Danmark får kräva arbetstillstånd för svenska fartyg

2021-09-01 13:00 Erik Sinander  

EU-DOM. Danmark får kräva arbetstillstånd för besättning på svenskägda fartyg.

Det är förenligt med EU-rätten att inskränka den fria etableringsrätten genom att kräva att danskflaggade fartyg som anlöper danska hamnar vid fler än 25 tillfällen per år har arbetstillstånd för ombordanställda tredjelandsmedborgare. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande ett danskt bolag som var helägt av ett svenskt rederi.

Ett danskt rederibolag som till 100 procent ägdes av ett svenskt rederi åtalades i dansk domstol för brott mot den danska utlänningslagen. Det brott som bolaget hade begått var att låta sina danskflaggade fartyg anlöpa dansk hamn vid fler än 25 tillfällen under ett år trots att det ombord fanns tredjelandsmedborgare som saknade danska arbetstillstånd.

Bolaget anförde i sitt bestridande av brottmålet att det danska kravet på arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare utgjorde en otillåten inskränkning av det svenska ägarrederiets fria etableringsrätt enligt artikel 49 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).

EU-domstolen konstaterade inledningsvis i sin dom att den fria etableringsrätten enligt artikel 49 FEUF visserligen är tillämplig på omständigheterna i fråga eftersom VAS Shipping ägs av ett svenskt rederi. Dock erinrade domstolen i sin dom om att det följer av artikel 79.5 i FEUF att medlemsstaterna själva har rätt att bestämma hur många tredjelandsmedborgare som får beviljas inresa från ett tredjeland till sina territorier för att där ansöka om arbetstillstånd.

Vid tillämpningen av den bestämmelsen ska fartygets flaggstat anses vara den stat där en ombordanställd tredjelandsmedborgare är anställd. EU-domstolen konstaterade mot den bakgrunden att den danska lagen om krav på arbetstillstånd som är tillämplig utan åtskillnad på alla fartyg som för dansk flagg är förenlig med EU-rätten.

Fakta om målet

Dom: ECLI:EU:C:2021:550 den 8 juli 2021.

Mål: C-428/19.

Parter: VAS Shipping ApS mot Danmark.

Saken: Fri rörlighet.

Sammansättning: 5 domare.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen