Jag bestraffas med omplacering – kan jag vinna i AD?

2014-11-03 10:37  
Pia Attoff, advokat Attoff & Dahlgren, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA: Jag är anställd på ett sjukhus och uttalade mig i media. Två dagar senare blev jag omplacerad. Jag får inte veta några skäl, men syftet är förstås att de vill bli av med mig. Måste jag acceptera omplaceringen till en annan avdelning på sjukhuset? Om jag accepterar omplaceringen för att få behålla mitt jobb, har jag ändå några utsikter att vinna ett mål om skadestånd för denna kränkning?

Pia Attoff svarar:

Som huvud­regel har en arbetsgivare rätt att omplacera en arbets­tagare till andra uppgifter inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Ett sådant beslut behöver arbetsgivaren, i princip, inte motivera. En omplacering får dock aldrig utövas godtyckligt eller i strid med god sed.

I det här fallet har arbetstagaren dock i nära samband med omplacering uttalat sig i media – oklart om vad. Det finns ändå misstankar om att orsaken till omplaceringen är att arbetsgivaren vill bli av med arbetstagaren. Arbetsrättsligt sett aktualiserar därför denna situation frågor om yttrandefrihet, repressalieförbud, kritik­rätt, arbetsledningsrätt och uppsägning utan saklig grund.

För det fall arbetstagaren är offentligt anställd är denne enligt grundlagen tillförsäkrad yttrandefrihet. Arbetstagaren får därmed uttala sig i media om – i princip – vad som helst.

Arbetsgivaren får inte vidta någon åtgärd som framstår som en bestraffning. Detta kallas att arbetsgivaren har ett repressalieförbud. Ett exempel där repressalieförbud har aktualiserats är i JO:s beslut (dnr 149-2009). I det fallet hade en arbetstagare omplacerats till en lägre befattning efter att ha uttalat sig i politiska frågor på internet. JO beslutade att omplaceringen kunde likställas med en bestraffning/reprimand för att arbetstagaren använt sin yttrandefrihet. Omplaceringen ansågs därmed stå i strid med grundlagen.

Som privatanställd är det i stället främst Europakonventionens regler om yttrandefrihet, arbetstagarens kritikrätt och regler kring omplacering som skyddar arbetstagaren mot repressalier. En privat arbetsgivare har dock större möjlighet att vidta åtgärder mot en arbetstagare om denna uttalat sig i media (till nackdel för arbetsgivaren). Detta gäller särskilt om arbetsgivaren infört särskilda avtal eller policys om sekretess eller uttalanden i media som arbetstagaren brutit mot. Den allmänna lojalitetsplikten anses vidare starkare i ett privat anställningsförhållande än i ett offentligt. Notera att särskilda regler om omplacering kan finnas i tillämpligt kollektivavtal på arbetsplatsen.

Slutligen kan konstateras att då en arbetstagare är offentligt anställd och använt sig av sin grundlagsskyddade yttrandefrihet genom uttalanden i media – och därefter omplacerats på ett sådant sätt att det inneburit en reprimand av något slag – kan detta likställas med att arbetsgivare sagt upp arbetstagarens anställning utan saklig grund. I så fall kan arbetstagaren föra en skadeståndstalan mot arbetsgivaren för denna kränkning. Om arbets­tagaren däremot är privatanställd och arbetstagarens uttalanden i media omfattas av yttrandefrihet enligt Europakonventionen, kritikrätt eller om omplaceringen kan anses gå utöver arbetsledningsrätten eller annars kan anses strida mot god sed, kan arbetstagaren även i detta fall föra en skadeståndstalan mot arbetsgivaren. n

Experterna svarar på dina frågor

Har du något arbetsrättsligt bryderi du grubblar på? Lag & Avtals expertpanel kan ge råd och svar på dina frågor.

Du behöver inte ange ditt namn i tidningen, men redaktionen måste få veta vem du är.

Skicka e-post till redaktionen@lag-avtal.se eller skriv till Lag & Avtal, 106 12 Stockholm.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer