Måste jag ha sjukintyg första dagen?

2011-12-14 23:00  
Expertpanelen består av Kent Brorsson, Dan Holke och Pia Attoff.

Hej, jag jobbar som projektledare och lider av migrän. Ibland måste jag därför sjukskriva mig. Nu kräver chefen ett förstadagsintyg vid sjukskrivning. Kan jag överklaga detta beslut? Vad riskerar jag om jag inte skaffar ett intyg varje gång?

EXPERTSVAR: En arbetsgivares möjligheter att kräva läkarintyg med mera samt skyldighet att betala sjuklön regleras i sjuklönelagen (1991:1047). Lagens bestämmelser är tvingande för att skydda arbetstagaren. Däremot är det tillåtet att göra avvikelser från vissa bestämmelser i lagen genom kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. Sådana avtal är ganska vanliga och får tillämpas på alla anställda som arbetar inom avtalsområdet.

Lagen innebär att en arbetsgivare är skyldig att betala sjuklön från och med sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om arbetstagaren kan styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom läkarintyg. Men en arbetsgivare kan efter en lagändring 2008 själv besluta att kräva läkarintyg från första sjukdagen om det finns särskilda skäl för det. I förarbetena till lagen nämns några situationer där regeringen anser att det kan vara motiverat att kräva läkarintyg tidigare. Som exempel anges om det finns speciella rehabiliteringssynpunkter att beakta eller när kontrollsynpunkter talar för tidigareläggning av kravet på intyg. Någon diagnos behöver dock inte framgå av intyget.

Arbetsgivarens beslut ska vara skriftligt och får bara avse ett år i taget. Den arbetstagare som inte följer beslutet har ingen rätt till sjuklön om inte hon eller han kan visa godtagbara skäl för att inte lämna in ett intyg. Som exempel på godtagbara skäl anges i förarbetena att den anställde trots försök inte lyckats få tag på någon läkare eller på grund av sjukdomen saknat möjlighet att ta sig till en läkare. En arbetsgivare får dock inte utnyttja sin rätt på ett godtyckligt eller annars otillbörligt sätt, då det kan anses strida mot god sed på arbetsmarknaden. Om arbetstagaren kommer in med ett läkarintyg från en senare tidpunkt än första dagen ska arbetsgivaren betala sjuklön från den dag läkarintyget avser.

En arbetsgivares beslut om förstadagsintyg kan inte överklagas till någon högre instans. I förarbetena anges att arbetstagaren kan ansöka om stämning mot arbetsgivaren vid domstol och hävda att arbetsgivaren inte har haft fog för sitt beslut att begära förstadagsintyg eller att arbetstagaren haft godtagbara skäl att inte ha lämnat intyg för viss tid. I propositionen skriver regeringen att den anser att det är rimligt att arbetsgivaren betalar patientavgiften i detta sammanhang. Men lagen innehåller ingen regel om det.

Som nämnts finns det kollektivavtal med regler som ersätter lagen i vissa delar. Sådana avtal kan innebära att arbetsgivaren kan kräva läkarintyg från första sjukdagen endast under vissa förutsättningar. De kan också innehålla bestämmelser om att arbetstagaren ska vända sig till en viss läkare som arbetsgivaren anvisar. Avtalen brukar innehålla regler om att arbetsgivaren ska stå för kostnaden för läkarintyget.

Det är alltså möjligt för dig att driva en tvist om att arbetsgivaren inte haft fog för sitt beslut om förstadagsintyg när det gäller dig. Om du kan visa att du lider av en kronisk sjukdom såsom migrän torde det ha betydelse för bedömningen. I rättsfallet (AD 1995 nr 88) fann arbetsdomstolen att en arbetstagare på grund av migrän varit oförmögen att arbeta under sin frånvaroperiod. Om du inte är med i facket och kan få facklig rättshjälp bör du tänka på att den som förlorar en domstolsprocess normalt får stå för rättegångskostnaderna.  ‹‹‹

Fråga experterna

Experterna svarar på dina frågor Har du något arbetsrättsligt bryderi du grubblar på? Lag & Avtals expertpanel kan ge råd och svar på dina frågor. Du behöver inte ange ditt namn i tidningen, men redaktionen måste få veta vem du är. Skicka e-post till redaktionen@lag-avtal.se eller skriv till Lag & Avtal, 106 12 Stockholm.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer