Ökade skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen

2021-01-18 14:05 Mattias Croneborg  
Foto: Alamy

Arbetsdomstolen ökade skadeståndet från tingsrättens dom för ett nybildat bolag där en tidigare anställd på företaget Prefab använt företagshemligheter i konkurrerande syfte.

Prefab Construction i Getinge AB säljer prefabricerade betongbyggnader. Bolaget är specialiserat på lösningar för byggnader till bland annat kraftindustrin.

En projektledare anställdes 2013 på Prefab. Våren 2018 kom Prefab och projektledaren överens om att projektledarens anställning skulle upphöra den 27 april 2018 och att han skulle vara tillgänglig för bolaget till den 27 juli 2018.

Den 21 augusti 2018 bildade projektledaren tillsammans med en annan person företaget Concrete Solutions som konkurrerar med Prefab.

Prefab misstänkte att projektledaren hade tagit med sig företagshemligheter som användes i det nya bolaget. Materialet gäller bland annat ett kalkylprogram som används för att räkna fram pris och kostnader för potentiella order.

Läs mer: AD stoppar angrepp på företagshemligheter

I tingsrätten yrkade Prefab att Concrete Solutions och projektledaren skulle förpliktas att solidariskt betala 3 000 000 kronor till Prefab för brott mot företagshemlighetslagen och upphovsrättslagen. Projektledaren och hans kollega skulle vid vite förbjudas att utnyttja och röja Prefabs företagshemligheter i form av kalkylprogrammet. Vidare yrkade Prefab att Concrete Solutions och projektledaren med stöd av upphovsrättslagen skulle vid vite förbjudas att framställa exemplar av kalkylprogrammet och ett par andra dokument och att göra dem tillgängliga för allmänheten.

Tingsrätten slog fast att kalkylprogrammet utgör Prefabs företagshemligheter och att projektledaren någon gång under sin anställning hos Prefab hade kopierat kalkylprogrammet till externa lagringsmedia. Men tingsrätten menade att kopieringen kan ha skett för att projektledaren ville underlätta sitt arbete för Prefab. Det var därför inte klarlagt att projektledaren obehörigen berett sig tillgång till, tillägnat sig eller på något annat sätt anskaffat kalkylprogrammet.

Däremot kom tingsrätten fram till att projektledaren efter att anställningen hade upphört fortfarande hade tillgång till kalkylprogrammet och att han då överförde kalkylprogrammet till Concrete Solutions och till sin kollega. Tingsrätten kom också fram till att båda personerna hade använt programmet i Concrete Solutions verksamhet. Därmed hade projektledaren obehörigen angripit Prefabs företagshemligheter genom att röja kalkylprogrammet till Concrete Solutions och kollegan.

Tingsrättens beslutade bland annat att yrkandet om det personliga skadeståndsansvaret för projektledaren avslogs, men ålade Concrete Solutions att betala allmänt skadestånd på 400 000 kronor, men inget ekonomiskt skadestånd, till Prefab. Därtill godtog tingsrätten yrkanden om vitesförbud enligt företagshemlighetslagen mot Concrete Solutions, projektledaren och hans kollega men vitesbeloppen sattes lägre än yrkade belopp.

Prefab överklagade tingsrättens dom till Arbetsdomstolen och yrkade på flertalet punkter detsamma som i tingsrätten, bland annat ett skadestånd på tre miljoner från projektledaren och bolaget där en miljon avsåg allmänt skadestånd och två miljoner avsåg ekonomiskt skadestånd.

Arbetsdomstolen prövade först om projektledaren var skyldig att betala skadestånd enligt företagshemlighetslagen respektive upphovsrättslagen samt bestämde därefter beloppens storlek.

Vidare tog Arbetsdomstolen ställning om förbud vid vite för röjande av företagshemligheter.

Arbetsdomstolen konstaterade att det är ostridigt att projektledaren uppsåtligen gjort intrång i Prefabs upphovsrätt genom att framställa kopior av kalkylprogrammet. AD slår också fast att kalkylprogrammet och de andra dokumenten är företagshemligheter.

Projektledaren och bolaget hade använt kalkylprogrammet för att göra beräkningar för i vart fall 27 projekt. De har på detta sätt utnyttjat och röjt Prefabs företagshemlighet.

Projektledarens angrepp på bolagets företagshemlighet har varit ägnat att medföra betydande fara i konkurrenshänseende för Prefab. Därför anser Arbetsdomstolen, till skillnad från tingsrätten, att det finns synnerliga skäl för projektledaren att ersätta Prefab för skadan som uppkommit, alltså ett personligt skadeståndsansvar.

AD har en tämligen ingående utredning för att fastslå skadeståndets storlek. Domstolen konstaterar att Concrete Solutions har haft en betydande nytta av att utnyttja Prefabs kalkylprogram och Concrete Solutions får anses har gjort en obehörig vinst motsvarande vad det skulle ha kostat för Concrete Solutions att utveckla ett likvärdigt program. Sammantaget avgör Arbetsdomstolen att det skadestånd som Concrete Solutions ska betala till Prefab är 700 000 kronor och projektledarens skadestånd bestäms till 100 000 kronor.

AD ändrar också tingsrättens dom och förbjuder Concrete Solutions att vid vite om 200 000 kronor, och projektledaren och hans kollega om 100 000 kronor, för varje överträdelse att röja eller utnyttja Prefab företagshemligheter.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen