Har den uppsagda rätt till lönerevision?

2017-08-24 00:00  
Kent Brorsson, chefsjurist Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA). Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. Har en arbetsgivare rätt att ställa in en lönerevision för att medarbetaren sagt upp sig? Uppsägningstiden infaller under perioden när de nya lönerna sätts och medarbetaren hade normalt fått en löneförhöjning. Arbetsplatsen har kollektivavtal. Arbetsgivaren säger att tillvägagångssättet är praxis.

Löner på arbetsmarknaden bestäms genom individuella avtal mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren, genom lokala kollektivavtal på arbetsplatsen eller genom centrala kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Frågan om vilken lön som ska utgå är i grunden en förhandlingsfråga. Det finns ingen lagstiftning som reglerar hur löner ska bestämmas och inte heller storleken på dem.

Däremot finns lagregler som innebär ett skydd för lönen i vissa situationer. Sådana regler finns i diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen och förtroendemannalagen.

I det här fallet finns ingen lagreglering som innebär ett särskilt löneskydd för en arbetstagare som sagt upp sig. I paragraf 12, lagen om anställningsskydd, finns visserligen en närliggande regel men den tar sikte på en annan situation. Där sägs att om en arbetsgivare säger upp en arbetstagare har arbetstagaren rätt att behålla sina anställningsförmåner under uppsägningstiden även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter eller får andra arbetsuppgifter. Denna bestämmelse avser att säkerställa ett löneskydd för det fall att arbetsgivaren ger arbets­tagaren andra arbetsuppgifter, eller inga alls. Det kan noteras att i Lars Lunnings och Gudmund Toijers lagkommentar Anställningsskydd, upplaga 11:1 sidan 553, sägs i anslutning till denna bestämmelse att arbetstagaren har rätt till retroaktiva löneförmåner under uppsägningstiden.

En arbetstagare som utför sitt vanliga arbete under uppsägningstiden har rätt till sin ordinarie lön under denna tid. Frågan om arbetstagaren även har rätt till en retroaktiv löneökning som kan utgå efter en lönerevision får avgöras efter en tolkning av det aktuella löneavtalet. Kollektivavtalen ser olika ut när det gäller hur nya löner ska läggas ut för en ny avtalsperiod. Vissa anger att löneökningar ska läggas ut generellt och lika för alla arbetstagare medan andra bygger på en helt individuell lönesättning. Det är även vanligt med kollektivavtal som anger att en viss del av en löneökning ska läggas ut generellt och att en viss del ska avsättas för individuell fördelning. Många innehåller också löne­kriterier som ska användas vid individuell lönesättning.

Ett kollektivavtal gäller från en viss tidpunkt och anger normalt revisionstidpunkt, det vill säga från vilken tidpunkt de nya lönerna ska gälla. Lönerevisionen på arbetsplatserna kommer dock att sträcka sig över en viss tid, vilket leder till att det uppstår retroaktiva löne­ökningar. Det kan då inträffa att en arbetstagare sagt upp sig men var anställd vid själva revisionstidpunkten. Eventuellt har arbetstagaren hunnit lämna sin anställning innan lönerevisionen är klar. Det kan av kollektivavtalen uttryckligen eller underförstått framgå om det varit parternas avsikt att arbetstagaren då ska omfattas av lönerevisionen. Framgår det inte av kollektivavtalet eller av branschpraxis kommer man in på frågan om vilken lön som kunde förväntas eller förutses. Det blir då av betydelse om kollektivavtalet innehåller generella löneökningar eller om lönen helt eller delvis ska bestämmas individuellt. Det torde bli svårt att i praktiken hävda en rätt till individuella löneökningar, eftersom de är beroende av en rad faktorer av bedömningskaraktär (som jämförelse kan nämnas Arbetsdomstolens dom nr 79/1984 där oorganiserade ansågs ha rätt endast till kollektiva ersättningar, inte individuella).

På en arbetsplats som saknar kollektivavtal och där lönen uteslutande regleras i de enskilda anställningsavtalen följer av vad ovan anförts att det är svårt att se att det skulle finnas en rätt till lönerevision.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer