytandet av anställningen berott på sjukskrivningen och graviditeten.

AD tonar ned tidssambandet mellan graviditeten och avbrytandet av provanställningen, eftersom kvinnan inte längre var gravid vid avslutningen och inte hade sådana planer under överskådlig tid.

Och tidssambandet med sjukskrivningen ställer AD mot det faktum att det redan före avbrytandet av anställningen stod klart att kvinnan inte skulle kunna prövas mer eftersom hon skulle gå på föräldraledighet.

AD lägger till: ”Enbart det förhållandet att en arbetsgivare, före prövotidens utgång, avbryter en provanställning för en arbetstagare som under prövotiden varit gravid och haft minskad arbetsförmåga till följd av graviditeten ger inte anledning att anta att avbrytandet hade samband med graviditeten. Det gäller i synnerhet när arbetsgivaren, såsom i detta fall, känt till graviditeten redan när anställningsavtalet ingicks och väntat med avbrytandet till dess att alla möjligheter till prövning av arbetstagaren, inför en eventuell tillsvidareanställning, var uttömda och arbetstagaren inte längre gravid.”

De omständigheter som DO åberopat och förmått visa räcker inte ens sammantaget för att DO ska ha gjort diskrimineringen antaglig.

DOMSLUT

DO:s begäran om diskrimineringsersättning avslås. DO ska ersätta bolaget med dess rättegångskostnader på 410 000 kronor. Bolaget och dess ombud, advokat Fredrik Wennerstrand på advokatfirman Carler, ska dock ersätta DO med 5 368 kronor på grund av att advokaten av misstag uteblev från ett sammanträde. Ett ytter­ligare yrkande från bolaget om 128 250 kronor i rättegångskostnader avslås eftersom det kom in för sent. Domen refereras av AD.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer