Kan säljare gå till konkurrent trots klausul?

2020-09-17 00:00  
Experterna på arbetsrätt är Pia Attoff, advokat vid Attoff Law, Lars Bäckström, arbetsrättsjurist vid Almega, och Dan Holke, tidigare vd vid LO-TCO Rättsskydd. Foto: Pontus Lundahl / TT-Bild

EXPERTFRÅGA. En av våra säljare har sagt upp sig och har meddelat att hon ska börja jobba hos en konkurrent direkt efter uppsägningstiden. I avtalet har vi en konkurrensklausul att säljaren måste vänta sex månader. Säljaren säger att klausulen hindrar henne att ta jobb i branschen och att den därför inte gäller. Stämmer verkligen det eller kan vi kräva henne på skadestånd?

EXPERTERNA SVARAR:

Det är under vissa omständig­heter möjligt för en arbetsgivare att genom en så kallad konkurrensklausul förlänga lojalitetsplikten för den anställde så att denne förhindras att ta arbete hos en konkurrent under viss tid efter att anställningen har upphört.

Konkurrensklausuler ska dock användas restriktivt och det ska ske en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att före­tags­hemligheter inte röjs mot den anställdes intresse av att fritt kunna utnyttja sin kunskap. Klausuler som endast syftat till att hålla kvar en anställd med särskilda kunskaper och särskild kompetens har underkänts i domstol, AD 1984 nr 20.

Användningen av konkurrensklausuler är inte begränsade till vissa yrkeskategorier varför det även är möjligt att använda för en säljare.

1969 träffades ett viktigt kollektivavtal om begränsning av användningsområdet för och innehållet i konkurrensklausuler i tjänsteavtal.

Detta avtal har idag ersatts av en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal, som trädde i kraft den 1 december 2015.

Läs mer: Uppsagd eller avskedad? Lag & Avtals experter ger råd

Tidigare kollektivavtal om konkurrensklausuler (1969 års överenskommelse) fick stor betydelse som referenspunkt vid tolkning av konkurrensklausulers skälighet. Det nya avtalet anknyter mer till förekomsten av företagshemligheter oavsett typ av verksamhet och kan därför användas i olika branscher. Dess betydelse som referenspunkt är tydligt vid bedömning av klausulens skälighet.

En bedömning av om en klausul är skälig eller ej görs utifrån avtalslagens 38 § och följande kan beaktas vid bedömningen.

En konkurrensklausul får normalt inte användas vid visstidsanställning med vissa undantag för om en anställd har särskilda expertkunskaper.

Konkurrensbegränsningen kan inte göras gällande om anställningen upphört genom uppsägning på grund av arbetsbrist.

En skälighetsbedömning görs bland annat utifrån bindningstid, geografiskt område och om ­någon ersättning utgår eller ej.

Bindningstiden får inte vara längre än vad som svarar mot arbets­givarens behov. Enligt 2015 års avtal kan en bindningstid om 18 månader längst gälla, om inte särskilda skäl finns att överskrida perioden. Om tiden under vilken det finns risk för att företags­hemligheterna utgör en fara i konkurrenshänseende är kort gäller istället 9 månader.

Det faktum att en konkurrensklausuls geografiska tillämpningsområde är för stort kan även verka för att konkurrensklausulen är oskälig enligt 38 § AvtL.

Arbetstagaren har rätt till ­ersättning om konkurrensklausulen innebär en olägenhet ­genom att förhindra denne att ta en annan anställning eller liknande. Ersättning ska utbetalas till den anställde under klausulens bindningstid. Ersättningen ska motsvara mellanskillnaden av lönen som gällde hos den ­tidigare arbetsgivaren (fast och rörlig) och lönen i ny anställning, dock högst 60 procent av månads­inkomsten. Arbets­givaren är dock inte ersättningsskyldig om det kan visas att den lägre inkomsten inte beror på konkurrensklausulen.

Det är möjligt för arbetsgivaren att befria den anställde från konkurrensregleringen för att inte behöva erlägga ersättning.

En anställd som bryter mot en konkurrensklausul kan få erlägga skadestånd eller normerat skadestånd, så kallat vite, om parterna avtalat om det.

Säljaren kan därför vara bunden av en konkurrensklausul om dess utformning är skälig och riskerar att få betala skadestånd till arbetsgivaren om hon tar anställning hos en konkurrent inom 6 månader från sista dag för anställning.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer