Hur rensar jag upp i konstiga avtal?

2012-09-19 23:00  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

FRÅGA TILL EXPERTERNA. Jag är nybliven vd för ett företag med tio anställda. Nu har jag upptäckt en hel del märkligheter i anställningsavtalen, bland annat ska en anställd alltid få minst lika mycket i löneförhöjning som den som får mest. Hur gör jag för att rensa upp i avtalen? Kan jag säga upp alla avtal och låta dem söka om sina jobb på nytt?

Expertsvar: En arbetsgivare kan inte ensidigt besluta om förändring av lön, i varje fall inte när det gäller sänkning av lön.

Enligt förarbetena till Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) uttalas att omreglering av anställningsvillkor förutsätter enighet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Kan enighet inte uppnås om en ändring av anställningsvillkoren har arbetsgivaren att säga upp anställningsavtalet och iaktta regler om bland annat saklig grund, varsel och uppsägningstid.

I rättsfallet AD 2012 nr 16 ställde en kommun ett antal fritidspedagoger inför olika val till omreglering av deras anställningsavtal (arbetstid). AD fann att parterna inte träffat någon frivillig överenskommelse om omreglering samt att fritidspedagogerna sagts upp utan saklig grund då kommunen bland annat inte sökt omplacera arbetstagarna till annat arbete med bibehållen arbetstid.

Även i rättsfallet AD 1978 nr 68 behandlades omreglering av anställningsvillkor (förändring av arbetsuppgifter och villkor). I detta fall uttalade AD att den ena parten i avtalet inte ensidigt kan förändra avtalets innehåll utan överenskommelse med motparten. Skulle överenskommelse om ändring av anställningsvillkoret inte träffas, får den part som vill få till stånd ändringar säga upp anställningsavtalet till upphörande med iakttagande av tillämpliga regler härom, bland annat reglerna om saklig grund för uppsägning.

Från denna huvudregel finns vissa undantag genom att part genom kollektivavtal kan förändra anställningsvillkor, se tex AD 2012 nr 29.

En annan bedömning sker vid sk ensidigt utgivna förmåner och diskretionära bonusavtal. Arbetsgivaren äger rätt att ensidigt besluta om indragning av vissa ensidigt utgivna förmåner. AD har tex accepterat att arbetsgivaren ensidigt tagit beslut om indragning av julgratifikationer.

I detta fall handlar det dock om reglering av lön, vilket inte ensidigt kan sänkas från arbetsgivarens sida utan förutsätter frivillig överenskommelse. Det kan dock vara möjligt att säga upp alla anställningsavtal för det fall det föreligger saklig grund. Uppsägningsgrunden blir i detta fall arbetsbrist. Detta resonemang bygger på att lönen inte är reglerad i kollektivavtal.

Det förutsätts att alla arbetstagare behandlas lika på så sätt att eventuell lönereglering görs proportionellt lika samt att ingen diskrimineras med hänsyn till diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Det ska vidare noteras att om någon arbetstagare inte accepterar den nya befattningen med nya villkor så kan saklig grund för uppsägning föreligga.

Facklig förhandling ska ske även i de fall kollektivavtal inte gäller och i så fall med de fackförbund som har medlem som berörs.

Sammanfattningsvis så är det möjligt att rensa upp i anställningsavtalen och att arbetstagarna skriver under nya avtal, men om det innebär sänkning av lön eller liknande så krävs att arbetstagarna accepterar löneförändringen. I annat fall är det möjligt för ett icke kollektivavtalsanslutet bolag att omreglera anställningsavtalen genom att säga upp alla anställningsavtal och erbjuda arbetstagarna nya avtal med förändrade villkor under förutsättning att alla arbetstagare behandlas lika och det föreligger saklig grund.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer