Kan vi göra löneavdrag för en bortappad mobil?

2014-01-29 23:00  
Pia Attoff, advokat Attoff & Dahlgren, svarar på detta nummers expertfråga. Foto: Jörgen Appelgren

FRÅGA TILL EXPERTEN: När anställda tappar bort våra mobiltelefoner vill vi kunna göra ett avdrag på lönen, är det möjligt?

Experten Pia Attoff, advokat Attoff & Dahlgren, svarar:

Ja, det är möjligt för en arbetsgivare att göra avdrag för en borttappad mobiltelefon på en arbetstagares lön. Det rekommenderas att arbetsgivaren och arbetstagaren ingår ett skriftligt avtal, enligt vilket arbetsgivaren förbehåller sig rätten att dra av kostnaden för en borttappad mobiltelefon på arbetstagarens lön. Avtalet kan lämpligtvis undertecknas i samband med telefonens utlämnande. För tydlighets skull bör det framgå av avtalet vad kostnaden för mobiltelefonen uppgår till.

I lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt (kvittningslagen) finns bestämmelser om arbetsgivares möjligheter att göra avdrag på arbetstagares fordran på lön för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren. Arbetsgivare får inte göra avdrag på lön i annat fall än vad som anges i lagen. Om arbetsgivaren gör det kan denne bli skadeståndsskyldig.

Enligt lagen kan kvittning mot lönefordran ske ifall arbetstagaren går med på detta. Arbetstagaren kan medge att kvittning får ske antingen generellt i ett anställningsavtal eller i varje enskilt fall. Dock kan ett sådant medgivande återtas innan arbetstagarens lönefordran förfaller. I det fallet får kvittning inte ske.

Arbetsgivarens rätt till kvittning kan även medges genom kollektivavtal. Arbetsgivare som är bunden av sådant kollektivavtal får tillämpa det även på oorganiserad arbetstagare, om denne arbetar inom avtalsområdet och det saknas annat tillämpligt kollektivavtal.

Om en arbetstagare inte ger sitt medgivande till kvittning får arbetsgivaren bara kvitta med klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen. Därtill ska fordran grundas på antingen avtal eller avse ersättning för skada som arbetstagaren uppsåtligen vållat i tjänsten. I ett fall från AD (AD 2011 nr 1) ogillades arbetstagarens talan då det ansågs att denne träffat överenskommelse med arbetsgivaren om kvittning. Kvittning får dock inte ske mot belopp som är avsett att täcka särskilda kostnader arbetstagare haft, som till exempel resekostnadsersättning och traktamente.

I dessa fall får kvittning endast ske av den del av lönefordran som uppenbart överstiger vad som åtgår för arbetstagarens och dennes familjs försörjning och till fullgörande av arbetstagarens underhållskyldighet. Detta beslutas av Kronofogdemyndigheten enligt den tvingande regeln om beneficium. Arbetsgivaren ska därför inhämta beslut av Kronofogdemyndigheten innan kvittning får ske om särskilt medgivande saknas.

Arbetsgivare kan under särskilda förutsättningar göra avdrag på lön för en borttappad mobiltelefon som denne tillhandahållit en arbetstagare i tjänsten. En arbetsgivare kan dock bli skadeståndsskyldig om denne gör avdrag på arbetstagares lön och samtycke härtill saknas eller agerandet i annat fall är i strid med kvittningslagen.

Läs en komplettering av svaret här!

 

Fotnot: Från detta nummer svarar experterna var för sig. Tidigare har vi publicerat en sammanvägning av deras svar.

Experterna svarar på dina frågor

Har du något arbetsrättsligt bryderi du grubblar på? Lag & Avtals expertpanel kan ge råd och svar på dina frågor.

Du behöver inte ange ditt namn i tidningen, men redaktionen måste få veta vem du är.

Skicka e-post till redaktionen@lag-avtal.se eller skriv till Lag & Avtal, 106 12 Stockholm.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt