Får vi fråga arbetssökande om adhd?

2015-10-23 15:50  
Pia Attoff, advokat Attoff & Dahlgren, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGAN. Vi tror att en arbetssökande hos oss har någon form av diagnos, kanske adhd. Får vi ställa den frågan? Kan vi även fråga om personen medicinerar i så fall?

Pia Attoff svarar:

I Sverige finns förvisso inte någon särskild lag som förbjuder vissa frågor vid anställningsintervju. Men en arbetsgivares frågor till en arbetssökande ska vara befogade och av relevans för den specifika tjänsten. Att fråga en arbetssökande om denne har adhd och medicinerar kan anses som diskriminerande.

En arbetssökande har normalt sett inte någon skyldighet att upplysa om omständigheter som kan försvåra möjligheterna att få anställning. Enligt rättspraxis har det i vissa fall varit korrekt att till exempel undanhålla uppgift om graviditet. En bedömning görs om det kan anses vara skäligt att undanhålla informationen, vilka yrkeskrav som ställs för tjänsten och den arbetssökandens förmåga att uppfylla yrkeskraven med eller utan skäliga stöd- och anpassningsåtgärder.

Med diskriminering avses direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet samt trakasserier. Det måste finnas ett samband med någon av lagens diskrimineringsgrunder, som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Indirekt diskriminering betyder att en person missgynnas genom att arbetsgivaren tillämpar ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt, men som missgynnar någon.

Enligt en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2015 får inte en person med en funktionsnedsättning missgynnas på grund av bristande tillgänglighet. Det är viktigt att notera att även felaktigt förmodade funktionshinder kan omfattas av lagen.

Arbetsgivaren får inte heller trakassera en arbetssökande. Hänsyn måste tas till den enskildes personliga integritet. Vissa frågor kan upplevas som kränkande av den arbetssökandes värdighet eller innebär att en hotfull, fientlig, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.

Med funktionsnedsättning förstås en varaktigt fysisk, psykisk eller begåvningsmässig begränsning av en persons funktionsförmåga. Arbetsdomstolen har i ett nyligen avgjort mål - AD 2015 nr 57 – bedömt adhd som en funktionsnedsättning som avses i diskrimineringslagen.

Arbetsgivaren måste tänka på hur en intervjufråga kan uppfattas av en arbetssökande samt hur dennes svar påverkar anställningsförfarandet. Om arbetsgivaren vidtar åtgärder eller tar beslut utifrån svaret kan det anses utgöra diskriminering. Det förutsätts att det finns ett orsakssamband mellan missgynnandet och funktionsnedsättningen.

Om en arbetssökande upp­lever sig ha blivit trakasserad genom att arbetsgivaren vid intervju ställt vissa frågor om eventuella diagnoser såsom adhd och medicinering så innebär detta sannolikt diskriminering med risk för skadestånd.

 

Gillar du den här artikeln? Gilla oss på Facebook

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer