Principen om lika lön är en EU-rättslig ”grundsten”

2021-06-16 14:11 Erik Sinander  
EU-domstolen i Luxemburg. Foto: Thierry Roge/Isopix/IBL

ARBETSRÄTT. Den EU-rättsliga principen om lika lön gäller inte bara för lika arbete, utan även för likvärdigt arbete. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande 6 000 butiksanställda i Storbritannien.

Detaljhandelskedjan Tesco Stores Ltd har cirka 250 000 anställda som ar[1]betar i butiker och distributionscenter i Storbritannien. År 2018 väckte 6 000 butiksanställda talan mot sin arbetsgivare i en arbetsdomstol i England och yrkade att de skulle få lika lön som de arbetstagare som arbetade vid distributionscentren.

Den engelska domstolen hänsköt frågan om de butiksanställda som var av kvinnligt kön hade rätt att kräva att likabehandlas med arbetstagarna av manligt kön som arbetade på distributionscentralerna enligt EU-rätten.

Principen om lika lön för män och kvinnor kommer till uttryck i artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Att principen är intagen i FEUF innebär att den är en del av EU:s primärrätt.

Primärrätten har direkt effekt och ska tillämpas i tvister mellan privata rättssubjekt. Mot bakgrund av att Tesco Stores i det nationella målet hade argumenterat för att den direkta effekten bara omfattade sådana fall där arbetstagare utfört lika arbete och inte likvärdigt arbete, konstaterade EU-domstolen att den direkta effekten även omfattar lika lön för likvärdigt arbete.

EU-domstolen konstaterade vidare att principen om lika lön är en av unionens grundstenar. Om den principen inte skulle omfatta likvärdigt arbete utan bara lika arbete skulle den undergräva det jämställdhetssyfte som principen eftersträvar.

I fråga om vad som ska anses vara likvärdigt arbete uttalade EU-domstolen att det inte har någon betydelse att arbetstagarna utfört sina arbeten på olika arbetsplatser. Vad som är relevant är i stället att arbetstagarnas lönevillkor kan tillskrivas en och samma källa.

Fakta om målet

Dom: ECLI:EU: C:2021:429, 3 jun, 2021.

Mål: C-624/19.

Parter: K m.fl. mot Tesco Stores Ltd.

Saken: Lika lön.

Sammansättning: 5 domare.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen