Kan jag strunta i chefskursen?

2017-09-21 00:00  
Pia Attoff, advokat Attoff & Dahlgren, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. På mitt jobb skickas vi chefer av och till på chefskurser tillsammans. Det är rollspel och kbt-övningar, man ska sätta betyg på varandra och sig själv och berätta sina innersta hemligheter. Jag tycker att det är fruktansvärt jobbigt att bli ”avklädd” inför chefskollegerna. Kan jag vägra?

Den yttersta frågan här är huruvida en vägran att delta i chefskurs kan leda till att en anställd drabbas av olika arbetsrättsliga åtgärder. Då bör det inledningsvis uppmärksammas att vissa chefer inte omfattas av anställningsskyddslagen (Las), förutsatt att de kan anses inneha en så kallad företagsledande eller därmed jämförlig ställning (se paragraf 1, första punkten). Omfattas man inte av Las finns inte heller något krav på exempelvis saklig grund vid uppsägning eller rätt till omplacering (jämför med paragraf 7).

De flesta chefer omfattas dock av lagen. Det är nämligen endast chefer som kan sägas ha en utpräglad arbetsgivarfunktion och i förhållande till arbetsgivaren särskild förtroendeställning som undantas (prop. 1973:129 s. 194 och prop. 1981/82:71 s. 94). Vid besvarandet utgås från att anställningsskyddslagen är tillämplig.

Med anställningen följer en arbetsskyldighet för arbetstagaren, och det är anställningsav­talet som utgör yttersta gränsen för den. Huvudförpliktelsen enligt anställningsavtalet är givetvis att utföra det aktuella arbetet, men en chefskurs får ändå anses ingå i arbetsskyldigheten då den har en tydlig bäring på arbetet som chef. Vägran att delta kan med andra ord, för att sätta saken på sin spets, utgöra arbetsvägran.

Frågan om arbetsvägran genom att inte delta i kurs som grund för skiljande från anställning har inte prövats rättsligt i någon större omfattning, men viss praxis kan ändå nämnas. Arbetsvägran kan enligt tidig praxis från Arbetsdomstolen endast utgöra saklig grund för uppsägning, och alltså inte laga skäl för avsked, så länge vägran inte kan anses ge uttryck för en allmän ovillighet att utföra arbetsuppgifter (AD 1978 nr 6).

Detta får anses ligga i linje med senare praxis, se AD 2010 nr 81. Den domen handlade om en bergsarbetare som avskedats på grund av flera fall av just arbets­vägran. Den upprepade vägran ansågs i sig ha innefattat ett allvarligt åsidosättande av hans åligganden gentemot arbetsgivaren, och domstolen beaktade därutöver att han året innan uteblivit från en obligatorisk säkerhetskurs utan godtagbara skäl. Sammantaget ansågs laga grund för avskedande ha förelegat.

Det framstår inte som särskilt troligt att det blir fråga om uppsägning som första åtgärd. Blir det så småningom fråga om upprepad vägran att delta i vanligt förekommande kurser kan saken möjligtvis bli en annan, men arbetsgivaren bör dessförinnan hålla korrigerande samtal och utfärda varning eller dylikt.

Det kan även bli aktuellt med omplacering utifrån att personen visar en ovilja att utvecklas i sin roll som chef. Det är alltså möjligt att drabbas av arbetsrättsliga åtgärder som en konsekvens av vägran att delta i chefskurser, exempelvis varning.

En aspekt av detta är att deltagande i kurs i vissa fall, med hänsyn till kursens innehåll, kan uppfattas som integritetskränkande för dess deltagare. Det kan då bli aktuellt att föra en diskussion med arbetsgivaren om den egna personliga sfären och bekvämligheten i att exempelvis dela med sig av personliga tankar. Visserligen är det givetvis så att man som arbetstagare inte kan tvingas dela med sig av vad som helst, men utrymmet för att på grundval av detta helt vägra att delta är nog tämligen litet.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer