Har jag rätt att få se beskrivningarna?

2016-01-27 23:00  
Pia Attoff, advokat Attoff & Dahlgren, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGAN. Jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist efter en omorganisation. Flera med kortare anställningstid än jag har fått stanna kvar, eftersom de anses ha en kompetens som motsvarar de nya befattningsbeskrivningarna. Jag har begärt att få se befattningsbeskrivningarna men företaget vägrar. Hur ska jag då kunna bedöma chanserna att vinna i en rättegång? Jag är inte med i facket.

Det finns ingen laglig skyldighet för en arbetsgivare att upprätta skriftliga befattningsbeskrivningar för företagets olika tjänster. Företaget bör emellertid kunna besvara frågan varför de anser att du saknar tillräckliga kvalifikationer för de aktuella befattningarna.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller som huvudregel att arbetstagare med längre anställningstid har företräde till fortsatt arbete framför den med kortare anställningstid. Som villkor för att en arbetstagare ska få stanna kvar i arbete, om det inte är möjligt att behålla sina arbetsuppgifter, gäller att arbetstagaren kan ges ett annat arbete för vilket denne har tillräckliga kvalifikationer.

Kravet på tillräckliga kvalifikationer innebär att arbetstagaren ska ha de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som söker det arbete det är fråga om. Det är alltså inte fråga om att bestämma vem av flera företrädesberättigade som är mest lämpad för arbetet. Det krävs inte heller att arbetstagaren fullt ut behärskar de nya arbetsuppgifterna från första dagen, utan arbetsgivaren får acceptera en viss inlärningstid. När det är fråga om nyinrättade befattningar eller arbeten som efter omorganisation fått ett nytt innehåll är utgångspunkten att en arbetsgivare har rätt att uppställa de krav som arbetsgivaren anser lämpliga så länge dessa inte framstår som obefogade eller överdrivna.

Det är arbetsgivaren som ska bevisa att arbetstagaren saknar tillräckliga kvalifikationer och att kvalifikationskraven kan anses nödvändiga och befogade. Det åligger därför arbetsgivaren att bevisa vilka kvalifikationer som krävs för aktuell befattning. I bevishänseende är därför skriftliga befattningsbeskrivningar att föredra.

En arbetsgivare får inte först i efterhand, i samband med en eventuell domstolsprocess, ställa upp kraven för de aktuella befattningarna. Kvalifikationskraven ska alltså utredas och fastställas i samband med omorganisationen i syfte att utreda huruvida den anställde har tillräckliga kvalifikationer för kvarvarande befattningar.

Arbetsdomstolen avgjorde nyligen i ett mål, AD 2015 nr 69, om en anställd kunde anses haft tillräckliga kvalifikationer för befattningar som innehades av anställda med kortare anställningstid. Den anställde angav bland annat att hon hade tillräckliga kvalifikationer för vissa av de kvarvarande befattningarna, att de faktiska kraven på befattningarna i verkligheten såg annorlunda ut och att arbetsgivaren vid diskussion om tillräckliga kvalifikationer inte presenterade några befattningsbeskrivningar för kvarvarande tjänster.

Arbetsdomstolen bedömde att arbetsgivaren hade tillämpat de kvalifikationskrav som uppställts, vilka inte framstod som överdrivna eller obefogade. Vidare kom Arbetsdomstolen fram till att den anställde saknade tillräckliga kvalifikationer för de aktuella befattningarna. Arbetsgivaren hade därför inte brutit mot turordningsreglerna i Las. Arbetsdomstolen fäste, såvitt framgår av domen, ingen betydelse av att några befattningsbeskrivningar för kvarvarande tjänster inte hade överlämnats till den anställde.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen