Kan chefen hindra min dagishämtning?

2013-11-13 23:00 Redaktionen Lag Avtal  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

FRÅGA TILL EXPERTERNA: Jag har varit innesäljare på ett företag i snart 20 år. Nu försvinner mina arbetsuppgifter och jag erbjuds att bli tekniker hos våra kunder med sänkt lön. Detta innebär resor och jag klarar inte då att hämta mina barn från skola och dagis. Måste jag acceptera detta?

EXPERTSVAR: Frågan om arbetsgivaren i det aktuella fallet ensidigt kan besluta att omplacera arbetstagaren till nya arbetsuppgifter blir beroende av om arbetsuppgifterna ligger inom arbetstagarens arbetsskyldighet. Arbetsgivaren kan beordra arbetstagaren att utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsskyldigheten. En vägran att utföra sådana arbetsuppgifter är normalt sett saklig grund för uppsägning. Det kan i vissa fall vara svårt att avgöra om arbetstagaren är arbetsskyldig vid en omplacering till en ny tjänst. Detta gäller särskilt på tjänstemannasidan där arbetsskyldighetens omfattning har att göra med innehållet i den nuvarande befattningen och hur stor förändring det är fråga om när det gäller arbetsuppgifter, lön och andra anställningsvillkor.

Vid en tvist kan den fackliga organisation där arbetstagaren är medlem utöva tolkningsföreträde tills domstol eventuellt prövat frågan, om organisationen har kollektivavtal med arbetsgivaren.

Bedömningen av arbetstagarens arbetsskyldighet har dock ingen avgörande betydelse i detta fall. Det är här fråga om omplacering i en arbetsbristsituation och inte en omplacering inom ramen för anställningsavtalet under en pågående anställning. Denna skillnad berördes av AD i den nedan nämnda domen nr 50 från 2009.

Skulle arbetstagaren tacka nej till ett erbjudande om nya arbetsuppgifter kan arbetsgivaren välja att säga upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist. Enligt 7 § anställningsskyddslagen måste dock arbetsgivaren först undersöka om det finns några omplaceringsmöjligheter och om det är skäligt att erbjuda arbetstagaren annat arbete. Detta gäller även arbetsuppgifter som ligger utanför arbetstagarens arbetsskyldighet. Om arbetstagaren tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande har arbetsgivaren saklig grund för uppsägning av arbetstagaren. I det läget kan arbetstagaren inte åberopa någon rätt enligt turordningsreglerna

AD har i några fall prövat vad som är ett skäligt omplaceringserbjudande som arbetstagaren bör godta för att undvika uppsägning. Av AD:s praxis framgår att arbetstagaren kan tvingas acceptera ganska betydande förändringar i form av lägre lön, ändrade arbetstider och längre resavstånd. AD ansåg i domen nr 11 från 2012 att ett erbjudande om en halvtidstjänst och väsentligt lägre lön var ett skäligt omplaceringserbjudande som arbetstagaren borde ha accepterat eftersom det var den enda lediga tjänsten som arbetsgivaren hade.

I AD:s dom nr 50 från 2009 prövade domstolen vilken betydelse ett längre reseavstånd och personliga förhållande hade för frågan om det var ett skäligt omplaceringserbjudande. Enligt AD var erbjudanden om nya arbetsuppgifter på andra orter skäliga även om de medförde avsevärt längre resavstånd. Det skulle dock gå att dagpendla. AD framhöll att omplaceringserbjudandet var skäligt även med beaktande av att familjesituationen kunde innebära svårigheter i form av att barnomsorgens öppettider inte gick att förena med de nya längre restiderna.

I domen nr 15 från 2006 ansåg dock AD att en arbetstagare bosatt i Uppsala hade rätt att avböja ett erbjudet arbete i Åre. I det läget blev turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen tillämpliga.

Redaktionen Lag Avtal

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer