Expertfråga: Hur länge gäller tystnadsplikt?

2015-02-25 23:00  
Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTSVAR. I avtalet som avslutar min anställning står det att yppandeförbud råder kring avtalet. Vad riskerar jag om jag berättar om avtalet? Hur länge gäller ett sådant yppandeförbud egentligen?

Dan Holke svarar: Olika typer av sekretessklausuler är ganska vanliga i arbetslivet. I detta fall handlar det om tystnadsplikt angående innehållet i ett avtal om att avsluta en anställning. Det förekommer att arbetsgivare vill ha in sekretessklausuler i sådana avtal. En sådan klausul är normalt i och för sig bindande och med den utformning som klausulen har i frågan är den inte tidsbegränsad. I princip kan ett avtalsbrott medföra skadeståndsskyldighet gent­emot motparten i avtalet. Men det är normalt mycket svårt för en arbetsgivare att bevisa att arbetstagarens brott mot tystnadsplikten har orsakat en ekonomisk skada. Först om arbetsgivaren lyckas med det kan denne nå framgång med en skadeståndstalan mot den f d anställde. I normalfallet är därför en klausul som den frågeställaren har i sitt avtal osanktionerad. Förpliktelsen är huvudsakligen av moralisk natur så länge inte någon sanktion föreskrivs i avtalet.

Om tystnadsplikten skulle anses vara av väsentlig betydelse för avtalet skulle ett brott mot denna förpliktelse möjligen kunna ge arbetsgivaren rätt att häva avtalet. Men i så fall skulle hela avtalet bli ogiltigt och då skulle även själva anställningen bestå. Det måste också vara mycket särpräglade situationer där ett brott mot tystnadsplikten skulle anses vara så väsentlig att den skulle ge rätt att häva avtalet. Det hänger naturligtvis ihop med att arbetsgivaren normalt inte torde lida någon ekonomisk skada om innehållet i avtalet avslöjas.

Att man i ett anställningsavtal tar in en sekretessklausul som gäller under anställningen och även en tid efter det att anställningen avslutats är som nämnts ganska vanligt. Bakgrunden är att en anställd i sin anställning kan få kunskap om känsliga uppgifter som arbetsgivaren inte vill ska komma ut. En sådan sekretessklausul är som huvudregel giltig. Men även utan en sådan klausul gäller att arbetstagaren måste vara lojal mot sin arbetsgivare och inte agera på ett sätt som skadar arbetsgivaren. En anställd som avslöjar sådant som skadar arbets­givaren riskerar att bli uppsagd eller avskedad.

Lagen om skydd för företagshemligheter innebär att en anställd som utnyttjar eller röjer en företagshemlighet kan bli skadeståndsskyldig och få betala både ekonomiskt och ideellt, allmänt, skadestånd. Om detta sker efter att anställningen har avslutats krävs det dock synnerliga skäl för att arbetstagaren ska bli skadeståndsskyldig. Vad som kan utgöra en företagshemlighet är inte helt lätt att fastställa på förhand eftersom det är ett vidsträckt begrepp. Innehållet i ett avtal om att en anställd ska sluta sin anställning torde dock inte vara att anse som en företagshemlighet.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer