Kan jag tvingas gå till företagsläkaren?

2011-04-20 23:00 LA Admin  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

Jag har fått veta att jag ska till företagsläkaren för ett samtal. Orsaken är upprepad korttidsfrånvaro. Kan jag verkligen tvingas att gå till läkaren?

<p>EXPERTSVAR: Man bör skilja på periodiska hälsoundersökningar som vissa anställda är skyldiga att underkasta sig med jämna mellanrum och läkarundersökningar som vidtas i anledning av en viss händelse. Regler om periodiska hälsoundersökningar för vissa yrkesgrupper finns i flera lagar, exempelvis livsmedelslagen, smittskyddslagen och körkortslagen. </p> <p>Enligt regeringsformen är alla medborgare gentemot det allmänna skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp, exempelvis läkarundersökning. Undantag från den principen fordrar stöd i lag. </p> <p>Frågan om en offentlig arbetsgivare kan kräva att en anställd är skyldig att underkasta sig periodiska läkarundersökningar är reglerad i paragraf 30 i LOA. </p> <p>Enligt den bestämmelsen är en arbetstagare som har arbetsuppgifter där brister i hälsotillståndet medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö eller egendom, skyldig att efter särskild uppmaning genomgå läkarundersökning om det är nödvändigt. Men detta gäller bara för arbetstagare som enligt kollektivavtal eller föreskrifter av regeringen är skyldiga att genomgå sådana hälsoundersökningar. </p> <p>För att en privat arbetsgivare ska kunna kräva periodiska läkarundersökningar av de anställda torde normalt krävas stöd i lag eller kollektivavtal. Det kan dock inte uteslutas att det finns situationer där en arbetsgivare med hänsyn till verksamhetens art kan kräva sådana läkarundersökningar utan stöd i lag eller avtal. En jämförelse kan göras med arbetsgivarens möjligheter att kräva alkohol- och narkotikatester. </p> <p>Några möjligheter för arbetsgivaren att fysiskt tvinga arbetstagaren att genomgå periodiska läkarundersökningar finns naturligtvis inte. Men den arbetstagare som efter upprepade övertalningsförsök vägrar riskerar disciplinpåföljd, om det finns stöd för det i författning eller kollektivavtal, eller i allvarliga fall att bli uppsagd om det saknas omplaceringsmöjligheter.</p> <p>När det gäller läkarundersökningar i anledning av en eller flera inträffade händelser gäller att arbetsgivaren ibland kan ha ett befogat intresse av att en arbetstagare genomgår läkarundersökning. Det gäller om arbetstagaren missköter sitt arbete och detta kan antas bero på sjukdom eller missbruk. Om arbetstagaren i den situationen vägrar att medverka till att orsaken till misskötsamheten utreds så att rehabiliteringsåtgärder kan vidtas påverkar det ofta frågan om det föreligger saklig grund för uppsägning av arbetstagaren. Detta sammanhänger med att arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och att arbetstagaren har en skyldighet att medverka till rehabilitering. </p> <p>Men regler om att underkasta sig läkarundersökning finns också i sjuklönelagen. Enligt den lagen är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön efter den sjunde sjukdagen om inte arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan med ett läkarintyg. En arbetsgivare får också, om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan genom läkarintyg tidigare. Enligt förarbetena anges att "särskilda skäl" kan vara omständigheter av "kontrollsynpunkt "eller bero på speciella rehabiliteringsskäl. </p> <p>I frågeställarens fall med upprepad korttidsfrånvaro har arbetsgivaren möjlighet att begära läkarintyg från första dagen. Detta ska ske skriftligen och ett sådant föreläggande gäller högst ett år. Om arbetstagaren utan giltigt skäl underlåter att inkomma med ett läkarintyg behöver arbetsgivaren inte betala sjuklön förrän ett intyg inkommer om inte arbetstagaren har godtagbara skäl till att inte lämna sjukintyg. I kollektivavtal finns ganska ofta ytterligare regler kring detta.</p> <p>Kent Brorsson, Chefsjurist, Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA).</p> <p>Dan Holke, VD, LO-TCO Rättsskydd.</p> <p>Pia Attoff, Advokat, Attoff & Dahlgren.</p>

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer