Därför fick de sparken

2011-04-20 23:00 Ann Norrby  

Trenden håller i sig - avskedanden är fortsatt vanligare än uppsägningar på grund av personliga skäl. <br> Våld på arbetsplatsen, samarbetsproblem och illojalitet är några av de vanligaste orsakerna, visar Lag & Avtals genomgång.

<p>Under de senaste tolv månaderna har det kommit sammanlagt 20 domar om avskedanden och uppsägningar på grund av personliga skäl. 15 av dem har gällt avskedanden och 6 uppsägningar (en dom gäller två personer, den ene blev avskedad och den andre uppsagd). Merparten, 17 stycken, är A-mål där Arbetsdomstolen både varit första och sista instans. I de 3 B-målen har tvisterna först bedömts av en tingsrätt. I ett av de fallen ( dom 41/10) ändrade Arbetsdomstolen tingsrättens domslut.</p> <p></p> <p>De allra flesta domarna som gäller avskedanden och uppsägningar är av så stort allmänintresse att de refereras av Arbetsdomstolen. Men två B-mål, där tvisten först bedömts av en tingsrätt och där Arbetsdomstolen haft samma bedömning som tingsrätten, refereras inte. Tre A-mål refereras inte heller, de gäller två avskedanden och en uppsägning (domarna 78/10 och 12/11), och domstolen kom fram till att arbetsgivaren gjort fel i alla tre fallen.</p> <p>

Lag & Avtal granskar: Avskedanden

Var inte vikarie utan blev uppsagd

FEL

Folkhögskolan behövde en vikarie för att ersätta en sjuk anställd. När den sjukes tjänst drogs in, behövdes inte vikarien längre.

Parter: Finska folkhögskolans stiftelse - en lärare.

AD: Avtalet med den som folkhögskolan ansåg var vikarie visar att hon var tillsvidareanställd. Därför blev hon uppsagd utan saklig grund när hon fick sluta. Eftersom hon jobbat endast 12,5 procent av heltid får hon bara 30 000 kronor i allmänt skadestånd.

Dom 30/10, 21 april, Mål B 52/09.

 

Kontrabasist tvingades gå i pension

FEL

Basisten i Sveriges Radios symfoniorkester måste sluta när han fyllt 63 år. Det stod i hans anställningsavtal.

Parter: Svenska Musikerförbundet - Svensk Scenkonst och Sveriges Radio AB.

AD: Det enskilda avtalet gav basisten rätt att sluta när han fyllt 60 år. Men avtalet innebar inte att han var skyldig att sluta i förtid. Att han blev tvingad till det likställs med att han blev uppsagd utan saklig grund. Basisten får 18 månadslöner och 60 000 kronor i allmänt skadestånd.

Dom 36/10, 5 maj, Mål A 262/08.

Förbjudet att skrämmas

RÄTT

Undersköterskan försökte skalla en av sina kvinnliga arbetskamrater. Därför avskedades han.

Parter: Kommunal - Attendo Care AB och Föreningen Vårdtagarna.

AD: Uppgift står mot uppgift, undersköterskan hävdar att det var hans tre kvinnliga arbetskamrater som var aggressiva, men de hävdar att han försökt skalla en av dem. Domstolen tror mer på kvinnorna och anser därför att arbetsgivaren haft rätt att avskeda den manlige undersköterskan.

Dom 37/10, 5 maj, Mål A 173/09.

Ångrade uppsägning

RÄTT

Operatören fick veta av en facklig företrädare att hon skulle bli uppsagd för att hon slarvat med sitt passerkort. Operatören lydde fackklubbens råd att säga upp sig själv, men ville senare ta tillbaka sin uppsägning.

Parter: Volvo Lastvagnar AB - en anställd.

AD: Volvo kan inte lastas för fackklubbens råd. Det hade i och för sig varit bättre om någon representant för företaget hade meddelat kvinnan. Men hennes egen uppsägning kan inte jämställas med att hon blivit uppsagd.

Dom 41/10, 26 maj, Mål B 100/09.

Billig skoter inte muta

RÄTT

Chefen köpte en skoter billigt av ett företag som hade fått en vattenskada. Köpet gjordes under tiden som försäkringsbolaget utredde företagets ersättning.<

Parter: Försäkringstjänstemannaförbundet - Folksam och Arbetsgivareföreningen KFO.

AD: Priset på skotern var inte så förmånligt att den kan ses som en muta. Men chefen borde inte ha förhandlat om skoterns pris samtidigt som skaderegleringen pågick. Det tyckte fyra av AD:s sju ledamöter. Tre tyckte att han borde ha omplacerats.<

Dom 50/10, 23 juni, Mål A 76/09.

Mordhot togs på allvar

RÄTT

Målaren hotade att slå ihjäl en arbetskamrat om de skulle bli tvungna att arbeta tillsammans. Det motiverade att målaren blev avskedad.

Parter: Snapphanebygdens Fackförening - IMO AB och Teknikarbetsgivarna.

AD: Fackförbundet har inte bevisat att målarens arbetskamrat varit hotfull tidigare. Inte heller är det bevisat att målaren var påverkad av lösningsmedel när han mordhotade arbetskamraten. Därför fanns det motiv för avskedandet.

Dom 57/10, 18 augusti, Mål A 175/09.

Firman känd sedan länge

FEL En anställd drev ett eget företag vid sidan av sin anställning hos Sveriges Arbetares Centralorganisation. Organisationen avskedade henne för brott mot lojalitetsplikten.

Parter: SAC - en anställd.

AD: En arbetsgivare har bara två månader på sig att agera mot en anställd. Att kvinnan drev ett eget företag hade organisationen vetat om i över ett år. Därför var det fel att motivera avskedandet med hennes firma. Kvinnan får ekonomiskt skadestånd och 100 000 kronor i allmänt skadestånd.

Dom 55/10, 18 augusti, Mål B 83/08.

Sköterska kunde inte samarbeta

RÄTT

Sköterskan hade svårt att samarbeta, han följde inte arbetsgivarens instruktioner och sköterskan hade problem med kontakter med patienter.

Parter: Vårdförbundet - Stockholms läns landsting.

AD: Problemen med patientkontakterna var inte så allvarliga att de motiverade uppsägningen. Men hans problem med att samarbeta var så stora att landstinget hade saklig grund för att säga upp honom.

Dom 62/10, 8 september, Mål A 240/09,

Varken arbetsvägran eller hot

FEL

En byggnadsarbetare gick hem före arbetsdagens slut och tog ut föräldraledighet utan att ha fått lov till det. En annan byggnadsarbetare hotade en av företagets ställföreträdare och han lämnade inte läkarintyg när han var sjuk.

Parter: Byggnadsarbetareförbundet - Julins Snickeri & Ytbehandling AB.

AD: Varken arbetsvägran eller felet med ledigheten motiverade avskedandet. Hotet är inte bevisat. Inte heller brottet mot sjukreglerna motiverar uppsägnig.

Dom 78/10, 17 november, Mål A 200/09 och A 260/09.

Illojalt att skapa oro

RÄTT Genom att tala om för en av företagets största kunder att han var uppsagd, utan att det var sant, var säljaren illojal. Dessutom förde han över dokument från arbetsplatsen till sin privata dator.

Parter: Unionen - Nevo Marknadsteknik Service AB och Almega Tjänsteförbunden.

AD: Oron som säljaren skapade hos kunden genom sitt felaktiga besked måste ses som en illojalitet. Han var också illojal genom att föra över dokument till sin privata dator efter att han blivit uppsagd. Företaget hade rätt att avskeda honom.

Dom 90/10, 15 december, Mål A 257/09.

Kyrkoherde gick inte att köpa ut

FEL

Kritiken mot kyrkoherden motiverade inte att han blev avskedad kom Arbetsdomstolen fram till 2009. Men församlingen ville inte att han skulle komma tillbaka och köpte därför ut honom med 32 månadslöner.

Parter: Fackförbundet SKTF - Tvååkers kyrkliga samfällighet och Svenska kyrkans församlingsförbund.

AD: En fullmaktsanställning kan inte avslutas genom ett utköp. Kyrkoherdens anställning består alltså. Han får 100 000 kronor i allmänt skadestånd.

Dom 10/11, 16 februari, Mål A 290/09.

Samarbetsproblem inte tränarens fel

FEL

Tennistränaren följde inte de direktiv han fick och han överträdde sina befogenheter, arbetsvägrade och uppträdde illojalt. Dessutom hade han svårt att samarbeta.

Parter: Unionen - Oskarshamns Tennisklubb.

AD: Samarbetsproblemen i klubben berodde inte på tränaren. Han kan visserligen bland annat kritiseras för att han överträtt sina befogenheter, men han fick ingen chans att bättra sig. Det fanns varken grund för att avskeda eller säga upp honom. Tränaren får 125 000 kronor i allmänt skadestånd.

Dom 14/11, 2 mars, Mål A 279/09.

Inga bevis för anklagelser mot tolk

FEL

Tolken hade bland annat tagit mutor, brutit mot tystnadsplikten, förmedlat svartjobb och utnyttjat flyktingar som arbetskraft. Därför avskedades han efter 15 års anställning.

Parter: Fackförbundet SKTF - Krokoms kommun.

AD: Inget av allt det som kommunen anklagat tolken för kunde bevisas. Det gör att det inte ens fanns saklig grund för att säga upp honom. Han får 125 000 kronor i allmänt skadestånd.

Dom 12/11, 16 februari, Mål A 28/10.

Tekniker trixade med tidrapporter

RÄTT

It-teknikern manipulerade tidsangivelserna i flextidssystemet så att han fick lön för tid då han inte hade arbetat.

Parter: Fackförbundet SKTF - Linköpings kommun.

AD: Kommunen tappade förtroendet för teknikern när han ändrade i sina tidrapporter utan att kunna förklara varför. Detta gav kommunen grund för att avskeda honom.

Dom 17/11, 16 mars, Mål A 67/10.

Skulle ha deltagit i kurs

RÄTT

Bergarbetaren hade inte giltigt förhinder för en obligatorisk elsäkerhetskurs. Han vägrade också att arbeta genom att hävda att han skulle följa ett schema som var avskaffat. Dessutom kom han en dag för sent efter påskledigheten.

Parter: Byggnadsarbetareförbundet - Jämtlands Bergarbeten.

AD: Företaget hade rätt att avskeda bergarbetaren eftersom han arbetsvägrat.

Dom 81/10, 24 november, Mål A 233/09.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer