Kan facket kräva skadestånd?

2017-06-29 00:00  
Experten Dan Holke, vd LO-TCO Rättsskydd, svarar på expertfrågor i arbetsrättstidningen Lag & Avtal. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. På en arbetsplats som saknar kollektivavtal avskedades en person som visade sig vara med i facket, något som arbetsgivaren inte kände till. Kan arbetsgivaren krävas på skadestånd för att inte ha förhandlat med facket före avskedandet?

Svaret är i princip ja! Lagen om anställningsskydd innehåller regler om hur en uppsägning på grund av personliga skäl och ett avskedande ska gå till. Dessa regler är inte beroende av om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal utan gäller alltid. En arbetsgivare som vill avskeda en person ska underrätta arbetstagaren om det minst en vecka i förväg. Om arbetstagaren är medlem i en facklig organisation ska arbetsgivaren samtidigt varsla den fackliga organisationen om det tilltänkta avskedandet. Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera om arbetstagaren är med i en facklig organisation. Det sker enklast genom att arbets­givaren frågar den anställde.

En arbetsgivare är alltså i princip skyldig att försöka ta reda på om arbetstagaren är fackligt organiserad. Gör inte arbetsgivaren det och missar att varsla kan denne få betala ett allmänt skadestånd till den fackliga organisationen.

Om arbetsgivaren avser att säga upp en person på grund av personliga skäl gäller samma regler som vid avskedande men där ska underrättelse och varsel ske minst två veckor i förväg.

Både arbetstagaren och den fackliga organisationen har därefter rätt till överläggning med arbetsgivaren i frågan. Både vid avskedande och vid uppsägning ska överläggning begäras inom en vecka från det att underrättelsen eller varslet mottogs. Om överläggning har begärts får arbetsgivaren inte verkställa uppsägningen eller avskedandet innan överläggningen har avslutats.

Syftet med denna ordning är att motverka förhastade åtgärder från arbetsgivarens sida och försöka se till att alla fakta har kommit fram innan avskedandet eller uppsägningen sker. Om arbetsgivaren därefter väljer att gå vidare och avskedar eller säger upp arbetstagaren sker det under skadeståndsansvar. Att en överläggning skett före åtgärden påverkar inte förhandlingsskyldigheten och skyldigheten för arbetstagaren att ogiltigförklara eller framställa skadeståndsanspråk efter det att åtgärden vidtagits. Detta måste ske inom korta tidsfrister och det är viktigt att arbetstagaren och dennes fackliga organisation inte tror att den överläggning som skett före åtgärden är tillräcklig.

När det gäller arbetstagar­inflytande inför en uppsägning på grund av arbetsbrist så regleras det i medbestämmande­lagen. § 11 reglerar vad som gäller för arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal. En sådan arbetsgivare kan fullgöra sin förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med oavsett var arbetstagarna är organiserade. Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal måste denne förhandla med alla fackliga organisationer som har medlemmar på arbetsplatsen, § 13. Även i den situationen är arbetsgivaren skyldig att försöka ta reda på om arbetstagarna är med i någon facklig organisation och i så fall vilken.

Om arbetsgivaren missar att underrätta och varsla så kan denne få betala skadestånd till arbetstagaren respektive den fackliga organisationen. Själva uppsägningen eller avskedandet är dock giltigt även om arbetsgivaren inte följt lagen i dessa avseenden.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer