Kan chefen förbjuda oss att tala med media?

2013-12-11 23:00  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

EXPERTSVAR: På mitt företag har vi alla blivit förbjudna att tala med journalister, samtliga frågor ska hänvisas till högsta chefen. Behöver vi bry oss om ett sådant förbud?

EXPERTSVAR: Nej, en arbetsgivare kan normalt inte förbjuda sina anställda att tala med journalister. Yttrandefrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som skyddas i regeringsformen och i många internationella konventioner, bland annat i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som gäller som lag i Sverige. När det gäller yttrandefrihet gäller den konventionen direkt även mellan privata parter.

Utgångspunkten är att yttrandefrihet även gäller i ett anställningsförhållande. I privata anställningsförhållanden kan dock yttrandefriheten komma i konflikt med lojalitetskravet i anställningsförhållandet.

De som arbetar i den offentliga sektorn har ett mer omfattande skydd för sin yttrandefrihet eftersom de skyddas av meddelarskyddet i våra grundlagar. Även anställda i offentligt ägda bolag omfattas numera av meddelarskyddet. Meddelarskydd innebär en rätt till anonymitet, anskaffarfrihet samt att offentliga organ är förbjudna att efterforska varifrån uppgifter kommer eller att utsätta någon för repressalier därför att denne utnyttjat sin meddelarfrihet. Endast i mycket speciella fall, som brott mot rikets säkerhet, gäller undantag från meddelarfriheten.

På den privata sektorn gäller dock inte meddelarskyddet. Lojalitetsplikten, som ingår som ett led i anställningsavtalet, innebär att en anställd inte får agera på ett sätt som skadar arbetsgivaren. Att prata med en journalist kan inte i sig skada arbetsgivaren men det som sägs kan naturligtvis orsaka arbetsgivaren skada.

Som AD uttalat i domen AD 2012 nr 25 kan de krav på lojalitet som är rimliga att ställa variera beroende på förhållandena inom branschen, verksamhetens beskaffenhet, arbetsuppgifternas art, arbetstagarens ställning i företaget samt om arbetstagaren äventyrat arbetsgivarens kundrelationer. Generellt kan sägas att med högre tjänsteställning och ökat ansvar måste också de krav som kan ställas på arbetstagaren öka. En arbetstagare som bryter mot lojalitetsplikten riskerar att bli uppsagd eller i allvarliga fall avskedad. Även lagen om skydd för företagshemligheter kan innebära tystnadsplikt för arbetstagare.

En arbetstagare på den privata sektorn som anser att det föreligger missförhållanden i verksamheten måste först försöka få arbetsgivaren att förändra sitt beteende genom att påtala bristerna internt. Om inte arbetsgivaren vidtar några åtgärder och kritiken är befogad kan arbetstagaren kontakta andra. Syftet med arbetstagarens agerande får dock inte primärt vara att skada arbetsgivaren utan att komma till rätta med missförhållandet. Som AD uttalat i domen AD 1994 nr 79 får ett anställningsförhållande dock inte vara ett hinder för en arbetstagare att som privatperson delta i debatter rörande frågor av allmänt intresse.

Det kan slutligen nämnas att regeringen tillsatt en statlig utredning som ska ta fram ett förslag till förstärkt meddelarskydd även för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet inom vård, skola och omsorg. Regeringen har även tillsatt en statlig utredning om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om felaktigheter och missförhållanden på arbetsplatsen, så kallade whistleblowers.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer