Ska de små domstolarna döma i arbetsrättsmål?

2018-10-18 00:00 Mikael Kindbom  

Bedömning. I förra numret av Lag & Avtal föreslog advokat Johan Månsson att bara några större tingsrätter skulle specialiseras på arbetsrätt. Reaktionerna på hans förslag är blandade hos cheferna för de domstolar som skulle påverkas av en sådan reform.En genomgång visar att de flesta av landets tings­rätter bara avgjort en handfull arbetsrättsliga mål de senaste åren. Vissa domstolar, till exempel Stockholms tingsrätt, avgör flera hundra mål per år. Där, liksom i Göteborgs tingsrätt, finns en mångårig uppbyggd kompetens i arbetsrätt.

Så tycker cheferna på tingsrätter med inga eller högst ett arbetsrättsligt avgörande på två år om förslaget att lyfta bort arbetsrätten från deras tingsrätter:

1. Anser du att ni har den arbets­rättsliga erfarenhet och kompetens som krävs för att i enlighet med instans­ordningen avgöra arbetsrättsliga mål?

2. Advokaten och arbetsrättsjuristen Johan Månsson från Göteborg föreslår i förra numret av Lag & Avtal att några utvalda tingsrätter specialiserar sig och samlar upp de arbetsrättsliga målen för att kunna bygga upp en kompetens. Hur ser du på det?

Agneta Karlsson, chef Haparanda tingsrätt

1. – Förvisso har vi få arbetsrätts­liga mål vid tingsrätten men dessa lottas in på en domare som har ett särskilt uppdrag att hålla sig informerad om rättsutvecklingen inom området, så svaret på frågan blir ”ja”.

2. – Jag har ingen synpunkt på detta i dagsläget.

Christian von Szalay, chef Hudiksvalls tingsrätt

1. – Även om jag under mina tio månader i Hudiksvall sett något fler än en arbetstvist, är underlaget alltför begränsat för upprätthålla någon slags ”specialistkompetens” på om­rådet.

2. – Med egna erfarenheter från Arbets­dom­stolen (sekreterare i AD under tre år) skulle jag säga att det är en bra idé. Arbetsrätten vilar i betydande utsträckning på den mycket omfattande domstolspraxis som finns från AD. De processuella särbestämmelserna i arbetstvister innehåller därtill mer än en fallgrop.

Christel Lundmark, chef Skellefteå tingsrätt

1. – De arbetsrättsliga målen lottas på två rådmansrotlar vid Skel­lefteå tingsrätt. Trots att det är fråga om få mål per år anser jag att tings­rätten, vars domare är generalister, har den kompetens som är nödvändig.

2. – Frågan om specialisering av­seende olika måltyper är komplex och har över tid varit föremål för över­väganden. Jag har inte någon erinran mot specialisering som sådan inom eller mellan domstolar men ser inte heller några problem med nu­varande ordning.

Stefan Nilsson, chef Vänersborgs tingsrätt

1. – Ja, arbetsrätten är inte besvärligare än civilrätt i allmänhet. Lagmotiv, praxis och litteratur är omfattande och lättillgängliga.

2. – Klart olämpligt. Ska vi ha en separat domstolsorganisation för varje gren av civilrätten? Utöver principfrågan finns det åtskilliga praktiska problem med en sådan ordning, främst vid tillämpningen av forum­reglerna.

Jan Wallström, chef Gällivare tingsrätt

1. – Det är riktigt att antalet arbetsrättsliga mål inte är stort på domstolen. Detta innebär i och för sig inte att domarna inte har den kompetens som krävs för att döma i ett arbetsrättsmål. Om domaren inte har hanterat ett liknande mål så ser han eller hon till att skaffa sig den kunskap om området som krävs för att avgöra målet.

2. – Det är inte en dum tanke att låta vissa tingsrätter specialisera sig då på denna typ av mål. Eftersom antalet mål är litet medför det en stor arbetsinsats de gånger det blir aktuellt att läsa in sig på ämnet. Det skulle vara arbets- och resursbesparande med specialdomstolar i detta fall.

Agneta Ögren, chef Umeå tingsrätt

1. – Juristutbildningen i Umeå har sedan lång tid tillbaka en profilering mot arbetsrätt. Vi har av den anledningen nästan alltid mycket kunniga notarier och fiskaler som arbetar vid tingsrätten. Därtill kommer att vi har ordinarie domare som har arbetat vid Arbetsdomstolen. Av den anledningen har vi den teoretiska kunskapen som behövs, men självklart skulle vi önska fler arbetsrättsliga mål.

2. – Att koncentrera vissa mål till några få tingsrätter kan ha för­delar och det gäller särskilt de mer komplexa ämnesområdena och där det behövs mer än juristkompetens. Jag tänker då särskilt på mark- och miljödomstolarna och patent- och marknadsdomstolarna. Detta är dock en relativt dyr lösning. Ska man ha särskilda tingsrätter som dömer i arbetsrättsliga tvister behöver man nog även se över Arbetsdomstolens roll som särdomstol. Jag har ingen bestämd uppfattning om det är en bra lösning eller inte.

Överklagande till AD

Arbetsdomstolen kan ge prövningstillstånd bland annat om det finns anledning att tvivla på eller svårigheter att bedöma om tingsrätten dömt rätt eller om det behövs ett vägledande fall på området. Före 2008 krävdes inte prövningstillstånd.

Hur många domar ändras helt eller delvis i dag? Lag & Avtal har gjort en genomgång av de refererade av­görandena de senaste åren.

2018

6 av 6 domar från tings­rätterna ändrades.

2017

10 av 16 domar ändrades.

2016

5 av 6 domar ändrades.

2015

7 av 8 domar ändrades.

Tingsrätter med få arbetsrättsmål

Här är tingsrätter med få eller inga mål inom arbetsrätt de senaste fem åren.

0 avgöranden

Hudiksvall

Alingsås

Lycksele

Vänersborg

1 avgörande

Gällivare

Haparanda

Skellefteå

Umeå

Gotland

2 avgöranden

Uddevalla

3 avgöranden

Eskilstuna

Hässleholm

Kristianstad

Norrtälje

Värmland

4 avgöranden

Mora

Nyköping

Skaraborg

Halmstad

Ångermanland

5 avgöranden

Borås

Gävle

Kalmar

Norrköping

Östersund

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna