Kan olycka på AW:n vara arbetsskada?

2016-11-24 00:00  
Pia Attoff, advokat Attoff & Dahlgren, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

EXPERTFRÅGA. Vi hade en after work med facket efter arbetstid i arbetsgivarens lokaler. En anställd skadade sig så illa att det ledde till sjukskrivning och kanske men för livet. Kan arbetsgivaren och Försäkringskassan hävda att detta är något som skett på fritiden? Kan medlemmen få kompensation via facket i sådana fall?

Frågan gäller om en arbetstagares skada är att betrakta som en arbetsskada. Om en arbetstagare skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan detta grunda rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Socialförsäkringsbalken (SFB) innehåller regler om vad som är att se som en arbetsskada och när denna ska anses ha inträffat. Bevisregeln i 39 kap. 3 § SFB talar också om att skadan ska ses som en arbetsskada om övervägande skäl talar för detta. Det är därmed fråga om en helhetsbedömning av om en arbetsskada föreligger.

I allmänhet krävs för ersättning att olycksfallet har visst samband med den försäkrades arbete. I första hand gäller försäkringen när arbetstagaren utför sitt egentliga arbete. Ur äldre förarbeten till 1954 års lag om yrkesskadeförsäkring (prop. 1954:60 s. 109) kan läsas att olycksfall som inträffar utanför arbetsplatsen kan betraktas som arbetsskada under förutsättning att ”arbetstagaren vid olycksfallet var stadd i arbetsgivarens ärenden”. Det krävs emellertid att det finns ett samband med olyckan och arbetet. I den mån en olycka sker utanför den vanliga arbetstiden, krävs att så sker inom rimlig tid före eller efter arbetstid. Olycksfall som sker under exempelvis kurs som bekostats av arbetsgivaren, liksom sådan tjänsteresa, är i princip att ses som arbetsskador.

Rörande fackligt arbete har fackliga förtroendemän rätt till ledighet med bibehållen lön för att utföra fackligt arbete enligt förtroendemannalagen. Det innebär att man under fackligt arbete omfattas av arbetsskadeförsäkringen om olycksfall skulle ske under sådan verksamhet. Fackliga förtroendemän har också skydd under resor på arbetstid om resan beror på den fackliga verksamheten (se rättsfallet FÖD 1986:60).

I vårt fall skedde incidenten utanför ordinarie arbetstid. Det finns rättspraxis som tyder på att det under vissa omständigheter kan anses vara en arbetsskada, även om olyckan skett utanför arbetstid. I RÅ 2010 ref. 85 ansågs ett olycksfall som inträffat i samband med en lunch på en internatkurs vara en arbetsskada, då arbetsgivaren anordnat och bekostat kursen. Det ansågs finnas ett tillräckligt samband mellan arbetet och skadan.

Eftersom olyckan skedde under en after work, och alltså inte under fackligt arbete, kan det möjligtvis saknas ett samband med arbetet, vilket skulle innebära att arbetsskada inte kan anses föreligga.

RÅ 1996 ref. 76 handlade om en polis som beviljats tjänstled­ighet med lön för att delta i ett polismästerskap. Domstolen ansåg att hon omfattades av arbetsskadeförsäkringens skydd vid tävlingarna. Polisen i fråga råkade ut för ett olycksfall under senare delen av den bankett som följde efter tävlingarna. Detta olycksfall ansågs inte kunna utgöra arbetsskada då deltagandet i banketten inte varit i arbets­givarens intresse på sådant sätt att polisen varit omfattad av försäkringen.

Huruvida facket kan erbjuda kompensation beror dock på vad det aktuella fackförbundet har för försäkringar.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer